Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowożytnej europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-HSNE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowożytnej europejskiej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03


ODKiŚ1_U01

ODKiŚ1_U09

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość dziejów historii sztuki nowożytnej w Europie.

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą historii sztuki europejskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, ukazanymi w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci ugruntowują znajomość fachowej terminologii z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Celem przedmiotu jest także ukazanie dzieła sztuki w kontekście niektórych zagadnień z zakresu ochrony dóbr kultury, z uwzględnieniem problematyki konserwacji. Celem jest także nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania zabytków.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sztuka świata, t. 7 i 8, wyd. Arkady, Warszawa 1994

Sztuka polska, t. 3, 4, 5, wyd. Arkady, Warszawa 1993 i Warszawa 2006

Efekty kształcenia i opis ECTS:

2 ECTS= 60 godzin, w tym 50 godzin zajęć z wykładowcą i 10 godzin samodzielnej pracy studenta, w tym lektura książek i przygotowanie się do egzaminu.

Wiedza.

ODKiŚ1_W03: Absolwent wymienia i nazywa elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji.

Umiejętności.

ODKiŚ1_U01: Absolwent wykorzystuje wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

ODKiŚ1_U09: Absolwent prezentuje własne poglądy na temat dóbr kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Na egzaminie student otrzymuje do rozpoznania 3 obiekty, które musi rozpoznać: określić styl, wymienić cechy danego dzieła sztuki które świadczą o tym stylu, okreslić tytuł, autora, zadatować, wskazać podstawowe problemy ikonograficzne i symbolikę przedstawienia, ewentualnie wskazać najważniejsze problemy konserwatorskie. Dopuszcza sie pomyłkę 15 lat.

Studenci przygotowują się do egzaminu na podstawie wykładów.

Na ocenę bardzo dobrą:

Absolwent wymienia wszystkie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji. W tym biegle prezentuje wiedzę o rozwoju sztuki nowożytnej.

Absolwent biegle wykorzystuje wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Płynnie prezentuje własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury. Bezbłędnie datuje obiekty, wskazuje ich autorów, określa styl.

Na ocenę dobrą:

Absolwent wymienia większość elementarnych faktów i pojęć z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji. W tym prezentuje wiedzę o rozwoju sztuki nowożytnej.

Absolwent poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Prezentuje poprawnie własne poglądy i opinie na temat dóbr kultury. Poprawnie datuje obiekty, wskazuje autorów,określa styl.

Na ocenę dostateczną:

Absolwent na poziomie dostatecznym wymienia elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce. Absolwent dostatecznie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków. Orientuje się w dacie powstania obiektu, nie wskazując jej precyzyjnie. Umie rozpoznać styl. Nie zna nazwisk autorów obiektów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayxrWzSyteG9hyoJsSRBv3hT_K00ol3fnsn8lr8RZLeM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ffafd0c0-1bf2-4459-8600-002ae5db1ea7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą sztuki europejskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci zapoznają się z fachową terminologią z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Literatura:

1. Seria Sztuka świata, t. V-VII, wyd. Arkady.

2. Seria Sztuka polska, t. III-VI, wyd. Arkady.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

50 godzin pracy w sali

10 godzin pracy własnej studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą sztuki europejskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci zapoznają się z fachową terminologią z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Literatura:

1. Seria Sztuka świata, t. V-VII, wyd. Arkady.

2. Seria Sztuka polska, t. III-VI, wyd. Arkady.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS = 60 godzin czyli 50 godzin pracy w sali w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą + 10 godzin pracy własnej studenta

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi dziełami plastyki i architektury europejskiej okresu nowożytnego.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą historii sztuki europejskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, ukazanymi w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci ugruntowują znajomość fachowej terminologii z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Celem przedmiotu jest także ukazanie dzieła sztuki w kontekście niektórych zagadnień z zakresu ochrony dóbr kultury, z uwzględnieniem problematyki konserwacji. Celem jest także nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania zabytków.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sztuka świata, t. 7 i 8, wyd. Arkady, Warszawa 1994

Sztuka polska, t. 3, 4, 5, wyd. Arkady, Warszawa 1993 i Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

Renesans w sztuce włoskiej. Architektura, rzeźba, malarstwo, rysunek, red. R. Toman, Koln 1994.

Sztuka baroku. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. R. Toman, Munchen 2004.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowa znajomości historii powszechnej, znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)