Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka w kościele. Idee, inspiracje, funkcje i interpretacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-SKIIFI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka w kościele. Idee, inspiracje, funkcje i interpretacje
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy: Wykłady monograficzne II stopień ZDK
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS2_W02

HS2_W03

HS2_W06

HS2_U03

HS2_U07

HS2_K01


Skrócony opis:

W tym semestrze zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym w formie kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams.

Nazwa grupy: Wykład monograficzny 2021-2022

Link do kanału:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aUVHv49duN-pn-PzHePhGOOkclwtDDwyzLKxoBf6r6Mk1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3e2d7629-8166-447e-9fc4-785788608979&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu monograficznego będzie szeroko rozumiana obecność dzieł sztuki w sakralnym wnętrzu kościoła. W ujęciu chronologicznym będą przedstawione: geneza i rozwój koncepcji wnętrza chrześcijańskiej świątyni oraz obecnych w niej dzieł sztuki sakralnej, postrzeganych jako wypadkowa wzajemnej relacji teologii, liturgii i sztuki. W ich prezentacji i analizie będą łączone zjawiska z zakresu historii sztuki, historii liturgii, historii idei i duchowości . W toku wykładu prezentowane będą wybrane problemy związane z kompozycją bryły i przestrzeni sakralnej budowli, jej części składowych oraz najważniejszego wyposażenia w jego aspektach funkcjonalnych. W analizie omawianych zagadnień główny akcent będzie położony na ich genezie, interpretacji znaczenia symbolicznego oraz ideach inspirujących powstanie nowych form w przestrzeni budowli sakralnej.

Literatura:

1. J. Nowiński, Sakralna przestrzeń – charakterystyka oraz wybrane treści ideowe i symboliczne, „Seminare” 2011, t. 29, s. 269-283.

2. J. Nowiński, Ara crucis – krucyfiks i ołtarz św. krzyża we wnętrzu średniowiecznych świątyń, „Seminare” 2019, nr 2, s. 157-173.

3. J. Nowiński, Ecclesia est paradisus – interpretacja kościoła jako Raju na Planie z Sankt Gallen z 819 r., „Seminare” 2020, nr 2, s. 127-135.

4. J. Nowiński, Labirynt w średniowiecznych kościołach i klasztorach – droga i symbol drogi; alegoria ludzkiego życia i dążenia do zbawienia, w: Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, red. E. Łużyniecka, Wrocław 2020, s. 128-141.

5. J. Nowiński, W klasztorze wieść życie pielgrzyma – interpretacja architektury i wnętrza kościoła św. Richariusza w Centuli (St. Riquier) w czasach Angilberta (799-814) w kontekście liturgii stacyjnej i kultu relikwii, „Seminare” 2021, nr 2, s. 143-157.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

STUDENT: Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki.

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów oraz wartość wiedzy ekspertów w przypadku napotkanych trudności. Jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest gotowy do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odgrywać rolę lidera.

ECTS - 2

(1 ECTS = 30 godz)

udział w zajęciach - 30

lektura i przygotowanie pisemnej recenzji - 30 godz.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie udział w zajęciach i przygotowanie na zakończenie pisemnej recenzji wskazanej pozycji wraz z lekturą podanej literatury.

Dopuszczalną jest jedna (1) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Nowiński
Prowadzący grup: Janusz Nowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu monograficznego będzie szeroko rozumiana obecność dzieł sztuki w sakralnym wnętrzu kościoła. W ujęciu chronologicznym będą przedstawione: geneza i rozwój koncepcji wnętrza chrześcijańskiej świątyni oraz obecnych w niej dzieł sztuki sakralnej, postrzeganych jako wypadkowa wzajemnej relacji teologii, liturgii i sztuki.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu monograficznego będzie szeroko rozumiana obecność dzieł sztuki w sakralnym wnętrzu kościoła. W ujęciu chronologicznym będą przedstawione: geneza i rozwój koncepcji wnętrza chrześcijańskiej świątyni oraz obecnych w niej dzieł sztuki sakralnej, postrzeganych jako wypadkowa wzajemnej relacji teologii, liturgii i sztuki. W ich prezentacji i analizie będą łączone zjawiska z zakresu historii sztuki, historii liturgii, historii idei i duchowości . W toku wykładu prezentowane będą wybrane problemy związane z kompozycją bryły i przestrzeni sakralnej budowli, jej części składowych oraz najważniejszego wyposażenia w jego aspektach funkcjonalnych. W analizie omawianych zagadnień główny akcent będzie położony na ich genezie, interpretacji znaczenia symbolicznego oraz ideach inspirujących powstanie nowych form w przestrzeni budowli sakralnej.

Literatura:

1. J. Nowiński, Sakralna przestrzeń – charakterystyka oraz wybrane treści ideowe i symboliczne, „Seminare” 2011, t. 29, s. 269-283.

2. J. Nowiński, Ara crucis – krucyfiks i ołtarz św. krzyża we wnętrzu średniowiecznych świątyń, „Seminare” 2019, nr 2, s. 157-173.

3. J. Nowiński, Ecclesia est paradisus – interpretacja kościoła jako Raju na Planie z Sankt Gallen z 819 r., „Seminare” 2020, nr 2, s. 127-135.

4. J. Nowiński, Labirynt w średniowiecznych kościołach i klasztorach – droga i symbol drogi; alegoria ludzkiego życia i dążenia do zbawienia, w: Dziedzictwo architektoniczne. Ochrona i badania obiektów zabytkowych, red. E. Łużyniecka, Wrocław 2020, s. 128-141.

5. J. Nowiński, W klasztorze wieść życie pielgrzyma – interpretacja architektury i wnętrza kościoła św. Richariusza w Centuli (St. Riquier) w czasach Angilberta (799-814) w kontekście liturgii stacyjnej i kultu relikwii, „Seminare” 2021, nr 2, s. 143-157.

Wymagania wstępne:

BRAK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)