Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzykalia. Piśmiennictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-MP
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Muzykalia. Piśmiennictwo
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Moduły do wyboru dla 1 roku studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

HS2_W02

HS2 W06


UMIEJĘTNOŚCI

HS2_U07

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Typologia i systematyka źródeł liturgiczno-muzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowymi typami źródeł muzycznych, zwłaszcza dawnymi, używanymi w liturgii katolickiej.

UWAGA: podczas ćwiczeń obowiązuje całkowity zakaz utrwalania treści na wszelkich nośnikach elektronicznych!

Literatura:

podstawowa (wybrane rozdziały):

J. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru trydenckiego i ich recepcja w Polsce, Kraków 2001;

notatki z wykładów;

uzupełniająca (wybrane rozdziały):

J. Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, tłum. M. Kowalska, Kraków 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki.

Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

UMIEJĘTNOŚCI

Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie TESTU. Formularz ma wskazaną liczbę punktów za każdą odpowiedź oraz przedział punktowy odpowiadający danej ocenie. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

Przewidywana grupowa wizyta (obowiązkowa) w Bibliotece Narodowej i/lub Muzeum Narodowym w Warszawie w celu skonfrontowania teoretycznej wiedzy z obiektami muzealnymi. Planowany termin: koniec maja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Strona przedmiotu: http://z328tx2
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Typologia i systematyka źródeł liturgiczno-muzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowymi typami źródeł muzycznych, zwłaszcza dawnymi, używanymi w liturgii katolickiej.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: eepurl.com/cjMW_r

UWAGA: podczas ćwiczeń obowiązuje całkowity zakaz utrwalania treści na wszelkich nośnikach elektronicznych!

Literatura:

podstawowa:

J. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru trydenckiego i ich recepcja w Polsce, Kraków 2001;

notatki z wykładów;

uzupełniająca:

J. Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, tłum. M. Kowalska, Kraków 2002.

Wymagania wstępne:

brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 2 godz.SUMA GODZIN: 32 = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Typologia i systematyka źródeł liturgiczno-muzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowymi typami źródeł muzycznych, zwłaszcza dawnymi, używanymi w liturgii katolickiej.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: eepurl.com/cjMW_r

UWAGA: podczas ćwiczeń obowiązuje całkowity zakaz utrwalania treści na wszelkich nośnikach elektronicznych!

Literatura:

podstawowa:

J. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru trydenckiego i ich recepcja w Polsce, Kraków 2001;

notatki z wykładów;

uzupełniająca:

J. Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, tłum. M. Kowalska, Kraków 2002.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Czesław Grajewski
Prowadzący grup: Czesław Grajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach = 15 godz.

Praca własna (studium przykładowych kart rękopiśmiennych, rozwiązanie testu preegzaminacyjnego) = 15 godz.SUMA GODZIN: 30 = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Typologia i systematyka źródeł liturgiczno-muzycznych.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z podstawowymi typami źródeł muzycznych, zwłaszcza dawnymi, używanymi w liturgii katolickiej.

W przeddzień student otrzymuje zaproszenie w formie neewslettera z opisem najbliższych zajęć. Zapisy (dobrowolne) na listę mailingową tutaj: eepurl.com/cjMW_r

UWAGA: podczas ćwiczeń obowiązuje całkowity zakaz utrwalania treści na wszelkich nośnikach elektronicznych!

Literatura:

podstawowa (wybrane rozdziały):

J. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru trydenckiego i ich recepcja w Polsce, Kraków 2001;

notatki z wykładów;

uzupełniająca (wybrane rozdziały):

J. Harper, Formy i układ liturgii zachodniej od X do XVIII wieku, tłum. M. Kowalska, Kraków 2002.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)