Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumenty muzyczne w historii i kulturze Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-IMHKE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumenty muzyczne w historii i kulturze Europy
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Wykłady monograficzne
Strona przedmiotu: http://4cec4w0
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

HS1_W02

HS1_W03

HS1_W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS1_U03

HS1_U07


KOMPETENCJE

HS2_K01


Wymagania wstępne:

brak.

Skrócony opis:

Zwięzłe wprowadzenie do problematyki instrumentów muzycznych - w kontekście roli, jaką odegrały w historii i kulturze Europy.

Pełny opis:

Wykład jest skierowany do wszystkich studentów, którzy interesują się instrumentami muzycznymi. Nie jest wymagana znajomość zasad muzyki ani praktycznych umiejętności, choć będą pomocne. Wykład o nachyleniu ogólnym - humanistycznym z absolutnie minimalną, niezbędną terminologią muzykologiczną. Tematyka zajęć zawiera się w szerokim spektrum zjawisk społecznych, kulturowych i religijnych mających swe początki w odległej przeszłości i - przynajmniej niektórych - trwających do chwili obecnej.

Między innymi podjęta zostanie próba wyjaśnienia, skąd wzięła się nazwa „musica caelestis”, dlaczego aniołowie przedstawiani są z niektórymi tylko instrumentami i dlaczego patrystyka odrzucała muzykę instrumentalną. Czy „diabolus in musica” to problem tylko średniowiecznej teorii muzyki? Jakie było instrumentarium prehistoryczne, na podstawie odkryć archeologicznych i przedstawień instrumentów na egipskich freskach grobowych podejmiemy próbę identyfikacji instrumentów neolitycznych, prześledzimy sytuację w Mezopotamii i Egipcie, dzieje pięknych odrestaurowanych lir z Ur.

Jakie instrumenty kryją się za muzyczną terminologią biblijną (próba porównania tłumaczeń terminów muzycznych w Starym Testamencie). Zanalizujemy rolę instrumentów służących kultowi świątynnemu i pozakultycznych. Zagadnienie instrumentarium świata hellenistycznego - co przedstawiają malowidła na greckich wazach i mozaikach? Ikonografia muzyczna w przestawieniach św. Cecylii i króla Dawida.

Wykład w wysokim stopniu będzie wspierany prezentacjami nagrań muzycznych, klipów video, skanów, fotogramów i innych materiałów poglądowych, a wśród nich m.in. prezentacja najstarszego (zachowanego w całości) utworu muzycznego, dźwięków antycznych instrumentów (rekonstruowanych).

Literatura:

ZASADNICZA (wybrane rozdziały):

1. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

2. C. Sachs, Muzyka w świecie starożytnym, Kraków 1988.

3. notatki z wykładów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA.

W02 Zna zaawansowaną terminologię z historii sztuki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz społecznych, którą umie stosować w praktyce zawodowej.

W03 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI

U03 Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

U07 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z w języku polskim i obcym na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

KOMPETENCJE

HS2_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie wiedzy odbywa się w formie TESTU. Formularz ma wskazaną liczbę punktów za każdą odpowiedź oraz przedział punktowy odpowiadający danej ocenie. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

O ILE BĘDZIE TAKA MOŻLIWOŚĆ

Przewidywana wizyta grupowa w Filharmonii Narodowej w celu zapoznania się z pracą orkiestry symfonicznej na co dzień. Przewidywany termin: pierwsza połowa grudnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Strona przedmiotu: http://4cec4w0
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 2 godz.SUMA GODZIN: 32 = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zwięzłe wprowadzenie do problematyki instrumentów muzycznych - w kontekście roli, jaką odegrały w historii i kulturze Europy.

Pełny opis:

Wykład jest skierowany do wszystkich studentów, którzy interesują się instrumentami muzycznymi. Nie jest wymagana znajomość zasad muzyki ani praktycznych umiejętności, choć będą pomocne. Wykład o nachyleniu ogólnym - humanistycznym z absolutnie minimalną, niezbędną terminologią muzykologiczną. Tematyka zajęć zawiera się w szerokim spektrum zjawisk społecznych, kulturowych i religijnych mających swe początki w odległej przeszłości i - przynajmniej niektórych - trwających do chwili obecnej.

Między innymi podjęta zostanie próba wyjaśnienia, skąd wzięła się nazwa „musica caelestis”, dlaczego aniołowie przedstawiani są z niektórymi tylko instrumentami i dlaczego patrystyka odrzucała muzykę instrumentalną. Czy „diabolus in musica” to problem tylko średniowiecznej teorii muzyki? Jakie było instrumentarium prehistoryczne, na podstawie odkryć archeologicznych i przedstawień instrumentów na egipskich freskach grobowych podejmiemy próbę identyfikacji instrumentów neolitycznych, prześledzimy sytuację w Mezopotamii i Egipcie, dzieje pięknych odrestaurowanych lir z Ur.

Jakie instrumenty kryją się za muzyczną terminologią biblijną (próba porównania tłumaczeń terminów muzycznych w Starym Testamencie). Zanalizujemy rolę instrumentów służących kultowi świątynnemu i pozakultycznych. Zagadnienie instrumentarium świata hellenistycznego - co przedstawiają malowidła na greckich wazach i mozaikach? Ikonografia muzyczna w przestawieniach św. Cecylii i króla Dawida.

Wykład w wysokim stopniu będzie wspierany prezentacjami nagrań muzycznych, klipów video, skanów, fotogramów i innych materiałów poglądowych, a wśród nich m.in. prezentacja najstarszego (zachowanego w całości) utworu muzycznego, dźwięków antycznych instrumentów (rekonstruowanych).

Literatura:

ZASADNICZA (wybrane rozdziały):

1. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

2. C. Sachs, Muzyka w świecie starożytnym, Kraków 1988.

3. notatki i skróty wykładów

POMOCNICZA (zalecana):

B. Vogel, Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa Polskiego, Kraków 1980

POMOCNICZA (nieobowiązkowa):

4. W. Rozynkowski, Dzwony średniowiecznego Torunia i ich funkcje w życiu miasta, w: Kwartalnik Historii Kultury materialnej, R LI (2003), s. 49-58.

5. D. Zarewicz, O życiu i śmierci w starożytnej Grecji. Od orfizmu do pitagoreizmu, „Musica sacra nova” 3/4 (2009/2010), s. 444-459.

6. G. Kubies, Musica angelica w piętnastowiecznym malarstwie europejskim, w: P. Gancarczyk (red.), Z badań nad ikonografią muzyczną do 1800. Źródła - problemy - interpretacje, Warszawa 2012, s. 159-179.

7. G. Kubies, Motyw anioła-fanfarzysty w ikonografii Sądu Ostatecznego w malarstwie niderlandzkim, w: K. Zalewska-Lorkiewicz (red.), Czas apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII, Warszawa 2013, s. 166-176.

8. G. Kubies, Późnośredniowieczna myśl eschatologiczna a wizje Sądu Ostatecznego Hieronima Boscha, w: J. C. Kałużny, A. Żywiołek (red.), Kulturowe paradygmaty końca. Studia komparatystyczne, Częstochowa 2013, s. 273-292.

9. G. Kubies, Między Bogiem a Kościołem i Synagogą. Muzykujący aniołowie w obrazie Fontanna życia z kręgów Jana van Eycka, Polski Rocznik Muzykologiczny 11 (2013), s. 37-59.

10. G. Kubies, Sacrum i profanum w obrazie Maria in sole Geertgena tot Sint Jans. Część 1, Liturgia Sacra 19/ 1 (2013), s. 147-167; część 2, Liturgia Sacra 20/ 1 (2014), s. 171-186.

11. G. Kubies, Muzykujący aniołowie w obrazie Mistrza Legendy św. Łucji z Galerii Narodowej w Waszyngtonie. Studium ikonograficzno-muzykologiczne, Muzyka 59/ 4 (2014), s. 35-72.

Wymagania wstępne:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach = 15 godz.

Praca własna (studium literatury, odsłuch wskazanych klipów muzycznych, rozwiązanie testu preegzaminacyjnego) = 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)