Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubiór, strój i uzbrojenie w warsztacie historyka sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-USUWHS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubiór, strój i uzbrojenie w warsztacie historyka sztuki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Historia Sztuki stopień I (HS1 III)

HS1_W02 HS1_W03 HS1_W06 HS1_U05 HS1_U08


Historia Sztuki stopień II (HS2 I-II)

HS2_W02 HS2_W03 HS2_W06 HS2_U03 HS2_U07 HS2_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Prezentacja wiedzy kostiumologicznej jako narzędzia badawczego służącego analizie, datowaniu i interpretacji przedstawienia figuralnego w sztuce europejskiej do końca XVIII wieku.

Pełny opis:

Wykład prezentuje wybrane aspekty wiedzy kostiumologicznej, które mogą być istotnymi narzędziami badawczymi w warsztacie historyka sztuki. Służyć mogą "czytaniu" obrazów, czyli ich analizie, datowaniu i interpretacji. Materiał ikonograficzny prezentowany pochodzić będzie przede wszystkim z terenów dawnej Polski (I Rzeczpospolitej) - od XI do XVIII wieku.

Literatura:

M. Gutkowska - Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław 1968.

A. Sieradzka, Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii, Warszawa 2013.

I. Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, warszawa 1991.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 pkt ECTS to 30h uczestnictwa w zajęciach on-line oraz 30h lektury zadanych tekstów

Historia Sztuki - studia I stopnia (HS1 III)

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne, zna terminologię oraz podstawowe metody badawcze historii sztuki. Zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii oraz zna jej najnowsze osiągnięcia. Ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Student posiada umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki. Potrafi pracować samodzielnie i w grupie, także interdyscyplinarnej, przyjmując w niej różne role. Potrafi komunikować się z otoczeniem uzasadniając merytorycznie swoje stanowisko.

Historia Sztuki - studia II stopnia (HS2 I-II)

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o wybranych problemach rozwoju sztuki europejskiej od starożytności po czasy współczesne; zna zaawansowaną terminologię oraz metody badawcze historii sztuki. Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma uporządkowaną znajomość teorii i metodologii stosowanych w historii sztuki oraz zna jej najnowsze osiągnięcia. Ma uporządkowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach sztuki świata i jej powiązaniach z naukami humanistycznymi.

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych lub opracowanych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym. Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym. Umie przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami dzieł sztuki.

Student jest gotowy do samodzielnego kształcenia się i korzystania z konsultacji specjalistycznych. Docenia wartość wiedzy ekspertów, ale jednocześnie jest gotów poddać wiedzę ekspercką krytycznej analizie. Jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego, w których jest gotów odgrywać rolę lidera.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wykładach. Dopuszczalne są 3 nieobecności nieusprawiedliwione. Czwarta nieusprawiedliwiona nieobecność wymagać będzie realizacji pisemnej pracy własnej studenta. Satysfakcjonująca frekwencja (do 3 nb) będzie oceniona dostatecznie. Otrzymanie wyższej oceny będzie warunkowane napisaniem pracy na wybrany temat związany z problematyka wykładu. Zajęcia są prowadzone on-line na platformie MS TEAMS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Mrozowski
Prowadzący grup: Przemysław Mrozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Prezentacja wiedzy kostiumologicznej jako narzędzia badawczego służącego analizie, datowaniu i interpretacji przedstawienia figuralnego w sztuce europejskiej do końca XVIII wieku.

Pełny opis:

Wykład prezentuje wybrane aspekty wiedzy kostiumologicznej, które mogą być istotnymi narzędziami badawczymi w warsztacie historyka sztuki. Służyć mogą "czytaniu" obrazów, czyli ich analizie, datowaniu i interpretacji. Materiał ikonograficzny prezentowany pochodzić będzie przede wszystkim z terenów dawnej Polski (I Rzeczpospolitej) - od XI do XVIII wieku.

Literatura:

M. Gutkowska - Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław 1968.

A. Sieradzka, Kostiumologia polska jako nauka pomocnicza historii, Warszawa 2013.

I. Turnau, Ubiór narodowy w dawnej Rzeczypospolitej, warszawa 1991.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)