Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki średniowiecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-HSŚć
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki średniowiecznej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

ODKiŚ1_U01

ODKiŚ1_U09

ODKiŚ1_K03

Wymagania wstępne:

Znajomość historii Polski epoki średniowiecza. Znajomość podstawowej terminologii historii sztuki - architektury i plastyki.

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z najważniejszymi obiektami średniowiecznej architektury polskiej, wraz z ich wystrojem plastycznym. Podczas ćwiczeń studenci będą prezentować referaty na zadane tematy w oparciu o wskazaną bibliografię.

Program przewiduje zajęcia terenowe.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są średniowiecznej architekturze i plastyce polskiej. Obejmują omówienie najważniejszych obiektów sakralnych pod względem architektonicznym z odwołaniami do wystroju rzeźbiarskiego. Na pierwszych zajęciach zostaną przydzielone referaty wraz z terminarzem wystapień.

Zajęcia terenowe: Galeria Sztuki Średniowiecznej - Muzeum Narodowe w Warszawie 26.04.2024 - godz. 13.00 - 15.30

Literatura:

Każdy student otrzyma indywidualne wskazówki bibliograficzne.

Literatura ogólna:

1. Sztuka romańska. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Toman, Olsztyn 2000;

2. Sztuka gotyku. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Tomana, Oldenburg 2000.

3. Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, t. 1, Warszawa 2004, 2006.

4. Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, t. 2, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 pkt ECTS to 30 h uczestnictwa studentów w ćwiczeniach oraz 30 h na przygotowanie referatu oraz prezentacji multimedialnej na podstawie zadanej literatury

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków. Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, a także skonstruować logiczne wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami. Jest gotowy do brania odpowiedzialności za dziedzictwo minionych epok.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest przygotowanie referatu wraz z prezentacją ppt, oraz przedstawienie tematu podczas ćwiczeń w wyznaczonym terminie.

Student ma obowiązek 100% uczestnictwa w ćwiczeniach prowadzonych on-line. W przypadku nieobecności usprawiedliwienie jest możliwe po okazaniu stosownego zwolnienia lekarskiego lub innego rodzaju zaświadczenia/usprawiedliwienia.

Jedne ćwiczenia odbędą się w Galerii Sztuki Średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Rupiewicz
Prowadzący grup: Romana Rupiewicz
Strona przedmiotu: https://historiasztuki.wnhs.uksw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z najważniejszymi obiektami średniowiecznej architektury polskiej, wraz z ich wystrojem plastycznym. Podczas ćwiczeń studenci będą prezentować referaty na zadane tematy w oparciu o wskazaną bibliografię.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są średniowiecznej architekturze i plastyce polskiej. Obejmują omówienie najważniejszych obiektów sakralnych pod względem architektonicznym z odwołaniami do wystroju rzeźbiarskiego. Na pierwszych zajęciach zostaną przydzielone referaty wraz z terminarzem wystapień. Ostatnie zajęcia odbywają się w Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie

Literatura:

Każdy student otrzyma indywidualne wskazówki bibliograficzne.

Literatura ogólna:

1. Sztuka romańska. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Toman, Olsztyn 2000;

2. Sztuka gotyku. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Tomana, Oldenburg 2000.

3. Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, t. 1, Warszawa 2004, 2006.

4. Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, t. 2, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Jedne ćwiczenia odbędą się w galerii sztuki średniowiecznej w Muzeum Narodowym w Warszawie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Rupiewicz
Prowadzący grup: Romana Rupiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt ECTS to 30 h uczestnictwa studentów w ćwiczeniach oraz 30 h na przygotowanie referatu oraz prezentacji multimedialnej na podstawie zadanej literatury

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z najważniejszymi obiektami średniowiecznej architektury polskiej, wraz z ich wystrojem plastycznym. Podczas ćwiczeń studenci będą prezentować referaty na zadane tematy w oparciu o wskazaną bibliografię.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są średniowiecznej architekturze i plastyce polskiej. Obejmują omówienie najważniejszych obiektów sakralnych pod względem architektonicznym z odwołaniami do wystroju rzeźbiarskiego. Zaprezentowane zostaną wybrane tematy w obszarze zagadnień:

zjawiska artystyczne, artyści i ich warsztaty twórcze jak rownież mecenat artystyczny w Polsce średniowiecznej.

Na pierwszych zajęciach zostaną przydzielone referaty wraz z terminarzem wystapień. Przewidziane są zajęcia w terenie (Warszawa).

21.IV.2023 - zajęcia terenowe w Krakowie godz. 12.00-17.00 (wybrane kościoły średniowieczne oraz Muzeum Sztuki Erazma Ciołka)

Literatura:

Każdy student otrzyma indywidualne wskazówki bibliograficzne przypisane poszczególnym tematom referatów.

Literatura ogólna:

1. Sztuka romańska. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Toman, Olsztyn 2000;

2. Sztuka gotyku. Architektura - rzeźba - malarstwo, red. R. Tomana, Oldenburg 2000.

3. Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, t. 1, Warszawa 2004, 2006.

4. Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, t. 2, Warszawa 2010.

Wymagania wstępne:

Obecność jest obowiązkowa. Część zajęć zostanie przeprowadzona w terenie (Warszawa)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Rupiewicz
Prowadzący grup: Romana Rupiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)