Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-FP
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrody
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W09

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z głównymi zagadnieniami filozofii przyrody, dotyczącymi istoty bytów materialnych, czasu i przestrzeni, problemów determinizmu i indeterminizmu, przyczynowości i przypadkowości w przyrodzie, zagadnień kosmologii i biofilozofii

Pełny opis:

Historycznie, aż do czasów nowożytnych, przez filozofię przyrody rozumiano ogólnie refleksję nad światem fizykalnym, tworzącą ogół nauk przyrodniczych. Współcześnie filozofia przyrody jest często określana jako refleksja filozoficzna dotycząca świata materialnego. Wykracza ona poza zakres badań nauk przyrodniczych ze względu na niemożliwość zastosowania w niej właściwych tym naukom metod. Filozofia przyrody bada byt materialny jako byt zmienny. Przedmiotem zainteresowania filozofii przyrody jest więc byt materialny realnie istniejący w obrębie przyrody, czyli byt w strumieniu czasu. Zadaniem filozofii przyrody jest konstruowanie lub stosowanie teorii tłumaczącej podstawową strukturę ciał materialnych ożywionych i nieożywionych. Filozofia przyrody jest więc samodzielną dyscypliną filozoficzną, różnorako powiązaną z naukami przyrodniczymi oraz filozoficznymi. Powiązanie z naukami przyrodniczymi przejawia się w tym, że najpierw należy ustalić fakty odnoszące się do badanego zagadnienia. W tym zakresie pomocne okazują się być wyniki nauk przyrodniczych. Stanowią one bowiem pewien zasób informacji o otaczającym nas świecie. Na tych informacjach jest następnie nadbudowywana refleksja filozoficzna.

Literatura:

1. G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.

2. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, OBI-Biblos, Tarnów 2007.

3. L. Wciórka, Filozofia przyrody, PWT, Poznań 1993.

4. M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 0-30 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 30-60 godz.

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 2

Wiedza:

1. student rozumie i wyjaśnia związki i zależności między dyscyplinami zajmującymi się przyrodą ożywioną i nieożywioną w ramach poszczególnych zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych i filozofii przyrody

2. student opisuje przyrodę jako zbiór wartości poznawczych, ekonomicznych, estetycznych i edukacyjnych wykazując się wiedzą na temat poszczególnych zagadnień z zakresu filozofii przyrody

3. student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji filozoficznych prowadzonych na gruncie filozofii przyrody

4. student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w ochronie zabytków i środowiska przyrodniczego i miejskiego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena za obecność na zajęciach każdorazowo poświadczoną wpisem na listę obecności wg skali:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności – 2

2. Ocena z zaliczenia ustnego - należy przygotować wypowiedź na jeden z podanych tematów, korzystając z wiedzy zdobytej na zajęciach oraz z literatury przedmiotu; tematy do opracowania zostaną podane w trakcie zajęć.

Inne szczegółowe informacje zostaną podane w trakcie zajęć.

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z obecności na zajęciach (1/3) i oceny z egzaminu końcowego lub prezentacji (2/3).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wagner
Prowadzący grup: Michał Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wagner
Prowadzący grup: Michał Wagner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:


udział w wykładzie: 0-30 godz.


przygotowanie do zaliczenia: 30-60 godz.


Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]


Liczba ECTS: 2


Wiedza:


1. student rozumie i wyjaśnia związki i zależności między dyscyplinami zajmującymi się przyrodą ożywioną i nieożywioną w ramach poszczególnych zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych i filozofii przyrody


2. student opisuje przyrodę jako zbiór wartości poznawczych, ekonomicznych, estetycznych i edukacyjnych wykazując się wiedzą na temat poszczególnych zagadnień z zakresu filozofii przyrody


3. student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji filozoficznych prowadzonych na gruncie filozofii przyrody


4. student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w ochronie zabytków i środowiska przyrodniczego i miejskiego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wagner
Prowadzący grup: Michał Wagner
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aPxy35obv-MzoHbngtsJpXDq542y0bVOSdjCXkEE0xxY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2b51d8dc-88bb-46ff-8660-717088f4e240&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:


udział w wykładzie: 0-30 godz.


przygotowanie do zaliczenia: 30-60 godz.


Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]


Liczba ECTS: 2


Wiedza:


1. student rozumie i wyjaśnia związki i zależności między dyscyplinami zajmującymi się przyrodą ożywioną i nieożywioną w ramach poszczególnych zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych i filozofii przyrody


2. student opisuje przyrodę jako zbiór wartości poznawczych, ekonomicznych, estetycznych i edukacyjnych wykazując się wiedzą na temat poszczególnych zagadnień z zakresu filozofii przyrody


3. student posiada wiedzę na temat najważniejszych dyskusji filozoficznych prowadzonych na gruncie filozofii przyrody


4. student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w ochronie zabytków i środowiska przyrodniczego i miejskiego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)