Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasycyzm i romantyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-KiRć
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasycyzm i romantyzm
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02


HS1_U01

HS1_U02

HS1_U04

HS1_U05


HS1_K01

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu historii nowożytnej Polski i Europy na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Ćwiczenia są poświęcone szczegółowej analizie wybranych problemów ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się szczegółowo z wybranymi problemami ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu. Tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z architekturą i plastyką tego okresu. Studenci poznają twórczość najwybitniejszych rzeźbiarzy europejskich oraz polskich. Przybliżona zostanie twórczość malarzy 1. połowy XIX w. Zostaną omówione główne nurty w architekturze. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wybranym zagadnieniom ikonograficznym związanym ze specyfiką omawianych epok.

Absolwent będzie miał uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki

europejskiej w okresie 1750-1850, będzie znał

terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii

sztuki.

Absolwent będzie umiał rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki

poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych

informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich

krytyczną ocenę i syntezę. Będzie posiadał umiejętności badawcze, obejmujące: a) analizę

problemów w zakresie historii sztuki

b) dobór metod i narzędzi badawczych,

c) opracowanie i prezentację

wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik

informacyjno-komunikacyjnych. Student będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Będzie posiadał umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w

mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Będzie umiał

przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i

poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Absolwent będzie gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz

środowiska społecznego. Będzie przygotowany do

samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki

poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych.

Literatura:

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godz.

samodzielna lektura i przygotowanie do referatu: 30 godz.

Wiedza.

Absolwent posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki

europejskiej nowożytnej, zna

i stosuje terminologię oraz używa podstawowych metod badawczych historii

sztuki.

Umiejętności.

Absolwent rozwiązuje problemy w zakresie historii sztuki

wyszukując i selekcjonując właściwe

informacje w zasobach drukowanych i cyfrowych, przeprowadzając ich

krytyczną ocenę i syntezę. Analizuje

problemy w zakresie historii sztuki, w tym analizuje obiekty

in situ; b) dobiera metody i narzędzia badawcze,

wykorzystywane zarówno w pracy teoretycznej, jak i m.in.

w inwentaryzacji zabytków; c) opracowuje i prezentuje

wyniki z wykorzystaniem zaawansowanych technik

informacyjno-komunikacyjnych. Student posługuje się językiem specjalistycznym i stosuje

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Konstruuje logiczną wypowiedź w

mowie i w piśmie w języku polskim. Przygotowuje tekst naukowy z aparatem badawczym i

poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Kompetencje.

Absolwent zachowuje otwartość do

samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową (zaliczeniową) składają się 2 oceny - z referatu i kolokwium.

Studenci przygotowują w wyznaczonym terminie referaty z prezentacją multimedialną, na zadany uprzednio przez wykładowcę temat. Studenci przygotowują referat w oparciu o lektury wskazane przez wykładowcę. Wygłoszony referat następnie jest oceniany przez wykładowcę. Pozytywną ocenę otrzymuje referat omówiony w sposób wyczerpujący, zilustrowany prezentacją z bogatym materiałem ikonograficznym. Referat, który nie uzyska pozytywnej oceny, może być poprawiony w wersji pisemnej z aparatem naukowym i literaturą.

Na ocenę bardzo dobrą student powinien posiadać uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki

europejskiej w okresie 1750-1850, powinien znać terminy z zakresu historii sztuki

oraz podstawowe metody badawcze historii

sztuki.

Student powinien biegle rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki

poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych

informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich

krytyczną ocenę i syntezę. Powinien posiadać umiejętności badawcze i samodzielnie je stosować, obejmujące: a) analizę

problemów w zakresie historii sztuki b) dobór metod i narzędzi badawczych,

c) opracowanie i prezentację

wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik

informacyjno-komunikacyjnych. Student powinien biegle posługiwać się posługiwać się językiem specjalistycznym i biegle stosować

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Powinien posiadać i samodzielnie stosować umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w

mowie i w piśmie. Powinien umieć

przygotować tekst naukowy z bardzo dobrze zastosowanym aparatem badawczym i

bardzo dobrze opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Na ocenę dobrą student powinien posiadać dość uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki

europejskiej w okresie 1750-1850, powinien znać większość terminów z zakresu historii sztuki

oraz podstawowe metody badawcze historii

sztuki.

Student powinien rozwiązywać większość problemów w zakresie historii sztuki

poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych

informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich

krytyczną ocenę i syntezę. Powinien posiadać umiejętności badawcze i samodzielnie je stosować, obejmujące: a) analizę

problemów w zakresie historii sztuki b) dobór metod i narzędzi badawczych,

c) opracowanie i prezentację

wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik

informacyjno-komunikacyjnych. Student powinien dość poprawnie posługiwać się posługiwać się językiem specjalistycznym i poprawnie stosować

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Powinien posiadać i poprawnie stosować umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w

mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Powinien umieć

przygotować tekst naukowy z dobrze zastosowanym aparatem badawczym i

dobrze opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Na ocenę dostateczną student powinien posiadać dostatecznie uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki

europejskiej w okresie 1750-1850, powinien jednak znać większość terminów z zakresu historii sztuki

oraz podstawowe metody badawcze historii

sztuki.

Student powinien rozwiązywać w podstawowym stopniu problemy w zakresie historii sztuki

poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych

informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich

krytyczną ocenę i syntezę. Powinien posiadać umiejętności badawcze i dostatecznie poprawnie je stosować, obejmujące: a) analizę

problemów w zakresie historii sztuki b) dobór metod i narzędzi badawczych,

c) opracowanie i prezentację

wyników z wykorzystaniem zaawansowanych technik

informacyjno-komunikacyjnych. Student powinien dostatecznie posługiwać się posługiwać się językiem specjalistycznym i dostatecznie stosować

właściwą terminologię z zakresu historii sztuki. Powinien posiadać w dostatecznym stopniu umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w

mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Powinien umieć

przygotować tekst naukowy na poziomie dostatecznym z aparatem badawczym.

Na ostatnich zajęciach odbywa się kolokwium pisemne (test 10 pytań zamkniętych) do którego studenci przygotowują się z lektur, na podstawie których zostały przygotowane referaty.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Obecność w dniu referatu jest obowiązkowa. Studenci są zobowiązani do gotowości wygłoszenia referatu na zajęciach poprzedzających wyznaczony termin referatu. Jest to spowodowane koniecznością zapobieżenia sytuacji, w której wyznaczona osoba nie pojawia się na zajęciach bądź jest nieprzygotowana.

Niewygłoszony referat należy przedstawić na zajęciach na koniec semestru, lub oddać wykładowcy w formie pisemnej (na wyraźne wskazanie wykładowcy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ćwiczenia są poświęcone szczegółowej analizie wybranych problemów ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się szczegółowo z wybranymi problemami ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu. Tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z architekturą i plastyką tego okresu. Studenci poznają twórczość najwybitniejszych rzeźbiarzy europejskich oraz polskich. Przybliżona zostanie twórczość malarzy 1. połowy XIX w. Zostaną omówione główne nurty w architekturze. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wybranym zagadnieniom ikonograficznym związanym ze specyfiką omawianych epok.

Literatura:

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu

Wymagania wstępne:

Znajomość historii sztuki wczesniejszych epok.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

30 godzin pracy w sali

15 godzin praca własna

10 godzin przygotowanie do kolokwium

5 godzin konsultacje z wykładowczynią

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia są poświęcone szczegółowej analizie wybranych problemów ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się szczegółowo z wybranymi problemami ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu. Tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z architekturą i plastyką tego okresu. Studenci poznają twórczość najwybitniejszych rzeźbiarzy europejskich oraz polskich. Przybliżona zostanie twórczość malarzy 1. połowy XIX w. Zostaną omówione główne nurty w architekturze. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wybranym zagadnieniom ikonograficznym związanym ze specyfiką omawianych epok.

Literatura:

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu

Wymagania wstępne:

Znajomość historii sztuki wczesniejszych epok.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:


uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godz.


samodzielna lektura i przygotowanie do referatu: 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia są poświęcone szczegółowej analizie wybranych problemów ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach studenci zapoznają się szczegółowo z wybranymi problemami ze sztuki klasycyzmu i romantyzmu. Tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z architekturą i plastyką tego okresu. Studenci poznają twórczość najwybitniejszych rzeźbiarzy europejskich oraz polskich. Przybliżona zostanie twórczość malarzy 1. połowy XIX w. Zostaną omówione główne nurty w architekturze. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wybranym zagadnieniom ikonograficznym związanym ze specyfiką omawianych epok.

Literatura:

Sztuka świata, t. 7-8, wyd. Arkady.

I. Ciseri, Romantyzm, Warszawa 2009.

K. Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy, Warszawa 2001.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, London 1996.

dalsza literatura podawana na bieżąco, sprofilowana do tematu

Wymagania wstępne:

Znajomość historii sztuki wczesniejszych epok.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)