Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka nowożytna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-PNEć
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Plastyka nowożytna Europy
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_U01

HS1_U02

HS1_U04

HS1_U05

HS1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość sztuki średniowiecznej oraz historii nowożytnej.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika od renesansu do rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badań. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów (czasowych i stałych). Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Muzeum Łazienki).

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

4. Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student ma uporządkowana wiedzę o rozwoju sztuki nowożytnej Europy, obejmującą zaawansowaną terminologie oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki. Ma podstawowa wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi, w tym filozofii i literatury.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem rożnych źródeł i sposobów, w tym umie korzystać z zasobów internetowych i komputerowych baz danych instytucji kultury. Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną do opisu i analizy dzieł sztuki. Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników. Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami w historii sztuki. Potrafi rozpoznać rożne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretacje z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z powołaniem się na poglądy badaczy. Umie formułować wnioski. Posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku polskim, połączonej z poprawnym opracowaniem maszynopisu z aparatem badawczym i prezentacji fotografii dzieł sztuki. Czyta literaturę fachową w języku obcym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Samodzielnie zdobywa wiedzę i bierze udział w życiu kulturalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w sali oraz w muzeach Warszawy.

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie artykułów/rozdziałów specjalistycznych 10 godz.

Ocena:

Referaty połączone z prezentacja materiału ilustracyjnego. Prace pisemne.

Nieprzygotowanie w terminie dwóch zadań skutkuje obniżeniem oceny

o stopień. Ocena odzwierciedla także poziom przygotowanych prac.

Obecność na zajęciach obowiązkowa, także na zajęciach odbywających się w muzeach Warszawy.

1 ECTS: udział w zajęciach, pozostałe punkty: przygotowanie do zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika od renesansu do rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Łazienki). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Terminy zajęć w muzeach: Zamek Królewski w Warszawie, 26 XI, godz. 11.00

- Wystawa czasowa Caravaggio i inni mistrzowie. Arcydzieła z kolekcji Roberta Longhiego

Zadanie: esej Bliżej życia. Na marginesie wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, oddanie pracy 6 XII

- Wystawa czasowa: Rubens, portret Anny Austriaczki, 10 XII, godz. 11.00

Łazienki Królewskie, 3 XII, godz. 10.00

- Wystawa czasowa Splendor i władza

Zadanie: recenzja z wystawy, oddanie pracy 3 I

Muzeum Narodowe, 14 I, godz. 11.00

- Galeria Sztuki Dawnej

Zadanie – wybór obiektu (rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne) renesansowego/manierystycznego – jego prezentacja i analiza (10 min.)

- wystawa Lucas Cranach st. Madonna pod jodłami

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

4. Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

5. Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika barok-rokoko.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (Zamek Królewski, Muzeum Narodowe). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

11 III, 8 IV, 20 V, godz. 15.00 - Zamek Królewski w Warszawie

25 III, godz. 15.00 - Muzeum Narodowe w Warszawie

Literatura:

1. Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

2. Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie dwóch artykułów specjalistycznych 10 godz.

Zajęcia w sali/muzeach Warszawy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika od renesansu do rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badan. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Łazienki). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Terminy zajęć w muzeach:

Zamek Królewski w Warszawie, 4 XI, godz. 10.00

- Wystawa czasowa Bernardo Bellotto. W 300. rocznicę urodzin malarza

Zadanie: esej Bliżej życia. Na marginesie wystawy w Zamku Królewskim w Warszawie, oddanie pracy 6 XII

- Wystawa czasowa: Paolo Uccello – Madonna z Dzieciątkiem, 28 X, godz. 11.00

Łazienki Królewskie, 25 XI, godz. 15.30

- Wystawa czasowa Arcydzieła dla króla? Rubens, Van Dyck, Teniers II ze zbiorów Dulwich Picture Gallery

Zadanie: recenzja z wystawy, oddanie pracy 3 I

Muzeum Narodowe, 13 I, godz. 11.00

- Galeria Sztuki Dawnej

Zadanie – wybór obiektu (rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne) renesansowego/manierystycznego – jego prezentacja i analiza (10 min.)

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie dwóch artykułów specjalistycznych 10 godz.

Zajęcia w sali/muzeach Warszawy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika baroku i rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badań. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (3 zajęcia: Zamek Królewski - 24 III i 12 V, Muzeum Narodowe 31 III). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Literatura:

Białostocki J., Tradycje antyczne w sztuce europejskiej, w: Białostocki J., Teoria i twórczość. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii, Poznań 1961, s. 169-203.

Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie artykułów/rozdziałów specjalistycznych 10 godz.

Zajęcia w sali/muzeach Warszawy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika XV-XVI w.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badań. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Łazienki). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Terminy zajęć w muzeach: Zamek Królewski: 6 i 13 X, 10 XI, 1 XII - zawsze godz. 10.30; MNW - 12 I, godz. 10.30.

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie dwóch artykułów specjalistycznych 10 godz.

Zajęcia w sali/muzeach Warszawy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika baroku i rokoka.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badań. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (5 zajęć: Zamek Królewski - 13 III, 17 IV, 15 V - podwójne, Muzeum Narodowe 20 III), godz. 10.00. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Literatura:

Człowiek baroku, red. Villari R., tłum. Bielanska B., Gurgul M., Woźniak M., Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie artykułów/rozdziałów specjalistycznych 10 godz.

Zajęcia w sali/muzeach Warszawy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Wprowadzenie w metody badań historyka sztuki, aktywizacja studenta.

Pełny opis:

Plastyka europejska: malarstwo, rzeźba i grafika XV-XVI w.

Przygotowanie i analiza wybranych dzieł sztuki, lektura artykułów w języku polskim i angielskim. Wyszukiwanie bibliografii obiektów, przygotowanie stanu badań. Recenzja wystawy sztuki dawnej, wspólne zwiedzanie wystaw sztuki dawnej z przygotowaniem merytorycznym studentów. Esej na temat sztuki dawnej.

Metody oceny: Samodzielne przygotowanie i wygłoszenie analiz,

aktywność na zajęciach, prace pisemne.

Szczegółowy harmonogram prac przedstawiony zostanie na pierwszych zajęciach.

Zajęcia odbywają się w sali i w muzeach Warszawy (Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Łazienki). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Terminy zajęć w muzeach: Zamek Królewski: 6 i 13 X, 10 XI, 1 XII - zawsze godz. 10.30; MNW - 12 I, godz. 10.30.

Literatura:

1. Człowiek renesansu, red. Garin E., tłum. Osmólska-Metrak A., Warszawa 2001.

2. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, tłum. Bakowska E., Warszawa 1987.

3. Shearman J., Manieryzm, tł. Sibiniewska M., Warszawa 1970.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)