Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury materialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-HKMAT
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury materialnej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Fakultety do wyboru dla 1 roku
Wykłady fakultatywne dla 3 roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W06

HS1_U01

HS1_U02

HS1_U03

HS1_U04


Wymagania wstępne:

Dobrze ugruntowana wiedza z zakresu historii, sztuki i literatury na poziomie szkoły średniej

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w kulturowy dorobek człowieka, obejmujacy materiał od czasów prehistorycznych po nowoczesosc. Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób mozna pozyskac wiedzę o poszczególnych kulturach i społeczenstwach na podstawie zachowanych obiektów i przedmiotów. W jaki sposób mozna datowac poszczególne stanowiska i zabytki. Jaką rolę odgrywała kultura materialna w przestrzeni domowej oraz publicznej. W jaki sposób funkcjonowały przedmioty w życiu doczesnym oraz pozagrobowym, będąc zabezpieczeniem zmarłych w ich wędrówce w zaświaty.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Przedstawienie celów i efektów kształcenia. Podanie bibliografii oraz metod zaliczenia.

Definicje kultury materialnej.

2.Kulturowy rozwój człowieka a narzędzia w czasach prehistorycznych.

3. Przejscie od trybu życia koczowniczego do osiadłego. Powstawanie pierwszych miast.

4. Wyposażenia grobów od czasów starożytnych po średniowiecze.

5. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w starozytnosci (okręgi światynne, agory, fora, termy, muzejony).

6. Kultura materialna w przestrzeni prywatnej w starożytnosci (pałace cesarskie, insulae, wille w Pompejach i Herkulanum).

7. Rozwój inżynierii w Rzymie.

8. Kultura materialna w średniowieczu (rozwój miast, budowa zamków, koscioły, klasztory i skarbce).

9. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w czasach nowożytnych i

nowoczesnych.

10. Kultura dworska i kultura ludowa.

11. Rozwój przemysłowych na przykładzie Łodzi (wyjazd do Łodzi)

12. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na kulture materialną.

13. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej.

14. Rozwój ubioru na przestrzeni wieków.

15. Kultura materialna w czasach najnowszych.

Literatura:

P.B. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa

Kultura materialna starozytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa 1992.

M. Dembinska i Z. Podwinska Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-4, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna, Kraków 2007.

J. Baranski, Swiat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych

problemach rozwoju kultury materialnej w okresie starożytnym. Zna

zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze. Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki starożytnej i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi. Potrafi formułować i rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie

właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych. Potrafi w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki. Posiada umiejętności badawcze, obejmujące: a)

formułowanie i analizę problemów w zakresie historii sztuki, w tym analizę obiektów in situ, b) dobór metod i narzędzi badawczych lub wypracowanie nowych, wykorzystywanych zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in. w inwentaryzacji zabytków; c) opracowanie i prezentację wyników z

wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych.

Ma umiejętność innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów napotkanych w praktyce. Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich

krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem

samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu

określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca

w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów i

specjalistów. Umie stawiać hipotezy i je weryfikować, a także formułować wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania.

Metody i kryteria oceniania:

Kazdy wykład będzie zaczynał sie od krótkiego przypomnienia materiału z

poprzednich zajęć. Studenci biorący aktywny udział w tej części wykładu będą

dostawali dodatkowe punkty za aktywność, co może zaowocować oceną bardzo dobrą na koniec semestru. Obecność na wykładach jest obowiązkowa (dozwolona jedna nieobecnść). Zaliczenie na ocene odbędzie się w formie pisemnej pod koniec roku na podstawie materiału teoretycznego i ilustracyjnego przedstawionego na wykładzie oraz krótkich tekstów podanych do przeczytania między wykładami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie materiałów do poszczególnych wykładów (czytanie tekstów) - 8 godz.

Konsultacje - 2 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w kulturowy dorobek człowieka, obejmujacy materiał od czasów prehistorycznych po nowoczesosc. Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób mozna pozyskac wiedzę o poszczególnych kulturach i społeczenstwach na podstawie zachowanych obiektów i przedmiotów. W jaki sposób mozna datowac poszczególne stanowiska i zabytki. Jaką rolę odgrywała kultura materialna w przestrzeni domowej oraz publicznej. W jaki sposób funkcjonowały przedmioty w życiu doczesnym oraz pozagrobowym, będąc zabezpieczeniem zmarłych w ich wędrówce w zaświaty.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Przedstawienie celów i efektów kształcenia. Podanie bibliografii oraz metod zaliczenia.

Definicje kultury materialnej.

3.Kulturowy rozwój człowieka a narzędzia w czasach prehistorycznych.

4. Przejscie od trybu życia koczowniczego do osiadłego. Powstawanie pierwszych miast.

5. Wyposażenia grobów od czasów starożytnych po średniowiecze.

6. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w starozytnosci (okręgi światynne, agory, fora, termy, muzejony).

7. Kultura materialna w przestrzeni prywatnej w starożytnosci (pałace cesarskie, insulae, wille w Pompejach i Herkulanum).

8. Rozwój inżynierii w Rzymie.

9. Kultura materialna w średniowieczu (rozwój miast, budowa zamków, koscioły, klasztory i skarbce).

10. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w czasach nowożytnych i

nowoczesnych.

11. Kultura dworska i kultura ludowa.

12. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na kulture materialną.

13. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej.

14. Rozwój ubioru na przestrzeni wieków.

15. Kultura materialna w czasah najnowszych.

Literatura:

P.B. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa

Kultura materialna starozytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa 1992.

M. Dembinska i Z. Podwinska Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-4, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna, Kraków 2007.

J. Baranski, Swiat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie materiałów do poszczególnych wykładów (czytanie tekstów) - 8 godz.

Konsultacje - 2 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w kulturowy dorobek człowieka, obejmujacy materiał od czasów prehistorycznych po nowoczesność. Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób można pozyskać wiedzę o poszczególnych kulturach i społeczeństwach na podstawie zachowanych obiektów i przedmiotów. W jaki sposób można datować poszczególne stanowiska i zabytki. Jaką rolę odgrywała kultura materialna w przestrzeni domowej oraz publicznej. W jaki sposób funkcjonowały przedmioty w życiu doczesnym oraz pozagrobowym, będąc zabezpieczeniem zmarłych w ich wędrówce w zaświaty. W ramach wykładów przewidziane jest także pokazanie w jaki sposób rozwijały się dzięki kulturze materialnej miasta. Zaplanowano wyjazd jednodniowy do Łodzi i zwiedzanie Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Fabryki Scheiblera oraz ulicy Piotrkowskiej i Pałacu Izraela Poznańskiego. Wyjazd przewidziano w maju, w terminie ustalonym ze studentami.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Przedstawienie celów i efektów kształcenia. Podanie bibliografii oraz metod zaliczenia.

Definicje kultury materialnej.

3.Kulturowy rozwój człowieka a narzędzia w czasach prehistorycznych.

4. Przejscie od trybu życia koczowniczego do osiadłego. Powstawanie pierwszych miast.

5. Wyposażenia grobów od czasów starożytnych po średniowiecze.

6. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w starozytnosci (okręgi światynne, agory, fora, termy, muzejony).

7. Kultura materialna w przestrzeni prywatnej w starożytności (pałace cesarskie, insulae, wille w Pompejach i Herkulanum).

8. Rozwój inżynierii w Rzymie.

9. Kultura materialna w średniowieczu (rozwój miast, budowa zamków, koscioły, klasztory i skarbce).

10. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w czasach nowożytnych i

nowoczesnych.

11. Kultura dworska i kultura ludowa.

12. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na kulture materialną.

13. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej.

14. Rozwój ubioru na przestrzeni wieków.

15. Kultura materialna w czasah najnowszych.

Literatura:

R. Dunbar, Człowiek: biografia, przekł. Ł. Lamża, Kraków 2022.

P..B. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, prekł. D. Stabrowska, K. ewartowski, M. Kasprzycka, Rafał OraczWarszawa 2002.

Kultura materialna starozytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, przekł. M. Ochab Maria, P. Graff, t. 1-3, Warszawa 1992.

M. Dembinska i Z. Podwinska Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-4, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna, Kraków 2007.

J. Baranski, Swiat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)