Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje europejskiej kultury muzycznej cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-DEKM1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje europejskiej kultury muzycznej cz. 1
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: http://uhmp106
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

I STOPIEŃ

WIEDZA

HS1_W02

HS1_W03

HS1_W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS1_U05

HS1_U08


II STOPIEDŃ

WIEDZA


HS-2 W02

HS-2 W03

HS-2 W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS-2 U 03

HS-2 U 07

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki dawnej (od starożytności do baroku).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z panoramą rozwojową europejskiej sztuki muzycznej od antyku do baroku włącznie.

Tematyka obejmuje: teorie powstania muzyki, muzyka antycznej Grecji, kościelna muzyka średniowiecza, powstanie i rozwój polifonii, świecka liryka muzyczna, muzyka szkoły Notre Dame, Ars Antiqua i Ars Nova, generacje kompozytorów renesansu, szkoła wenecka i rzymska, monodia akompaniowana po 1600, opera i oratorium (Włochy, Francja, Niemcy i Anglia), twórczość J. S. Bacha i J. F. Haendla.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: http://eepurl.com/bif7_L

Zajęcia są prowadzone online w systemie MS Teams. Link do grupy udostępniony będzie studentom na ich adresy mailowe w systemie informatycznym USOS.

Literatura:

JEDNA POZYCJA SPOŚRÓD DWÓCH:

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.

M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001.

ORAZ:

1) G. Michalski, J. Waldorff, H. Swolkień, T. Ochlewski, E. Obniska, Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1984.

2) D. Zarewicz, O życiu i śmierci w starożytnej Grecji. Od orfizmu do pitagoreizmu, „Musica sacra nova” 3/4 (2009/2010), s. 444-459.

3) notatki i skróty wykładów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I STOPIEŃ

WIEDZA.

W02 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna

terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

W03 Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

W06 Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

U05 Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie

przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

U08 Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko.

II STOPIEDŃ

WIEDZA

W 02 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki.

W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

W06 Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

U 03 Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

U 07 Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie TESTU. Formularz ma wskazaną liczbę punktów za każdą odpowiedź oraz przedział punktowy odpowiadający danej ocenie. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki dawnej (od starożytności do baroku).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z panoramą rozwojową europejskiej sztuki muzycznej od antyku do baroku włącznie.

Tematyka obejmuje: teorie powstania muzyki, muzyka antycznej Grecji, kościelna muzyka średniowiecza, powstanie i rozwój polifonii, świecka liryka muzyczna, muzyka szkoły Notre Dame, Ars Antiqua i Ars Nova, generacje kompozytorów renesansu, szkoła wenecka i rzymska, monodia akompaniowana po 1600, opera i oratorium (Włochy, Francja, Niemcy i Anglia), twórczość J. S. Bacha i J. F. Haendla.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: http://eepurl.com/bif7_L

Zajęcia są prowadzone online w systemie MS Teams. Link do grupy udostępniony będzie studentom na ich adresy mailowe w systemie informatycznym USOS.

Literatura:

JEDNA POZYCJA SPOŚRÓD DWÓCH:

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.

M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001.

ORAZ:

1) G. Michalski, J. Waldorff, H. Swolkień, T. Ochlewski, E. Obniska, Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1984.

2) D. Zarewicz, O życiu i śmierci w starożytnej Grecji. Od orfizmu do pitagoreizmu, „Musica sacra nova” 3/4 (2009/2010), s. 444-459.

3) notatki i skróty wykładów

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 2 godz.

Samodzielna praca: odsłuch utworów muzycznych 3 godz.


SUMA GODZIN: 35 = 1 ECTS


Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki dawnej (od starożytności do baroku).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z panoramą rozwojową europejskiej sztuki muzycznej od antyku do baroku włącznie.

Tematyka obejmuje: teorie powstania muzyki, muzyka antycznej Grecji, kościelna muzyka średniowiecza, powstanie i rozwój polifonii, świecka liryka muzyczna, muzyka szkoły Notre Dame, Ars Antiqua i Ars Nova, generacje kompozytorów renesansu, szkoła wenecka i rzymska, monodia akompaniowana po 1600, opera i oratorium (Włochy, Francja, Niemcy i Anglia), twórczość J. S. Bacha i J. F. Haendla.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: http://eepurl.com/bif7_L

Zajęcia są prowadzone online w systemie MS Teams. Link do grupy udostępniony będzie studentom na ich adresy mailowe w systemie informatycznym USOS.

Literatura:

JEDNA POZYCJA SPOŚRÓD DWÓCH:

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.

M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001.

ORAZ:

1) G. Michalski, J. Waldorff, H. Swolkień, T. Ochlewski, E. Obniska, Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1984.

2) D. Zarewicz, O życiu i śmierci w starożytnej Grecji. Od orfizmu do pitagoreizmu, „Musica sacra nova” 3/4 (2009/2010), s. 444-459.

3) notatki i skróty wykładów

Wymagania wstępne:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 2 godz.

Samodzielna praca: odsłuch utworów muzycznych 3 godz.


SUMA GODZIN: 35 = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki dawnej (od starożytności do baroku).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z panoramą rozwojową europejskiej sztuki muzycznej od antyku do baroku włącznie.

Tematyka obejmuje: teorie powstania muzyki, muzyka antycznej Grecji, kościelna muzyka średniowiecza, powstanie i rozwój polifonii, świecka liryka muzyczna, muzyka szkoły Notre Dame, Ars Antiqua i Ars Nova, generacje kompozytorów renesansu, szkoła wenecka i rzymska, monodia akompaniowana po 1600, opera i oratorium (Włochy, Francja, Niemcy i Anglia), twórczość J. S. Bacha i J. F. Haendla.

Literatura:

JEDNA POZYCJA SPOŚRÓD DWÓCH:

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.

M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001.

ORAZ:

1) G. Michalski, J. Waldorff, H. Swolkień, T. Ochlewski, E. Obniska, Dzieje muzyki polskiej, Warszawa 1984.

2) D. Zarewicz, O życiu i śmierci w starożytnej Grecji. Od orfizmu do pitagoreizmu, „Musica sacra nova” 3/4 (2009/2010), s. 444-459.

3) notatki i skróty wykładów

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)