Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury materialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-HKMw
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia kultury materialnej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIS1_W03

ODKIS1_W12

ODKIS1_U01

ODKIS1_U02

ODKIS1_U04

ODKIS1_U07

ODKIS1_K01

ODKIS1_K05

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w kulturowy dorobek człowieka, obejmujacy materiał od

czasów prehistorycznych po nowoczesosc. Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób

mozna pozyskac wiedze o poszczególnych kulturach i społeczenstwach na podstawie

zachowanych obiektów i przedmiotów. W jaki sposób mozna datowac poszczególne

stanowiska i zabytki. Jaka role odgrywała kultura materialna w przestrzeni domowej

oraz publicznej. W jaki sposób funkcjonowały przedmioty w zyciu doczesnym oraz

pozagrobowym, bedac zabezpieczeniem zmarłych w ich wedrówce w zaswiaty.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematyke przedmiotu. Przedstawienie celów i efektów kształcenia.

Podanie bibliografii oraz metod zaliczenia.

2. Definicje kultury materialnej.

2.Kulturowy rozwój człowieka a narzedzia w czasach prehistorycznych.

3. Przejscie od trybu zycia koczowniczego do osiadłego. Powstawanie pierwszych miast.

4. Wyposazenia grobów od czasów starozytnych po sredniowiecze.

5. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w starozytnosci (okregi swiatynne,

agory, fora, termy, muzejony).

6. Kultura materialna w przestrzeni prywatnej w starozytnosci (pałace cesarskie,

insulae, wille w Pompejach i Herkulanum).

7. Rozwój inzynierii w Rzymie.

8. Kultura materialna w sredniowieczu (rozwój miast, budowa zamków, koscioły,

klasztory i skarbce).

9. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w czasach nowozytnych i

nowoczesnych.

10. Kultura dworska i kultura ludowa.

11. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na kulture materialna.

12. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej.

13. Rozwój ubioru na przestrzeni wieków.

14. Kultura materialna w czasah najnowszych.

15. Podsumowanie omówionego materiału.

Literatura:

P.B. Bahn, C. Renfrew, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa

Kultura materialna starozytnej Grecji, K. Majewski (red.), t. 1-3,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1977.

F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek, t. 1-3, Warszawa

1992.

M. Dembinska i Z. Podwinska Historia kultury materialnej Polski w zarysie t. 1-4,

Wrocław-Warszawa-Kraków, 1978.

T. Dant, Kultura materialna, Kraków 2007.

J. Baranski, Swiat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawowa wiedze o rozwoju sztuki i metodach badawczych stosowanych w naukach historycznych i w archeologii oraz konserwatorstwie. Wie jak stosowac nowe technologie w ochronie dóbr kultury.

Potrafi wykorzystac wiedze teoretyczna do interpretowania i analizowania zabytków.

Potrafi posługiwac sie jezykiem specjalistycznym i stosowac własciwa

terminologie uzywana w ochronie dziedzictwa kulturowego do opisu i analizy relacji miedzy obiektami chronionymi a otaczajacym swiatem i społeczenstwem. Ma umiejetnosc skonstruowanej logicznie wypowiedzi w mowie i w pismie w jezyku polskim na temat obszarów ochrony dóbr kultury materialnej. Umie sporzadzic maszynopis z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami. Potrafi posługiwac sie zasadami i normami etycznymi w działalnosci konserwatorskiej i ochronnej i we współpracy z innymi instytucjami dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje

skutki konkretnych działan organizacyjnych. Jest swiadomy interdyscyplinarnosci wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury. Rozumie koniecznosc ciagłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w codziennej działalnosci. Ma swiadomosc swojej misji wobec społeczenstwa w zasiegu regionalnym i globalnym,

dostrzega potrzeby społeczne i edukacyjne w instytucjach zajmujacych sie dziedzictwem

kulturowym.

Udział w wykładzie: 27 godz.

Konsultacje: 3 godz.

Samodzielna lektura: 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Łacznie: 60 godz. / 2 pkt. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kazdy wykład bedzie zaczynał sie od krótkiego przypomnienia materiału z

poprzednich zajec. Studenci bioracy aktywny udział w tej czesci wykładu beda

dostawali dodatkowe punkty za aktywnosc, co moze zaowocowac ocena bardzo dobra na

koniec semestru. Obecnosc na wykładach jest obowiazkowa (dozwolona jedna

nieobecnosc). Zaliczenie na ocene odbedzie sie w formie pisemnej pod koniec roku na

podstawie materiału teoretycznego i ilustracyjnego przedstawionego na wykładzie oraz

krótkich tekstów podanych do przeczytania miedzy wykładami.

Aby przystąpić do egzaminu do tego przedmiotu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń i uzyskanie oceny z ćwiczeń jeszcze przed sesją egzaminacyjną

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie materiałów do poszczególnych wykładów (czytanie tekstów) - 8 godz.

Konsultacje - 2 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w kulturowy dorobek człowieka, obejmujacy materiał od czasów prehistorycznych po nowoczesosc. Celem wykładu jest pokazanie w jaki sposób mozna pozyskac wiedzę o poszczególnych kulturach i społeczenstwach na podstawie zachowanych obiektów i przedmiotów. W jaki sposób mozna datowac poszczególne stanowiska i zabytki. Jaką rolę odgrywała kultura materialna w przestrzeni domowej oraz publicznej. W jaki sposób funkcjonowały przedmioty w życiu doczesnym oraz pozagrobowym, będąc zabezpieczeniem zmarłych w ich wędrówce w zaświaty.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Przedstawienie celów i efektów kształcenia. Podanie bibliografii oraz metod zaliczenia.

Definicje kultury materialnej.

3.Kulturowy rozwój człowieka a narzędzia w czasach prehistorycznych.

4. Przejscie od trybu życia koczowniczego do osiadłego. Powstawanie pierwszych miast.

5. Wyposażenia grobów od czasów starożytnych po średniowiecze.

6. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w starozytnosci (okręgi światynne, agory, fora, termy, muzejony).

7. Kultura materialna w przestrzeni prywatnej w starożytności (pałace cesarskie, insulae, wille w Pompejach i Herkulanum).

8. Rozwój inżynierii w Rzymie.

9. Kultura materialna w średniowieczu (rozwój miast, budowa zamków, koscioły, klasztory i skarbce).

10. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w czasach nowożytnych i

nowoczesnych.

11. Kultura dworska i kultura ludowa.

12. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na kulture materialną.

13. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej.

14. Rozwój ubioru na przestrzeni wieków.

15. Kultura materialna w czasah najnowszych.

Literatura:

1. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu. Przedstawienie celów i efektów kształcenia. Podanie bibliografii oraz metod zaliczenia.

Definicje kultury materialnej.

3.Kulturowy rozwój człowieka a narzędzia w czasach prehistorycznych.

4. Przejscie od trybu życia koczowniczego do osiadłego. Powstawanie pierwszych miast.

5. Wyposażenia grobów od czasów starożytnych po średniowiecze.

6. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w starozytnosci (okręgi światynne, agory, fora, termy, muzejony).

7. Kultura materialna w przestrzeni prywatnej w starożytności (pałace cesarskie, insulae, wille w Pompejach i Herkulanum).

8. Rozwój inżynierii w Rzymie.

9. Kultura materialna w średniowieczu (rozwój miast, budowa zamków, koscioły, klasztory i skarbce).

10. Kultura materiala w przestrzeni publicznej w czasach nowożytnych i

nowoczesnych.

11. Kultura dworska i kultura ludowa.

12. Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na kulture materialną.

13. Rola transportu w rozwoju kultury materialnej.

14. Rozwój ubioru na przestrzeni wieków.

15. Kultura materialna w czasah najnowszych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)