Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instrumenty muzyczne w historii i kulturze Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-IMHKE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instrumenty muzyczne w historii i kulturze Europy
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Wykłady monograficzne
Wykłady monograficzne II stopień ZDK
Strona przedmiotu: http://4cec4w0
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

HS1_W02

HS1_W03

HS1_W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS1_U03

HS1_U07


KOMPETENCJE

HS2_K01


Wymagania wstępne:

brak.

Skrócony opis:

Zwięzłe wprowadzenie do problematyki instrumentów muzycznych - w kontekście roli, jaką odegrały w historii i kulturze Europy.

Pełny opis:

Wykład jest skierowany do wszystkich studentów, którzy interesują się instrumentami muzycznymi. Nie jest wymagana znajomość zasad muzyki ani praktycznych umiejętności, choć będą pomocne. Wykład o nachyleniu ogólnym - humanistycznym z absolutnie minimalną, niezbędną terminologią muzykologiczną. Tematyka zajęć zawiera się w szerokim spektrum zjawisk społecznych, kulturowych i religijnych mających swe początki w odległej przeszłości i - przynajmniej niektórych - trwających do chwili obecnej.

Między innymi podjęta zostanie próba wyjaśnienia, skąd wzięła się nazwa „musica caelestis”, dlaczego aniołowie przedstawiani są z niektórymi tylko instrumentami i dlaczego patrystyka odrzucała muzykę instrumentalną. Czy „diabolus in musica” to problem tylko średniowiecznej teorii muzyki? Jakie było instrumentarium prehistoryczne, na podstawie odkryć archeologicznych i przedstawień instrumentów na egipskich freskach grobowych podejmiemy próbę identyfikacji instrumentów neolitycznych, prześledzimy sytuację w Mezopotamii i Egipcie, dzieje pięknych odrestaurowanych lir z Ur.

Jakie instrumenty kryją się za muzyczną terminologią biblijną (próba porównania tłumaczeń terminów muzycznych w Starym Testamencie). Zanalizujemy rolę instrumentów służących kultowi świątynnemu i pozakultycznych. Zagadnienie instrumentarium świata hellenistycznego - co przedstawiają malowidła na greckich wazach i mozaikach? Ikonografia muzyczna w przestawieniach św. Cecylii i króla Dawida.

Wykład w wysokim stopniu będzie wspierany prezentacjami nagrań muzycznych, klipów video, skanów, fotogramów i innych materiałów poglądowych, a wśród nich m.in. prezentacja najstarszego (zachowanego w całości) utworu muzycznego, dźwięków antycznych instrumentów (rekonstruowanych).

Literatura:

ZASADNICZA (wybrane rozdziały):

1. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

2. C. Sachs, Muzyka w świecie starożytnym, Kraków 1988.

3. notatki z wykładów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA.

W02 Zna zaawansowaną terminologię z historii sztuki oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych oraz społecznych, którą umie stosować w praktyce zawodowej.

W03 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie historii sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI

U03 Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności.

U07 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację z w języku polskim i obcym na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

KOMPETENCJE

HS2_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i konfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie wiedzy odbywa się w formie TESTU. Formularz ma wskazaną liczbę punktów za każdą odpowiedź oraz przedział punktowy odpowiadający danej ocenie. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

O ILE BĘDZIE TAKA MOŻLIWOŚĆ

Przewidywana wizyta grupowa w Filharmonii Narodowej w celu zapoznania się z pracą orkiestry symfonicznej na co dzień. Przewidywany termin: pierwsza połowa grudnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach = 15 godz.

Praca własna (studium literatury, odsłuch wskazanych klipów muzycznych, rozwiązanie testu preegzaminacyjnego) = 15 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)