Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury materialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-HKMć
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury materialnej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIS1_W03

ODKIS1_W12

ODKIS1_U01

ODKIS1_U02

ODKIS1_U04

ODKIS1_U07

ODKIS1_K01

ODKIS1_K05Skrócony opis:

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu o tej samej nazwie, który prowadzony jest dla studentów pierwszego roku Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska i Historii Sztuki. Celem ćwiczeń jest spojrzenie na kulturę poprzez pryzmat przedmiotów otaczających jednostki i całe społeczności. Ćwiczenia odbywają się częściowo w terenie: w Rynku Starego Miasta,

w Muzeum w Wilanowie oraz w Państwowym Muzeum Archeologicznym, Muzeum Narodowym w

Warszawie i Muzeum Historycznym (Centrum Interpretacji Zabytku) i Stacji Muzeum (daw.

Muzeum Kolejnictwa). Studenci zobowiązani są do przygotowania pracy pisemnej, którą prezentują w obecności grupy i następnie składają do oceny wykładowczyni.

Pełny opis:

Tematy szczegółowe

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Omówienie sylabusów, bibliografii,

kryteriów zaliczenia i metod oceniania.

2. Warunki życia, narzędzia i dzieła człowieka prehistorycznego. Wenus

epoki lodowcowej, malowidła naskalne z terenów Francji i Hiszpanii, itd.

3. Narzędzia człowieka prehistorycznego (zajęcia w PMA).

4. Rewolucja neolityczna na Wschodzie. Rozwój pierwszych miast. Kultura

materialna starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

5. Wyposażenie grobów szkieletowych i ciałopalnych (zajęcia w PMA).

6. Kultura materialna Greków i Rzymian.

7. Wazy greckie i etruskie (zajścia w Muzeum w Wilanowie).

8. Kultura materialna średniowiecza.

10. Kultura materialna w czasach nowożytnych

11. Kultura dworska i kultura mieszczańska (zajęcia na Zamku Warszawskim

i w Rynku Starego Miasta).

12. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rozwój nowoczesnej kultury

materialnej.

13. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej (zajecia w daw. Muzeum

2

Kolejnictwa w Warszawie <Stacja Muzeum>)

14. Od rewolucji przemysłowej po czasy najnowsze (zajecia w Centralnym

Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi).

15. Zaliczenie zajęć. Test końcowy i wystawienie ocen z prac pisemnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Kultura materialna starozytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

E. Jastrzebowska, Rzym w czasach "Quo vadis", Warszawa 2001.

M. Knobloch, Złotnictwo, Warszawa 1977.

C. Busko (red.), Civitas et villa. Miasto i wies w sredniowiecznej Europie

Srodkowej, Wrocław 2002

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa

1992.

M. Dembinska i Z. Podwinska Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-4,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna, Kraków 2007.

Literatura Uzupełniajaca

Kwartalniki Kultury Materialnej (wybrane artykuły).

Studia i materiały z historii kultury materialnej (wybrane rozdziały z niektórych

tomów).

2004.

A. Bender, Tapiserie w w dawnej Rzeczpospolitej, Lublin 2004.

A. W. Frołow, Artystyczna obróbka metali, Warszawa 1989.

T. Jednaszewska, Z. Massowa, Kowalstwo artystyczne i odlewnictwo. Katalog, Malbork 1985.

Teksty zródłowe

Witruwiusz, O architekturze ksiag dziesiec, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1998.

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawowa wiedzę o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych i w archeologii oraz konserwatorstwie. Wie jak stosować nowe technologie w ochronie dóbr kultury.

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczna do interpretowania i analizowania zabytków. umiejętność skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim na temat obszarów ochrony dóbr kultury materialnej. Umie sporządzić maszynopis z

aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w działalności konserwatorskiej i ochronnej i we współpracy z innymi instytucjami dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje

skutki konkretnych działań organizacyjnych. Jest świadomy interdyscyplinarności wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury. Rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbędzie się na podstawie obecności na zajęciach, prezentacji pracy

pisemnej, złożonej do oceny przez każdego ze studentów oraz testu końcowego.

Aktywność na zajęciach będzie dodatkowo premiowana w postaci cząstkowej oceny

egzaminu. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałubska
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładu o tej samej nazwie, który prowadzony jest dla studentów pierwszego roku Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska i Historii Sztuki. Celem ćwiczeń jest spojrzenie na kulturę poprzez pryzmat przedmiotów otaczających jednostki i całe społeczności. Ćwiczenia odbywają się częściowo w terenie: w Rynku Starego Miasta,

w Muzeum w Wilanowie oraz w Państwowym Muzeum Archeologicznym, Muzeum Narodowym w

Warszawie i Muzeum Historycznym (Centrum Interpretacji Zabytku) i Stacji Muzeum (daw.

Muzeum Kolejnictwa). Studenci zobowiązani są do przygotowania pracy pisemnej, którą prezentują w obecności grupy i następnie składają do oceny wykładowczyni.

Pełny opis:

Tematy szczegółowe

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Omówienie sylabusów, bibliografii,

kryteriów zaliczenia i metod oceniania.

2. Warunki życia, narzędzia i dzieła człowieka prehistorycznego. Wenus

epoki lodowcowej, malowidła naskalne z terenów Francji i Hiszpanii, itd.

3. Narzędzia człowieka prehistorycznego (zajęcia w PMA).

4. Rewolucja neolityczna na Wschodzie. Rozwój pierwszych miast. Kultura

materialna starożytnej Mezopotamii i Egiptu.

5. Wyposażenie grobów szkieletowych i ciałopalnych (zajęcia w PMA).

6. Kultura materialna Greków i Rzymian.

7. Wazy greckie i etruskie (zajścia w Muzeum w Wilanowie).

8. Kultura materialna średniowiecza.

10. Kultura materialna w czasach nowożytnych

11. Kultura dworska i kultura mieszczańska (zajęcia na Zamku Warszawskim

i w Rynku Starego Miasta).

12. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rozwój nowoczesnej kultury

materialnej.

13. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej (zajecia w daw. Muzeum

2

Kolejnictwa w Warszawie <Stacja Muzeum>)

14. Od rewolucji przemysłowej po czasy najnowsze (zajecia w Centralnym

Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi).

15. Zaliczenie zajęć. Test końcowy i wystawienie ocen z prac pisemnych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Kultura materialna starozytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

E. Jastrzebowska, Rzym w czasach "Quo vadis", Warszawa 2001.

M. Knobloch, Złotnictwo, Warszawa 1977.

C. Busko (red.), Civitas et villa. Miasto i wies w sredniowiecznej Europie

Srodkowej, Wrocław 2002

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa

1992.

M. Dembinska i Z. Podwinska Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-4,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna, Kraków 2007.

Literatura Uzupełniajaca

Kwartalniki Kultury Materialnej (wybrane artykuły).

Studia i materiały z historii kultury materialnej (wybrane rozdziały z niektórych

tomów).

2004.

A. Bender, Tapiserie w w dawnej Rzeczpospolitej, Lublin 2004.

A. W. Frołow, Artystyczna obróbka metali, Warszawa 1989.

T. Jednaszewska, Z. Massowa, Kowalstwo artystyczne i odlewnictwo. Katalog, Malbork 1985.

Teksty zródłowe

Witruwiusz, O architekturze ksiag dziesiec, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1998.

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)