Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-DDK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Digitalizacja dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Fakultety dla 3 roku
Strona przedmiotu: http://sobd32r
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:


ODKiŚ1_U01

ODKiŚ1_U02

Skrócony opis:

Zajęcia „Digitalizacja” poświęcone są podstawowym zagadnieniom związanym z zabezpieczaniem i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego poprzez jego zapis na cyfrowych nośnikach danych. Pojęcie digitalizacji traktowane jest szeroko i obejmuje także metody archiwizacji, ochrony i udostępniania. Problematyka zajęć koncentruje się na organizacyjnych, prawnych i praktycznych aspektach realizacji projektów z zakresu digitalizacji. Zajęcia obejmują również wizyty (w obecnym semestrze co do zasady wirtualne) w instytucjach wiodących w zakresie praktyk digitalizacji.

Pełny opis:

Zajęcia „Digitalizacja” poświęcone są podstawowym zagadnieniom związanym z zabezpieczaniem i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację. Problematyka zajęć koncentruje się na organizacyjnych, prawnych i praktycznych aspektach realizacji projektów z zakresu digitalizacji. Zajęcia obejmują również wizyty (w obecnym semestrze co do zasady wirtualne) w instytucjach wiodących w zakresie praktyk digitalizacji.

Zakres zajęć:

1. Podstawowa terminologia z zakresu digitalizacji;

2. Najważniejsze unormowania prawne polskie i międzynarodowe regulujące proces digitalizacji;

3. Omówienie wzorcowych projektów digitalizacyjnych polskich i zagranicznych;

4. Realizacja procesu digitalizacji w otoczeniu instytucjonalnym;

5. Digitalizacja a prawa autorskie;

6. Metadane;

7. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w procesie digitalizacji;

8. Podstawowe aspekty techniczne digitalizacji obiektów dwuwymiarowych i trójwymiarowych;

9. Kwestie etyczne związane z digitalizacją.

Dzięki zajęciom student/ka poznaje podstawową terminologię dotyczącą digitalizacji oraz potrafi wskazać akty prawne, definiujące wybrane zagadnienia. Zdobywa wiedzę na temat celów digitalizacji i metod dostosowanych do kategorii digitalizowanych obiektów. Uczy się identyfikować najistotniejsze kwestie i momenty krytyczne, związane z procesem digitalizacji w instytucji kultury, dokonywać analizy takiego procesu i proponować rozwiązania. Poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, mające wpływ na proces digitalizacji. Uczy się opracowywania metadanych dla wskazanej grupy obiektów. Nabywa podstawową wiedzą na temat rozwiązań technicznych, stosowanych w procesach digitalizacji obiektów 2D oraz 3D. Uczy się opracowywać podstawowe wytyczne w zakresie digitalizacji dla instytucji kultury.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Bunsch E., 2018, Problematyka tworzenia wizualnej i pomiarowej dokumentacji ruchomych zabytków archeologicznych, „Archaeologica hereditas 14. Znaleziska archeologiczne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania”, s. 159-169.

2. Gołembnik, A., 2014, Rola nowych technik dokumentacyjno-pomiarowych w interdyscyplinarnych działaniach badawczo-konserwatorskich.

Wiadomości Konserwatorskie, Nr 40, 83–93..

3. Mejzner M., Rymar H., Smoter Z., Szczepańska B., Tarkowski A., Urban D., Zawadzka Z., 2014, Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet, Warszawa.

4. Bunsch E., Sitnik R, 2011, Proces digitalizacji 3D. Od założeń do dokumentacji cyfrowej, „Muzealnictwo”, 52, s. 48-53.

5. Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ. Publikacja okolicznościowa związana z konferencją „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń”, Warszawa 24 listopada 2015 r., red. R. Zapłata, Warszawa - https://www.academia.edu/38540996/Cyfryzacja_w_naukach_o_przesz%C5%82o%C5%9Bci_i_ochronie_zabytk%C3%B3w_digitalizacja_i_nieinwazyjne_badanie_dziedzictwa_kulturowego_in_situ

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

6. Niewęgłowski A., 2021, Digitalizacja materiałów archiwalnych w świetle prawa autorskiego. Zagadnienia wybrane, "ARCHEION", 122, s. 365-392 - https://www.ejournals.eu/Archeion/2021/122/art/20580/

7. Sobczak J., Gołda-Sobczak M., Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego oraz ochrona zasobów cyfrowych, [w:]Prawo wobec kultury i sztuki, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak, Warszawa 2018, s. 85–102 - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2354-0214-year-2013-volume-1-issue-4-article-5483

8. Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, 2008, Płoszajski G. (red.), Warszawa.

9. Dzięglewski, Mariusz, Guzik, Aldona, Juza, Marta, 2017, Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w Polsce. Repozytoria cyfrowe jako potencjalne źródło dostępu do zasobów kulturowych, „Studia Humanistyczne AGH” 16, nr 2 - http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_7494_human_2017_16_2_89-105

10. Zapłata R., 2017, Badania i modele cyfrowe zabytków architektury – wybrane zagadnienia, „Quart”, Nr 1-(43-44), s. 124-137 Zapłata R., 2017, Badania i modele cyfrowe zabytków architektury – wybrane zagadnienia, „Quart”, Nr 1-(43-44), s. 124-137.

* Dodatkowa literatura rozszerzająca wiedzę w zakresie poszczególnych tematów zostanie podana na zajęciach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student/ka:

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować

właściwą terminologię używaną w ochronie dziedzictwa

kulturowego.

OPIS ECTS

Udział w wykładzie

30 godz.

Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

15 godz.

Samodzielna lektura

20 godz.

Łącznie

65 godz. / 2 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie ustalonego z prowadzącym zajęcia prezentowanego podczas zajęć projektu zaliczeniowego, obecności i aktywności na zajęciach.

Obecność obowiązkowa (dopuszczalna liczba nieobecności - 2). Sytuacje szczególne do rozpatrzenia i wyjaśnienia przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Prowadzący grup: Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk
Strona przedmiotu: http://sobd32r
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia „Digitalizacja” poświęcone są podstawowym zagadnieniom związanym z zabezpieczaniem i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego poprzez jego zapis na cyfrowych nośnikach danych. Pojęcie digitalizacji traktowane jest szeroko i obejmuje także metody archiwizacji, ochrony i udostępniania. Problematyka zajęć koncentruje się na organizacyjnych, prawnych i praktycznych aspektach realizacji projektów z zakresu digitalizacji. Zajęcia obejmują również wizyty (w obecnym semestrze co do zasady wirtualne) w instytucjach wiodących w zakresie praktyk digitalizacji.

Pełny opis:

Zajęcia „Digitalizacja” poświęcone są podstawowym zagadnieniom związanym z zabezpieczaniem i upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację. Problematyka zajęć koncentruje się na organizacyjnych, prawnych i praktycznych aspektach realizacji projektów z zakresu digitalizacji. Zajęcia obejmują również wizyty (w obecnym semestrze co do zasady wirtualne) w instytucjach wiodących w zakresie praktyk digitalizacji.

Zakres zajęć:

1. Podstawowa terminologia z zakresu digitalizacji;

2. Najważniejsze unormowania prawne polskie i międzynarodowe regulujące proces digitalizacji;

3. Omówienie wzorcowych projektów digitalizacyjnych polskich i zagranicznych;

4. Realizacja procesu digitalizacji w otoczeniu instytucjonalnym;

5. Digitalizacja a prawa autorskie;

6. Metadane;

7. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w procesie digitalizacji;

8. Podstawowe aspekty techniczne digitalizacji obiektów dwuwymiarowych i trójwymiarowych;

9. Kwestie etyczne związane z digitalizacją.

Dzięki zajęciom student/ka poznaje podstawową terminologię dotyczącą digitalizacji oraz potrafi wskazać akty prawne, definiujące wybrane zagadnienia. Zdobywa wiedzę na temat celów digitalizacji i metod dostosowanych do kategorii digitalizowanych obiektów. Uczy się identyfikować najistotniejsze kwestie i momenty krytyczne, związane z procesem digitalizacji w instytucji kultury, dokonywać analizy takiego procesu i proponować rozwiązania. Poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, mające wpływ na proces digitalizacji. Uczy się opracowywania metadanych dla wskazanej grupy obiektów. Nabywa podstawową wiedzą na temat rozwiązań technicznych, stosowanych w procesach digitalizacji obiektów 2D oraz 3D. Uczy się opracowywać podstawowe wytyczne w zakresie digitalizacji dla instytucji kultury.

Literatura:

1. Bunsch E., 2018, Problematyka tworzenia wizualnej i pomiarowej dokumentacji ruchomych zabytków archeologicznych, „Archaeologica hereditas 14. Znaleziska archeologiczne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania”, s. 159-169.

2. Bunsch E., Ceraficki P., Ligier P., Mondzelewski M., Nosorowski G., Pyzik W., Sitnik R., Stankiewicz A., Staszkiewicz W., Szala M., Kuśmidrowicz-Król A., 2013, Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej, Warszawa.

3. Mejzner M., Rymar H., Smoter Z., Szczepańska B., Tarkowski A., Urban D., Zawadzka Z., 2014, Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet, Warszawa.

4. Bunsch E., Sitnik R, 2011, Proces digitalizacji 3D. Od założeń do dokumentacji cyfrowej, „Muzealnictwo”, 52, s. 48-53.

5. Kościuk J., 2013, Modern 3D scanning in modeling, documentation and conservation of architectural heritage / Współczesne skanowanie laserowe 3D w modelowaniu, dokumentacji i konserwacji zabytków architektury, „Widomości Konserwatorskie”, 32, s. 82-88.

6. Zapłata R., Kędzierski M., Fryśkowska A., Wilińska M., Deliś P., 2012, Digitalizacja dziedzictwa archeologicznego i historycznego. Wybrane przykłady i zagadnienia zastosowania teledetekcji, [w:] Radom: Korzenie Miasta i regionu. T. 3, (red.) A. Buko, D. Główka, M. Trzeciecki, Warszawa, s. 107-127.

7. Boroń A., Rzońca A., Wróbel A., 2007, Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków, „Rocznik Geomatyki”, t. V, z. 8, s. 129-140.

8. Standardy w procesie digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, 2008, Płoszajski G. (red.), Warszawa.

9. Bunsch E., Ceraficki P., Pyzik W., Sitnik R., Staszkiewicz W., Szala M., Kuśmidrowicz-Król A., Cyfrowe odwzorowania muzealiów – parametry techniczne, modelowe rozwiązania, http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Odwzorowania_NIMOZ_2012.pdf [dostęp.: 28.12.2018]

10. Karecka L., Kłos M., Tabak K., Werla M., Zaucha T., Zielonka K., Gaweł Ł., Kuśmidrowicz-Król A., Metadane, zagadnienia słowników Kontrolowanych, http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Raport_Metadane_NIMOZ_2012.pdf [dostęp.: 28.12.2018]

11. Bunsch E., Jamski P., Kalota T., Karecka L., Kłos M., Marciniak J., Mazurek C., Sitnik R., Szala M., Werla M., Zaucha T., Kuśmidrowicz-Król A., Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Zalecenia_planowanie_i_realizacja_projektow_digitalizacyjnych_NIMOZ_2011.pdf [dostęp.: 28.12.2018]

* Dodatkowa literatura rozszerzająca wiedzę w zakresie poszczególnych tematów zostanie podana na zajęciach.

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zapłata
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zapłata
Prowadzący grup: Rafał Zapłata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Praca w bezpośrednim kontakcie / udział bezpośredni 30 godz. – uczestnictwo w zajęciach, konsultacje, zaliczenie zajęć itp..

Praca własna / 30 godzin – samodzielne przygotowanie się do zaliczenia / egzaminu, samodzielna lektura, przygotowanie się do zajęć.

Suma godzin: 60 = 2 ECTS, w tym w kontakcie bezpośrednim z Nauczycielem Akademickim – 30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)