Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plastyka nowożytna Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-PNE
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Plastyka nowożytna Europy
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awmsBdqsPM6UgPGIE0rS1wtdefMpuEkHV7qLKnHMKuDE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f66c2fef-cb19-4e6d-aee6-885e9f060503&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W02

HS1_W03

HS1_U03

HS1_U04

HS1_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość sztuki średniowiecza, historii powszechnej.

Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od renesansu i manieryzmu po rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od renesansu i manieryzmu po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Poszczególne tematy: renesans w Europie, manieryzm włoski; manieryzm francuski, manieryzm niderlandzki, barok we Włoszech, Francji i w Hiszpanii, sztuka holenderska i flamandzka, rokoko w Europie.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); J. Brown, Painting in Spain 1500-1700, New Haven-London 1998; M. Levey, Dojrzały renesans, tłum. A. Bentkowska, Warszawa 1980; M. Levey, Painting and Sculpture in France 1700-1789, New Haven-London 1993

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988; S. Slive, Dutch Painting 1600-1800, New Haven-London 1995 (rozdział: Rembrandt); H. Vlieghe, Flemish Art and Architecture 1585-1700, New Haven-London 1998

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki

europejskiej XV-XVIII w., zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki.

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii

oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuki.

Jest gotowy do współpracy i podejmowania działań na rzecz

środowiska społecznego. Jest również przygotowany do

samodzielnego zdobywania wiedzy z zakresu historii sztuki poprzez korzystanie m.in. z konsultacji specjalistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na zakończenie I i II semestru połączony ze znajomością obiektów (slajdówka)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od manieryzmu aż po rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Poszczególne tematy w pierwszym semestrze to: renesans w Europie, manieryzm włoski od 2. ćwierci XVI w. do końca XVI w.; manieryzm francuski, manieryzm niderlandzki.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); J. Brown, Painting in Spain 1500-1700, New Haven-London 1998; M. Levey, Dojrzały renesans, tłum. A. Bentkowska, Warszawa 1980;

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od baroku po rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, począwszy od baroku po rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym. Poszczególne tematy: barok we Włoszech i we Francji, barok holenderski i flamandzki, sztuka na wyspach Brytyjskich, twórczość najważniejszych artystów hiszpańskich, ośrodki rokoka w Europie, najważniejsze dzieła malarstwa europejskiego w zbiorach polskich.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); J. Brown, Painting in Spain 1500-1700, New Haven-London 1998; M. Levey, Dojrzały renesans, tłum. A. Bentkowska, Warszawa 1980; M. Levey, Painting and Sculpture in France 1700-1789, New Haven-London 1993

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988; S. Slive, Dutch Painting 1600-1800, New Haven-London 1995 (rozdział: Rembrandt); H. Vlieghe, Flemish Art and Architecture 1585-1700, New Haven-London 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. - udział w zajęciach

15 godz. - przygotowanie do egzaminu. Egzamin 6 II.

Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, renesans i manieryzm w szerszym kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, renesans i manieryzmu. Poszczególne tematy w pierwszym semestrze to: renesans we Włoszech i w Europie (Węgry, kraje Rzeszy), manieryzm włoski; manieryzm niderlandzki.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); M. Levey, Dojrzały renesans, tłum. A. Bentkowska, Warszawa 1980;

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Strona przedmiotu: https://office365uksw.sharepoint.com/:f:/t/PlastykanowoytnaEuropy/EidvQA4Z07lAgwqrHBSMj-sBDQAl1mH1aOxu1lWT6WfLqg?e=5iITVP
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. - udział w zajęciach

15 godz. - przygotowanie do egzaminu


Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, barok i rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, epoki/style barok i rokoko, w szerszym kontekście historyczno-kulturowym. Poszczególne tematy: barok we Włoszech, sztuka holenderska i flamandzka, sztuka w Hiszpanii i we Francji, rokoko w Europie.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); J. Brown, Painting in Spain 1500-1700, New Haven-London 1998; M. Levey, Painting and Sculpture in France 1700-1789, New Haven-London 1993

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988; S. Slive, Dutch Painting 1600-1800, New Haven-London 1995 (rozdział: Rembrandt); H. Vlieghe, Flemish Art and Architecture 1585-1700, New Haven-London 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awmsBdqsPM6UgPGIE0rS1wtdefMpuEkHV7qLKnHMKuDE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f66c2fef-cb19-4e6d-aee6-885e9f060503&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. - udział w zajęciach

15 godz. - przygotowanie do slajdówki i egzaminu. Slajdówka 22 I, Egzamin 29 I.

Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, renesans i manieryzm w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, renesans i manieryzmu. Poszczególne tematy: renesans we Włoszech i w Europie (Węgry, kraje Rzeszy), manieryzm włoski; manieryzm niderlandzki, sztuka Francji XVI w.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); M. Levey, Dojrzały renesans, tłum. A. Bentkowska, Warszawa 1980;

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Prezentacje z zajęć są umieszczane na MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Strona przedmiotu: https://office365uksw.sharepoint.com/:f:/t/PlastykanowoytnaEuropy/EidvQA4Z07lAgwqrHBSMj-sBDQAl1mH1aOxu1lWT6WfLqg?e=5iITVP
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. - udział w zajęciach

15 godz. - przygotowanie do egzaminu


Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, barok i rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, epoki/style barok i rokoko, w szerokim kontekście historyczno-kulturowym. Poszczególne tematy: barok we Włoszech, sztuka holenderska i flamandzka, sztuka w Hiszpanii i we Francji, rokoko w Europie.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); J. Brown, Painting in Spain 1500-1700, New Haven-London 1998; M. Levey, Painting and Sculpture in France 1700-1789, New Haven-London 1993

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988; S. Slive, Dutch Painting 1600-1800, New Haven-London 1995 (rozdział: Rembrandt); H. Vlieghe, Flemish Art and Architecture 1585-1700, New Haven-London 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awmsBdqsPM6UgPGIE0rS1wtdefMpuEkHV7qLKnHMKuDE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f66c2fef-cb19-4e6d-aee6-885e9f060503&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. - udział w zajęciach

15 godz. - przygotowanie do slajdówki i egzaminu. Slajdówka 22 I, Egzamin 29 I.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, renesans i manieryzm w szerokim kontekście historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Historia plastyki nowożytnej w Europie Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa i rzeźby, renesans i manieryzmu. Poszczególne tematy: renesans we Włoszech i w Europie (Węgry, kraje Rzeszy), manieryzm włoski; manieryzm niderlandzki, sztuka Francji XVI w.

Literatura:

A. Blunt, Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven-London 1999 (rozdziały: The Classical Period of the Sixteenth Century oraz Richelieu and Mazarin); M. Levey, Dojrzały renesans, tłum. A. Bentkowska, Warszawa 1980;

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988.

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Prezentacje z zajęć są umieszczane na MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)