Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Źródła literackie historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-HS-WdHSŹLHSć
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Źródła literackie historii sztuki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af7B_YRDi0qmTePE85CNoGW52ikJOD-DETXkey4OXM3o1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c0cc0197-7966-4c47-816b-c0db1f96abf0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W01; HS1_W03; HS1_U01

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie studentom najważniejszych źródeł literackich, których treść miała wpływ na kulturę europejską ze szczególnym uwzględnieniem sztuki.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest analiza ksiąg Starego i Nowego Testamentu, tekstów apokryficznych, klasycznych oraz hagiograficznych, które miały wpływ na kształtowanie powstałych w różnych epokach przedstawień. Poszczególne passusy będą w trakcie zajęć zestawiane z zabytkami sztuki aby ukazać, w jaki sposób tekst został przełożony na obraz oraz odpowiedzieć na pytanie co decyduje o konkretnym przełożeniu słowa na przedstawienie. W trakcie zajęć, poza realizacją założonego programu ramowego, uczestnicy będą prezentowali swoje referaty oparte na lekturze i interpretacji poszczególnych opowieści ze Złotej legendy Jakuba de Voragine.

Literatura:

Obowiązkowa lektura źródłowa:

Pismo Święte (najlepiej przygotowywać zalecane fragmenty z Biblii Tysiąclecia)

- Stary Testament: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Izajasza, Księga Ezechiela, Księgi Samuela i Królewskie, Księga Sędziów

- Nowy Testament: Ewangelie, Apokalipsa

Apokryfy:

- Apokryfy Nowego Testamentu, Ewangelie apokryficzne, cz. 1–2, red. M. Starowieyski, wyd. dowolne, wybrane fragmenty

Teksty klasyczne:

- J. Parandowski, Mitologia, wyd. dowolne, wybrane fragmenty

- Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1995, wybrane fragmenty

Hagiografia:

- J. de Voragine, Złota legenda. Wybór, tł. J. Pleziowa, wyb. M. Plezia, Warszawa 1983

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student:

- Ma wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o powiązaniach

historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi

-Ma wiedzę o miejscu historii sztuki wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o powiązaniach

historii sztuki z innymi naukami humanistycznymi oraz naukami ścisłymi i przyrodniczymi

- Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki poprzez wyszukiwanie i selekcjonowanie właściwych informacji w zasobach drukowanych i cyfrowych, ich

krytyczną ocenę i syntezę

Opis ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 25 h.

- przygotowanie referatu: 5 h.

Razem 30 h. : 30 h. = 1 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania oceny z zajęć jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności, trzecia wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia na dyżurze. Maksymalna liczba nieobecności pozwalająca na zaliczenie zajęć to trzy.

Na ocenę z kursu składać się będą następujące komponenty:

- aktywność na zajęciach świadcząca o przeczytaniu oraz przemyśleniu zadanych lektur

- referat wygłaszany przez każdego uczestnika zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_?tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:0a49c81f935c4867b763c3d4c5b24347@thread.tacv2&ctx=channel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie studentom najważniejszych źródeł literackich, których treść miała wpływ na kulturę europejską ze szczególnym uwzględnieniem sztuki.

Wymagania wstępne:

Nie przewiduje się wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af7B_YRDi0qmTePE85CNoGW52ikJOD-DETXkey4OXM3o1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c0cc0197-7966-4c47-816b-c0db1f96abf0&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu ukazanie studentom najważniejszych źródeł literackich, których treść miała wpływ na kulturę europejską ze szczególnym uwzględnieniem sztuki.

Wymagania wstępne:

Nie przewiduje się wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)