Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-MPNć
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia pracy naukowej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W01

HS1_U01

HS1_U03

HS1_U04

HS1_U05

HS1_K01Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego. Ponieważ zajęcia prowadzone są w roku akademickim przez co najmniej dwóch wykładowców student ma możliwość poznania zarówno zróżnicowanego zakresu zagadnień metodologicznych z historii sztuki w odniesieniu do różnych epok historycznych, jak również podpatrzenia warsztatu naukowego i organizacji pracy każdego z prowadzących ten przedmiot nauczycieli akademickich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Anne D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J. K. Ostrowski, A. Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

HS1_W01 - Student ma wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

UMIEJĘTNOŚCI:

HS1_U01 - Student potrafi samodzielnie lub z pomocą wykładowcy wyszukać i selekcjonować właściwe informacje z zakresu historii sztuki w zasobach drukowanych i cyfrowych, oraz przeprowadzić ich krytyczną ocenę i syntezę.

HS1_U03 - Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę dzieła sztuki, i jego interpretację z zastosowaniem typowych dla historii sztuki metod, w celu określenia jego znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

HS1_U04 - Student potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

HS1_U05 - Student posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim. Umie przygotować tekst naukowy z poprawnie opracowanym aparatem badawczym, stanem badań, uzupełniony odpowiednio dobranymi ilustracjami

KOMPETENCJE:

HS1_K01 - Student jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

EFEKT HS1_W01

na ocenę bardzo dobrą:

1. ma uporządkowaną wiedzę z historii sztuki, którą potrafi łączyć z innymi naukami humanistycznymi

na ocenę dobrą:

1. ma wiedzę z historii sztuki, którą potrafi okazjonalnie łączyć z innymi naukami humanistycznymi

na ocenę dostateczną:

1. ma podstawową wiedzę z historii sztuki, której nie potrafi łączyć z innymi naukami humanistycznymi

EFEKTY HS1_U01, HS1_U03, HS1_U04, HS1_U05

na ocenę bardzo dobrą:

1. potrafi w pełni samodzielnie wyszukać potrzebną do opracowywanego zadania bibliografię oraz przeprowadzić jej krytyczną ocenę i syntezę.

2. potrafi w pełni samodzielnie przeprowadzić analizę dzieła sztuki w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz jego interpretację z zastosowaniem typowych dla historii sztuki metod, w celu określenia jego znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

3. poprawnie i z dużą swobodą potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, stosując właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

4. posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w trakcie wygłaszania referatu uzupełnionego prezentacją multimedialną oraz przy pisaniu pracy pisemnej z poprawnie opracowanym aparatem badawczym.

na ocenę dobrą:

1. potrafi samodzielnie z niewielką pomocą prowadzącego wyszukać potrzebną do opracowywanego zadania bibliografię oraz przeprowadzić jej krytyczną ocenę i syntezę.

2. potrafi samodzielnie z niewielką pomocą prowadzącego przeprowadzić analizę dzieła sztuki w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz jego interpretację z zastosowaniem typowych dla historii sztuki metod, w celu określenia jego znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

3. w miarę poprawnie posługuje się językiem specjalistycznym, stosując w większości poprawną terminologię z zakresu historii sztuki.

4. posiada względnie zadowalającą umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w trakcie wygłaszania referatu uzupełnionego prezentacją multimedialną oraz przy pisaniu pracy pisemnej z poprawnie opracowanym aparatem badawczym.

na ocenę dostateczną:

1. potrafi z pomocą prowadzącego wyszukać potrzebną do opracowywanego zadania bibliografię i przeprowadzić jej krytyczną ocenę i syntezę.

2. potrafi z pomocą prowadzącego przeprowadzić analizę dzieła sztuki w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz jego interpretację z zastosowaniem typowych dla historii sztuki metod, w celu określenia jego znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

3. ma trudności w posługiwaniu się językiem specjalistycznym, stosuje poprawnie tylko podstawową terminologię z zakresu historii sztuki.

4. ma trudności w konstruowaniu logicznej wypowiedzi w trakcie wygłaszania referatu uzupełnionego prezentacją multimedialną oraz przy pisaniu pracy pisemnej, której towarzyszy aparat badawczy z licznymi błędami.

EFEKT HS1_K01

na ocenę bardzo dobrą:

1. Zachowuje otwartość na uwagi prowadzącego.

2. Dąży do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie opracowywanego zadania, korzystając m.in. z konsultacji specjalistycznych u innych wykładowców lub poza uczelnią.

na ocenę dobrą:

1. Zachowuje otwartość na uwagi prowadzącego.

na ocenę dostateczną:

1. Słucha uwag prowadzącego, ale nie chce lub nie potrafi z nich w pełni skorzystać.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera
Prowadzący grup: Katarzyna Chrudzimska-Uhera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zadaniem studentki/studenta jest przygotowanie w formie pisemnej stanu badań nad wybranym tematem z zakresu historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, historii krytyki artystycznej. dziejów instytucji kultury. Tekst musi spełniać wymogi tekstu naukowego (poprawna struktura, podział i prezentacja treści, poprawnie zebrane i wykorzystane źródła oraz literatura przedmiotu, poprawnie zastosowany aparat naukowy, tekst musi być zaopatrzony w przypisy, bibliografię oraz spis ilustracji, ewentualnie katalog).

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności wyboru, sformułowania i opracowania zagadnienia badawczego . Zapoznanie studentki/studenta ze specyfiką badań źródłowych i metodologii badań nad sztuką nowoczesną i współczesną.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Wybór, sprecyzowanie i opracowanie zadania poznawczego. Nauczyciel koordynuje postęp prac, dokonuje korekty tekstu.

Metody dydaktyczne ćwiczeniowo-praktyczne i dyskusji:

Wieloetapowa praca nad projektem - zadaniem poznawczym. Przygotowywanie przez studenta referatu, stanowiącego podstawę dyskusji seminaryjnej. Przygotowanie i prezentacja tekstu.

Metody oceny:

Zaliczenie na podstawie:

1) obecności (studentka/student ma prawo do maksymalnie trzech nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność - również usprawiedliwiona uniemożliwia uzyskanie zaliczenia przedmiotu)

2) prezentacji (przynajmniej raz w semestrze)

3) pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego.

Literatura:

Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J.K.Ostrowski, A.Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura dodatkowa:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student przygotowuje referat, a następnie w formie pisemnej pracę z zakresu historii sztuki nowożytnej. Tekst musi spełniać wymogi tekstu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia w formie ćwiczeń.

Student wybiera i precyzuje zagadnienie badawcze. Wykładowca koordynuje postępu prac, sugeruje literaturę i dokonuje korekty tekstu.

Praca nad projektem jest wieloetapowa. Przygotowywanie przez studenta referatu, a następnie przygotowanie tekstu.

Literatura:

Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J.K.Ostrowski, A.Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Ustawa z 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,(dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)

J. Purchla J., W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, w: Zarządzanie publiczne, red. J. Hausner, Kraków 2010.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomości historii powszechnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (aktywne uczestnictwo w zajęciach, konsultacje) = 30 godz.

2. Praca własna (przygotowanie referatu z prezentacją multimedialną i jego wygłoszenie w trakcie zajęć oraz przygotowanie na jego podstawie pracy pisemnej opatrzonej aparatem naukowym) = 30 godz.


Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Skrócony opis:

Zadaniem studentki/studenta jest przygotowanie w formie pisemnej: stanu badań / katalogu dzieł. Praca musi spełniać wymogi tekstu naukowego (poprawna struktura, podział i prezentacja treści, poprawnie zebrane i wykorzystane źródeł oraz literatura przedmiotu, poprawnie zastosowany aparat naukowy, tekst musi być zaopatrzony w przypisy, bibliografię oraz spis ilustracji).

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności wyboru, sformułowania i opracowania zagadnienia badawczego. Zapoznanie ze specyfiką badań źródłowych i metodologii badań nad sztuką.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Pełny opis:

Zadaniem studentki/studenta jest przygotowanie w formie pisemnej stanu badań lub katalogu dzieł. Praca musi spełniać wymogi tekstu naukowego (poprawna struktura, podział i prezentacja treści, poprawnie zebrane i wykorzystane źródeł oraz literatura przedmiotu, poprawnie zastosowany aparat naukowy, tekst musi być zaopatrzony w przypisy, bibliografię oraz spis ilustracji).

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności wyboru, sformułowania i opracowania zagadnienia badawczego. Zapoznanie ze specyfiką badań źródłowych i metodologii badań nad sztuką.

Treści merytoryczne:

Wybór, sprecyzowanie i opracowanie zadania poznawczego. Nauczyciel koordynuje postęp prac, dokonuje korekty tekstu.

Metody dydaktyczne ćwiczeniowo-praktyczne i dyskusji:

Wieloetapowa praca nad projektem - zadaniem poznawczym. Przygotowywanie przez studenta referatu, stanowiącego podstawę dyskusji seminaryjnej. Przygotowanie i prezentacja tekstu.

Literatura:

Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J.K.Ostrowski, A.Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura dodatkowa:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są wspólnie dla studentów historii sztuki i odkiś.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student przygotowuje referat (ewentualnie dwa referaty - w zależności od ilości osób w grupie), a następnie w formie pisemnej pracę z zakresu historii sztuki nowożytnej (stan badań). Tekst musi spełniać wymogi tekstu naukowego.

Pełny opis:

Zajęcia w formie ćwiczeń.

Student wybiera i precyzuje zagadnienie badawcze, bądź opracowuje zagadnienie wskazane przez wykładowcę. Wykładowca koordynuje postęp prac, sugeruje literaturę i dokonuje korekty tekstu.

Praca nad projektem jest wieloetapowa. Przygotowywanie przez studenta referatu, a następnie przygotowanie tekstu.

Literatura:

Anne D'Alleva,Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J.K.Ostrowski, A.Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Ustawa z 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,(dz. U. z dnia 17 września 2003 r.)

J. Purchla J., W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, w: Zarządzanie publiczne, red. J. Hausner, Kraków 2010.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomości historii powszechnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (aktywne uczestnictwo w zajęciach, konsultacje) = 30 godz.

2. Praca własna (przygotowanie referatu z prezentacją multimedialną i jego wygłoszenie w trakcie zajęć oraz przygotowanie na jego podstawie pracy pisemnej opatrzonej aparatem naukowym) = 30 godz.


Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Skrócony opis:

Zadaniem studentki/studenta jest przygotowanie w formie pisemnej: stanu badań / katalogu dzieł. Praca musi spełniać wymogi tekstu naukowego (poprawna struktura, podział i prezentacja treści, poprawnie zebrane i wykorzystane źródeł oraz literatura przedmiotu, poprawnie zastosowany aparat naukowy, tekst musi być zaopatrzony w przypisy, bibliografię oraz spis ilustracji).

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności wyboru, sformułowania i opracowania zagadnienia badawczego. Zapoznanie ze specyfiką badań źródłowych i metodologii badań nad sztuką.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Pełny opis:

Zadaniem studentki/studenta jest przygotowanie w formie pisemnej stanu badań lub katalogu dzieł. Praca musi spełniać wymogi tekstu naukowego (poprawna struktura, podział i prezentacja treści, poprawnie zebrane i wykorzystane źródeł oraz literatury przedmiotu, poprawnie zastosowany aparat naukowy, tekst musi być zaopatrzony w przypisy, bibliografię oraz spis ilustracji).

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności wyboru, sformułowania i opracowania zagadnienia badawczego. Zapoznanie ze specyfiką badań źródłowych i metodologii badań nad sztuką.

Treści merytoryczne:

Wybór, sprecyzowanie i opracowanie zadania poznawczego. Nauczyciel koordynuje postęp prac, dokonuje korekty tekstu.

Metody dydaktyczne ćwiczeniowo-praktyczne i dyskusji. Wieloetapowa praca nad projektem - zadaniem poznawczym. Referat przygotowany przez studenta stanowi podstawę dyskusji seminaryjnej.

Literatura:

Anne D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J. K. Ostrowski, A. Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są wspólnie dla studentów historii sztuki i odkiś.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

uczestnictwo w ćwiczeniach: 30 godz.

samodzielna lektura i przygotowanie do referatu: 20 godz.

pisanie pracy: 10 godz.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności przygotowania pracy pisemnej spełniającej wymogi tekstu naukowego. Ponieważ zajęcia prowadzone są w roku akademickim przez co najmniej dwóch wykładowców student ma możliwość poznania zarówno zróżnicowanego zakresu zagadnień metodologicznych z historii sztuki w odniesieniu do różnych epok historycznych, jak również podpatrzenia warsztatu naukowego i organizacji pracy każdego z prowadzących ten przedmiot nauczycieli akademickich.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Anne D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J. K. Ostrowski, A. Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Marta Wiraszka
Prowadzący grup: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Marta Wiraszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1. Praca w bezpośrednim kontakcie (aktywne uczestnictwo w zajęciach, konsultacje) = 30 godz.

2. Praca własna (przygotowanie referatu z prezentacją multimedialną i jego wygłoszenie w trakcie zajęć oraz przygotowanie na jego podstawie pracy pisemnej opatrzonej aparatem naukowym) = 30 godz.


Razem: 60 godz. : 30 godz. = 2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zadaniem studentki/studenta jest przygotowanie w formie pisemnej: stanu badań / katalogu dzieł. Praca musi spełniać wymogi tekstu naukowego (poprawna struktura, podział i prezentacja treści, poprawnie zebrane i wykorzystane źródeł oraz literatura przedmiotu, poprawnie zastosowany aparat naukowy, tekst musi być zaopatrzony w przypisy, bibliografię oraz spis ilustracji).

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności wyboru, sformułowania i opracowania zagadnienia badawczego. Zapoznanie ze specyfiką badań źródłowych i metodologii badań nad sztuką.

Wymagania wstępne:

Zakres wiadomości i umiejętności metodologicznych wynikający z dotychczas zrealizowanego programu studiów.

Pełny opis:

Zadaniem studentki/studenta jest przygotowanie w formie pisemnej stanu badań lub katalogu dzieł. Praca musi spełniać wymogi tekstu naukowego (poprawna struktura, podział i prezentacja treści, poprawnie zebrane i wykorzystane źródeł oraz literatury przedmiotu, poprawnie zastosowany aparat naukowy, tekst musi być zaopatrzony w przypisy, bibliografię oraz spis ilustracji).

Cele przedmiotu:

Rozwój umiejętności wyboru, sformułowania i opracowania zagadnienia badawczego. Zapoznanie ze specyfiką badań źródłowych i metodologii badań nad sztuką.

Treści merytoryczne:

Wybór, sprecyzowanie i opracowanie zadania poznawczego. Nauczyciel koordynuje postęp prac, dokonuje korekty tekstu.

Metody dydaktyczne ćwiczeniowo-praktyczne i dyskusji. Wieloetapowa praca nad projektem - zadaniem poznawczym. Referat przygotowany przez studenta stanowi podstawę dyskusji seminaryjnej.

Literatura:

Anne D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Anne D'Alleva, Metody i teorie historii sztuki, Universitas, Kraków 2008.

Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, oprac. J. K. Ostrowski, A. Małkiewicz, wyd. III Warszawa 1995.

Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, zawód, red. P. Skubiszewski, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

dobrana indywidualnie, w zależności od zakresu i specyfiki podjętego tematu badawczego.

Wymagania wstępne:

Zajęcia prowadzone są wspólnie dla studentów historii sztuki i odkiś.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)