Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowożytnej polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-HSNPć
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowożytnej polskiej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

ODKiŚ1_U01

ODKiŚ1_U09


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii Polski i historii powszechnej okresu nowożytnego.

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z przeglądem wybranych zagadnień historii nowożytnej sztuki polskiej.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą sztuki polskiej epoki renesansu, baroku i klasycyzmu. Studenci zapoznają się z czołowymi dziełami sztuki tego okresu, w kontekście przemian politycznych, społecznych i kulturowych epoki. Poznają także działalność najwybitniejszych artystów tych epok. Studenci przy okazji mają możliwość ugruntowania terminologii z zakresu architektury, malarstwa i rzeźby.

Obiekty omawiane są także pod kątem ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi.

Podczas zajęć studenci nabywają umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do interpretowania i analizowania zabytków. Przyswajają także

umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, oraz konstruowania wypowiedzi na temat dzieł sztuki i ochrony dóbr kultury.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Sztuka świata, t. 7 i 8, wyd. Arkady, Warszawa 1994

Sztuka polska, t. 3, 4, 5, wyd. Arkady, Warszawa 1993 i Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

J. Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Warszawa 2019

A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., t.1-2, Warszawa 1980.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, New York 1998.

K. Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska w Polsce około 1770-1830, t. 1-2, Warszawa 2016.

K. Mikocka-Rachubowa, Andre Le Brun, t. 1-2, Warszawa 2010.

A. Bernatowicz, Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA.

ODKiŚ1_W03: Absolwent zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Ma wiedzę o o rozwoju sztuki nowożytnej w Polsce.

UMIEJĘTNOŚCI.

ODKiŚ1_U01: Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

ODKiŚ1_U09: Absolwent posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, a także konstruować logiczne wypowiedzi na temat ochrony dóbr kultury.

2 ECTS: 30 godzin zajęć z udziałem wykładowcy w bezpośrednim kontakcie i 30 godzin samodzielnej pracy studenta, w tym lektura książek i przygotowanie się do referatu.

60 godzin : 30 godz. = 2 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Ocenę otrzymuje się na podstawie samodzielnie przygotowanego referatu (jednego lub dwóch w zależności od liczebności grupy).

Na ocenę bardzo dobrą:

Student sprawnie i erudycyjnie prezentuje referat na zadany temat, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Płynnie prezentuje własne poglądy i opinie na zadany temat.

Na ocenę dobrą:

Student wymienia większość elementarnych faktów i pojęć dotyczących zadanego tematu. Student poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Prezentuje poprawnie własne poglądy i opinie na temat dóbr kultury, a także poprawnie konstruuje logiczne wypowiedzi na temat ochrony dóbr kultury.

Na ocenę dostateczną:

Student na poziomie dostatecznym wymienia elementarne fakty i pojęcia związane z zadanym referatem w oparciu o jedną publikację. Absolwent dostatecznie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków. Nie umie zaprezentować własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aO6m7NAR1bAqq_wCAOn03WtUYHYqSfYM0QnyJd4gpA2A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8801d14f-6c80-45ad-9a66-e60dce8665e2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami nowożytnej sztuki polskiej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami sztuki polskiej w okresie od początku XVI wieku do połowy wieku XIX, czyli obejmującymi epokę nowożytną. Do zagadnień tych należą najważniejsze problemy z plastyki, rzeźby i architektury nowożytnej, obejmujące również twórczość najwybitniejszych artystów działających w tym okresie. Studenci poznają dzieła sztuki pod kątem faktografii, reprezentowanych stylów, i ewentualnych źródeł inspiracji, jak również pod kątem treści ideowych dzieł sztuki.

Szacunkowa liczba godzin konieczna by osiągnąć wskazane efekty: 60 h.

30 h zajęcia z udziałem wykładowcy.

30 h praca własna studenta.

Część zajęc jest prowadzona w formie tutoringu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sztuka świata, t. 7 i 8, wyd. Arkady, Warszawa 1994

Sztuka polska, t. 3, 4, 5, wyd. Arkady, Warszawa 1993 i Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

J. Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Warszawa 2019

A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., t. 1-2, Warszawa 1980.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, New York 1998.

M. Kwiatkowska, Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku, Warszawa 1995.

K. Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska w Polsce około 1770-1830, t. 1-2, Warszawa 2026.

K. Mikocka-Rachubowa, Andre Le Brun, t. 1-2, Warszawa 2010.

A. Bernatowicz, Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta, Warszawa 2016.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowa znajomości historii powszechnej, znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Część zajęc jest prowadzona w formie tutoringu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

30 godzin pracy w sali

30 godzin pracy wlasnej


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami nowożytnej sztuki polskiej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami sztuki polskiej w okresie od początku XVI wieku do połowy wieku XIX, czyli obejmującymi epokę nowożytną. Do zagadnień tych należą najważniejsze problemy z plastyki, rzeźby i architektury nowożytnej, obejmujące również twórczość najwybitniejszych artystów działających w tym okresie. Studenci poznają dzieła sztuki pod kątem faktografii, reprezentowanych stylów, i ewentualnych źródeł inspiracji, jak również pod kątem treści ideowych dzieł sztuki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sztuka świata, t. 7 i 8, wyd. Arkady, Warszawa 1994

Sztuka polska, t. 3, 4, 5, wyd. Arkady, Warszawa 1993 i Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

J. Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Warszawa 2019

A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., t. 1-2, Warszawa 1980.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, New York 1998.

M. Kwiatkowska, Rzeźbiarze warszawscy XIX wieku, Warszawa 1995.

K. Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska w Polsce około 1770-1830, t. 1-2, Warszawa 2026.

K. Mikocka-Rachubowa, Andre Le Brun, t. 1-2, Warszawa 2010.

A. Bernatowicz, Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta, Warszawa 2016.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowa znajomości historii powszechnej, znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS

30 godzin pracy w sali w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą

30 godzin pracy wlasnej studenta w tym lektura opracowań do referatu


Razem: 60 godzin. : 30 godzin =2 pkt ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami nowożytnej sztuki polskiej.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami sztuki polskiej w okresie od początku XVI wieku do połowy wieku XIX, czyli obejmującymi epokę nowożytną. Do zagadnień tych należą najważniejsze problemy z plastyki, rzeźby i architektury nowożytnej, obejmujące również twórczość najwybitniejszych artystów działających w tym okresie. Studenci poznają dzieła sztuki pod kątem faktografii, reprezentowanych stylów, i ewentualnych źródeł inspiracji, jak również pod kątem treści ideowych dzieł sztuki. Zagadnienia omawiane są także pod kątem problematyki konserwatorskiej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sztuka świata, t. 7 i 8, wyd. Arkady, Warszawa 1994

Sztuka polska, t. 3, 4, 5, wyd. Arkady, Warszawa 1993 i Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca:

J. Ostrowski, Portret w dawnej Polsce, Warszawa 2019

A. Miłobędzki, Architektura polska XVII w., Warszawa 1980.

The Dictionary of art, ed. J. Turner, New York 1998.

K. Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska w Polsce około 1770-1830, t. 1-2, Warszawa 2026.

K. Mikocka-Rachubowa, Andre Le Brun, t. 1-2, Warszawa 2010.

A. Bernatowicz, Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta, Warszawa 2016.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowa znajomości historii powszechnej, znajomość historii sztuki wcześniejszych epok.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Skrodzka
Prowadzący grup: Agnieszka Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)