Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki XIX-XXI wiek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-HS19/21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki XIX-XXI wiek
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03 ODKiŚ1_U01 ODKiŚ1_U09 ODKiŚ1_K03


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: zdobycie ogólnej wiedzy o sztuce i architekturze XIX i XX wieku w celu zrozumienia, krytycznego uczestnictwa i organizowania życia artystycznego, upowszechnianie sztuki oraz wykształcenie podstawowych umiejętności analizy sztuki współczesnej.

Wykład kursowy musi być uzupełniany przez studentkę/studenta o systematyczną pracę z literaturą przedmiotu.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie wybranych zjawisk zachodzących w sztuce XIX, XX i XXI wieku, wraz z kontekstem politycznym i społecznym. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentki/studenta z podstawową wiedzą o dokonujących się zmianach w polu sztuki nowoczesnej i współczesnej, z uwzględnieniem plastyki europejskiej XIX-XXI wieku w tym sztuki na terenie Polski. Sztuki amerykańskiej XX-XXI wieku. Przedstawiona zostanie faktografia dotycząca najważniejszych zjawisk artystyczny, jednocześnie nacisk kładziony będzie na zrozumienie specyfiki poszczególnych tendencji oraz ich wzajemnych powiązań.

METODA

Wykład problemowy, zajęcia w terenie przed obiektami i dziełami sztuki.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Sztuka świata t. 8-10 (sztuka w tym architektura europejska i amerykańska).

David Cottington, Sztuka nowoczesna. Krótkie wprowadzenie, tłum. Jarosław Pawłowski, Łódź 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (pozycje nieobowiązkowe, dla zainteresowanych poszczególnymi problemami)

Dantini Michele, Sztuka współczesna, Warszawa 2007.

Kotula Adam, Krakowski Piotr, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978 (opracowanie ogólne).

Krakowski Piotr, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981.

Marchetti Franceska Castri red., Malarstwo amerykańskie, Warszawa 2005.

Piotrowski Piotr, Awangarda w cieniu Jałty: sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań 2005.

Richardson Tony, Stangos Nikos, Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Warszawa 1980.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Udział w zajęciach 30 godzin

praca własna z literaturą ok. 15 godzin

przygotowanie do egzaminu ok. 15 godzin

SUMA GODZIN ok. 75 godzin

WIEDZA

Absolwent ma podstawową wiedzę o najważniejszych zjawiskach w architekturze europejskiej (w tym polskiej) i amerykańskiej w XIX i XX wieku.

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE ZAJĘĆ

Egzamin ustny

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE EGZAMINU I UZYSKANIA ZALICZENIA

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach (dopuszczam dwie nieobecności bez konsekwencji)

W przypadkach indywidualnych (zdrowotnych i losowych), zgłoszonych w pierwszym możliwym terminie po ich zaistnieniu (także drogą mailową), możliwe jest ustalenie indywidualnych kryteriów obecności. Przy więcej niż 2 nieusprawiedliwionych nieobecnościach student może nie zostać dopuszczony do egzaminu.

2. Egzamin składa się z dwóch części - pierwszą jest rozpoznanie reprodukcji na podstawie udostępnionej wcześniej prezentacji wybranych dzieł.

W przypadku niepełnych danych (wymagane to: autor imię i nazwisko, tytuł, rok) przyznawane jest po 1/3 punktu, w przypadku niepodania autora pracy 0 pkt niezależnie od pozostałych informacji.

Materiał do "slajdówki" https://1drv.ms/b/s!AjY-ZoSJ8c0moPoz7LPqpMi6sR-9OA

Do zaliczenia tej części wymagane jest uzyskanie 75%

3. Część drugą egzaminu stanowi wypowiedź polegająca na omówieniu problemowej tezy dotyczącej przedmiotu zajęć na podstawie informacji przekazanych podczas wykładów oraz na podstawie literatury obowiązkowej.

W wypowiedzi ustnej studentka/student musi wykazać się umiejętnością:

- chronologicznego umieszczenia w czasie wskazanego kierunku w sztuce (np. impresjonizm, styl międzynarodowy, konceptualizm)

- wskazać jego podstawowe cechy charakterystyczne

- wymienić najważniejszych przedstawicieli oraz najważniejsze dzieła

Na ocenę bdb studentka/student musi potrafić również wyjaśnić genezę kierunku, wskazać zależności z innymi kierunkami (np. dokonać porównania dwóch kierunków), omówić jego specyfikę i znaczenie w sztuce XIX i XX wieku.

Kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest materiał przekazany podczas wykładów oraz poznany samodzielnie przez studenta na podstawie samodzielnej lektury.

Wiedza:

ocena 2 (ndst.): student nie zna podstawowej terminologii; nie ma znajomości podstawowych problemów współczesnej sztuki XIX i XX wieku i nie potrafi umieścić ich w układzie historycznym; nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów sztuki XIX i XX wieku.

ocena 3 (dst.): student zna podstawowym stopniu terminologię; ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju sztuki XIX i XX wieku.

ocena 4 (db.): student zna podstawową terminologię; ma orientację w podstawowych zagadnieniach sztuki XIX i XX wieku i potrafi je, w ogólnym stopniu, umieścić w układzie chronologicznym.

ocena 5 (bdb.): student zna terminologię; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; ma wiedzę na temat najważniejszych zagadnień sztuki XIX i XX wieku i ich chronologii. Jego wiedza oparta jest zarówno o tok wykładów, jak i literaturę przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gutowski
Prowadzący grup: Bartłomiej Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy.

Cele przedmiotu: zdobycie ogólnej wiedzy o sztuce XIX i XX wieku w celu zrozumienia, krytycznego uczestnictwa i organizowania życia artystycznego, upowszechnianie sztuki oraz wykształcenie podstawowych umiejętności analizy sztuki współczesnej.

Wykład kursowy musi być uzupełniany przez studentkę/studenta o systematyczną pracę z literaturą przedmiotu.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie wybranych zjawisk zachodzących w sztuce XIX, XX i XXI wieku, wraz z kontekstem politycznym i społecznym. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentki/studenta z podstawową wiedzą o dokonujących się zmianach w polu sztuki nowoczesnej i współczesnej, z uwzględnieniem plastyki europejskiej XIX-XXI wieku w tym sztuki na terenie Polski. Sztuki amerykańskiej XX-XXI wieku. Przedstawiona zostanie faktografia dotycząca najważniejszych zjawisk artystyczny, jednocześnie nacisk kładziony będzie na zrozumienie specyfiki poszczególnych tendencji oraz ich wzajemnych powiązań.

METODA

Wykład problemowy, prezentacja multimedialna

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Sztuka świata t. 8-10 (sztuka w tym architektura europejska i amerykańska).

David Cottington, Sztuka nowoczesna. Krótkie wprowadzenie, tłum. Jarosław Pawłowski, Łódź 2017.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (pozycje nieobowiązkowe, dla zainteresowanych poszczególnymi problemami)

Maja Fowkes, Reuben Fowkes, Central and Eastern European Art. Since 1950 World of Art, London 2020.

Dantini Michele, Sztuka współczesna, Warszawa 2007.

Kotula Adam, Krakowski Piotr, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1972, 1978 (opracowanie ogólne).

Krakowski Piotr, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981.

Marchetti Franceska Castri red., Malarstwo amerykańskie, Warszawa 2005.

Piotrowski Piotr, Awangarda w cieniu Jałty: sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań 2005.

Richardson Tony, Stangos Nikos, Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Warszawa 1980.

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie wybranych zjawisk zachodzących w architekturze polskiej końca XVIII, XIX i XX wieku, wraz z kontekstem politycznym i społecznym. Zajęcia odbywają się w terenie.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie wybranych zjawisk zachodzących w architekturze polskiej końca XVIII, XIX i XX wieku, wraz z kontekstem politycznym i społecznym. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentki/studenta z podstawową wiedzą o dokonujących się zmianach w polu architektury nowoczesnej i współczesnej. Przedstawiona zostanie faktografia dotycząca najważniejszych zjawisk artystycznych, jednocześnie nacisk kładziony będzie na zrozumienie specyfiki poszczególnych tendencji oraz ich wzajemnych powiązań. Zajęcia odbywają się w terenie przed zabytkami architektury końca XVIII w. – XX w.

Literatura:

Stanisław Lorenz, Andrzej Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984.

Adam Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, (6 wyd.) Warszawa 1989.

Sztuka polska XIX wieku, [w:] Dzieje sztuki w Polsce, praca zbiorowa, t. 7, 8, Arkady, Warszawa.

Krzysztof Stefański, Architektura historyzmu na ziemiach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Krzysztof Stefański, Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, DiG, Warszawa 2005.

Wymagania wstępne:

Zajęcia terenowe są planowane są w następujących terminach: 15, 22, 29 III, 12,19, 26 IV, 10, 17, 24, 31 V, 7 VI. Dokładne godziny będą podawane przed zajęciami w zależności od możliwych terminów wyjść terenowych. W wypadku niemożności wyjścia w środy, po uzgodnieniu ze studentami możliwy jest inny termin zajęć terenowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie wybranych zjawisk zachodzących w architekturze polskiej końca XVIII, XIX i XX wieku, wraz z kontekstem politycznym i społecznym. Zajęcia odbywają się w terenie.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie wybranych zjawisk zachodzących w architekturze polskiej końca XVIII, XIX i XX wieku, wraz z kontekstem politycznym i społecznym. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentki/studenta z podstawową wiedzą o dokonujących się zmianach w polu architektury nowoczesnej i współczesnej. Przedstawiona zostanie faktografia dotycząca najważniejszych zjawisk artystycznych, jednocześnie nacisk kładziony będzie na zrozumienie specyfiki poszczególnych tendencji oraz ich wzajemnych powiązań. Zajęcia odbywają się w terenie przed zabytkami architektury końca XVIII w. – XX w. -21 II, 28 II, 6, 13, 20, 27 III, 3, 10,17, 24 IV, 1, 8, 15, 22, 29 V, 5,12 VI 2024.

Literatura:

Stanisław Lorenz, Andrzej Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984.

Adam Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, (6 wyd.) Warszawa 1989.

Sztuka polska XIX wieku, [w:] Dzieje sztuki w Polsce, praca zbiorowa, t. 7, 8, Arkady, Warszawa.

Krzysztof Stefański, Architektura historyzmu na ziemiach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Krzysztof Stefański, Architektura XIX wieku na ziemiach polskich, DiG, Warszawa 2005.

Wymagania wstępne:

Zajęcia terenowe są planowane są w następujących terminach: 21 II, 28 II, 6, 13, 20, 27 III, 3, 10,17, 24 IV, 1, 8, 15, 22, 29 V, 5,12 VI 2024. Dokładne godziny będą podawane przed zajęciami w zależności od możliwych terminów wyjść terenowych. W wypadku niemożności wyjścia w środy, po uzgodnieniu ze studentami możliwy jest inny termin zajęć terenowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)