Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dzieje europejskiej kultury muzycznej cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-DEKM2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje europejskiej kultury muzycznej cz. 2
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Wykłady monograficzne
Strona przedmiotu: http://8yjh9me
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

HS1_W02

HS1_W03

HS1_W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS1_U05

HS1_U08
Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki nowożytnej (od romantyzmu do współczesności).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z panoramą rozwojową europejskiej sztuki muzycznej od klasycyzmu do końca XX w. włącznie.

Tematyka obejmuje: (sem. zimowy): I Szkołę Wiedeńską, romantyzm niemiecki, (sem. letni): romantyzm włoski i francuski, szkoły narodowe, impresjonizm i ekspresjonizm, II Szkołę Wiedeńską oraz główne style i kierunki muzyki XX wieku.

Literatura:

JEDNA POZYCJA SPOŚRÓD DWÓCH (wybrane rozdziały):

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.

M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA.

W02 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki.

W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

W06 Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

U03 Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

U07 Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie TESTU. Test (bez względu na metodę weryfikacji) ma wskazaną liczbę punktów za każdą odpowiedź oraz przedział punktowy odpowiadający danej ocenie. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

O ILE BĘDZIE TAKA MOŻLIWOŚĆ

w semestrze zimowym przewidywana wizyta grupowa w Filharmonii Narodowej w celu skonfrontowania wiedzy z codzienną praktyką współczesnej orkiestry symfonicznej (i ewentualnie chóru mieszanego).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach = 30 godz.

Praca własna (przesłuchanie nagrań wskazanych utworów muzycznych, studium literatury, konsultacje, rozwiązanie testu preegzaminacyjnego, przygotowanie do egzaminu końcowego) = 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki nowożytnej (od klasycyzmu do współczesności).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z panoramą rozwojową europejskiej sztuki muzycznej klasycyzmu i romantyzmu.

Tematyka obejmuje: twórczość kompozytorów I Szkoły Wiedeńskiej, epokę stanisławowską w Polsce, romantyzm niemiecki.

Literatura:

JEDNA POZYCJA SPOŚRÓD DWÓCH (wybrane rozdziały):

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.

M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach = 30 godz.

Praca własna (przesłuchanie nagrań wskazanych utworów muzycznych, studium literatury, konsultacje, rozwiązanie testu preegzaminacyjnego, przygotowanie do egzaminu końcowego) = 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia form i stylów muzycznych w obszarze muzyki nowożytnej (od klasycyzmu do współczesności).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z panoramą rozwojową europejskiej sztuki muzycznej od romantyzmu do końca XX w. włącznie.

Tematyka obejmuje: romantyzm włoski i francuski, szkoły narodowe, impresjonizm i ekspresjonizm, II Szkołę Wiedeńską oraz główne style i kierunki muzyki XX wieku.

Literatura:

JEDNA POZYCJA SPOŚRÓD DWÓCH (wybrane rozdziały):

B. Schaeffer, Dzieje muzyki, Warszawa 1983.

M. Kowalska, ABC Historii muzyki, Kraków 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)