Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-HF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W06

ODKiŚ1_K03


Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Wykłady obejmują historię myśli filozoficznej od starożytności po wiek XX w ujęciu europejskim. Omawiać będziemy wyłącznie wybrane, najważniejsze zagadnienia. Będziemy śledzić odpowiedzi, jakie padały na fundamentalne pytania: o świat wartości, strukturę bytową świata, o pochodzenie i naturę zła, o sens bycia, o wartość i możliwość naszego poznania itd. Wraz ze zbliżaniem się do filozofii najnowszej przedstawione zostaną również stanowiska kwestionujące sens tego typu poszukiwań. Wielość zjawisk i tendencji, ważność poszczególnych filozofii uniemożliwia sumaryczne przekazanie ich całościowego obrazu. Dlatego też tak ważne jest uzupełnienie kursu przez zalecane lektury.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student(ka):

Ma wiedzę w zakresie najważniejszych nurtów i koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po współczesność oraz ich wzajemnych zależności.

Ma wiedzę o miejscu filozofii wśród nauk humanistycznych i jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz podstawową wiedzę o powiązaniach nauk historycznych z innymi naukami humanistycznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej

Egzamin będzie się składał z trzech elementów:

– omówienie tezy problemowej (może mieć ona charakter przekrojowy np. „porównaj koncepcję duszy ludzkiej w filozofii starożytnej i średniowiecznej”) – max 50 pkt

– wyjaśnienie 5 pojęć (max 5 pkt za pojęcie) z przedstawionej listy: ADIAFORA, AKCYDENS, APEIRON, ARCHE, ATARAKSJA, BYT, DIADA, EPISTEMOLOGIA, EPOCHE, ERYSTYKA, ESTETYKA, FORMA (w znaczeniu filozoficznym), GNOSEOLOGIA, GNOZA, HETERONOMIA, HYLEMORFIZM, HIPOSTAZA, INDETERMINIZM, METAFIZYKA, MONADA, ONTOLOGIA, OUSIA, PANTEIZM, PNEUMA, PREDESTYNACJA, RESENTYMENT, SENSUALIZM, SOLIPSYZM, SYNKRETYZM, SYNOLON, TEORIA POZNANIA, TRANSCENDENTALIA, UNIWERSALIA, UTYLITARYZM (w etyce)

– testu wielokrotnego wyboru z punktami ujemnymi przy błędnej odpowiedzi 5 pytań (zakres -25 do 25 pkt)

Obowiązujący zakres materiału - wykład i literatura obowiązkowa

Ocena bdb. 81-100 pkt

Ocena db. 66-80 pkt

Ocena dst. 51-65 pkt

Zajęcia są obowiązkowe, dopuszcza się 2 nieobecności w ciągu semestru.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gutowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gutowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba ECTS: 2, w tym:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału

nauczyciela akademickiego

Liczba punktów ECTS: 1

Łączna liczba godzin: 31

- udział w wykładach: 30

- udział w konsultacjach: 1

Praca własna studenta

Liczba punktów ECTS: 1

Łączna liczba godzin: 30

- praca własna z literaturą: 15

- przygotowanie do egzaminu: 15


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gutowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Liczba ECTS: 2, w tym:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału

nauczyciela akademickiego, liczba godzin: 30 (udział w wykładach)


Praca własna studenta

Liczba punktów ECTS: 1

Łączna liczba godzin - 30 w tym:

- praca własna z literaturą: 15

- przygotowanie do egzaminu: 15

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gutowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)