Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-LJŁ
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01

ODKiŚ1_W02


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Nauka języka łacińskiego rozpoczyna się od dwóch kwestii introdukcyjnych:

- Zarys historii języka i piśmiennictwa łacińskiego

- Alfabet łaciński; wymowa i ortografia; iloczas i akcent.

Zasadniczy kurs języka łacińskiego polega na nauce języka łacińskiego na poziomie podstawowym. Polega ona na poznaniu słownictwa łacińskiego. Chodzi szczególnie o słownictwo z zakresu historii kultury, sztuki i życia człowieka w środowisku starożytnego Rzymu. Zwraca się przy tym szczególną uwagę na różnorodność znaczenia poszczególnych słów. Kurs obejmuje także stopniowe poznawania zagadnień gramatycznych (fleksja i składnia), Poznawanie słownictwa i materiału gramatycznego jest stopniowane i rozłożone w czasie na cały rok nauczania (2 semestry). Poznawaniu poszczególnych zagadnień gramatycznych i słownictwa towarzyszy duża ilość ćwiczeń, tłumaczenie sporej ilości początkowo prostych, a w miarę postępów w nauczaniu coraz trudniejszych tekstów łacińskich. Celem poznania mądrości starożytnych Rzymian studenci poznają sentencje, aforyzmy i przysłowia łacińskie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ODKiŚ1_W01 - Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki, w tym w konserwacji zabytków

ODKiŚ1_W02 - Zna terminologię używaną w ochronie przyrody, Rozumie podstawowe zjawiska w przyrodzie

Ponadto:

Student rozpoznaje, rozróżnia i nazywa deklinacje oraz koniugacje, wskazuje, rozpoznaje i tworzy czasy, dobiera odpowiednie formy, rozpoznaje i określa oraz odtwarza poznane formy gramatyczne

Student tłumaczy proste teksty i zdania, posługuje się poprawnie słownikiem łacińsko-polskim, stosuje w praktyce poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Student pracuje w zespole, dyskutuje na zadany temat, postrzega relacje pomiędzy językiem łacińskim a językami nowożytnymi, ma świadomość odniesień do kultury antycznej w literaturze i kulturze polskiej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 3 (dst)

Student w stopniu podstawowym rozpoznaje, rozróżnia i nazywa deklinacje oraz koniugacje, wskazuje, rozpoznaje i tworzy czasy, dobiera odpowiednie formy, rozpoznaje i określa oraz odtwarza poznane formy gramatyczne

Student w stopniu podstawowym tłumaczy proste teksty i zdania, posługuje się poprawnie słownikiem łacińsko-polskim, stosuje w praktyce poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Student w podstawowym stopniu pracuje w zespole, dyskutuje na zadany temat, postrzega relacje pomiędzy językiem łacińskim a językami nowożytnymi, ma świadomość odniesień do kultury antycznej w literaturze i kulturze polskiej

Ocena 4 (db)

Student dobrze rozpoznaje, rozróżnia i nazywa deklinacje oraz koniugacje, wskazuje, rozpoznaje i tworzy czasy, dobiera odpowiednie formy, rozpoznaje i określa oraz odtwarza poznane formy gramatyczne

Student dobrze tłumaczy proste teksty i zdania, posługuje się poprawnie słownikiem łacińsko-polskim, stosuje w praktyce poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Student dobrze pracuje w zespole, dyskutuje na zadany temat, postrzega relacje pomiędzy językiem łacińskim a językami nowożytnymi, ma świadomość odniesień do kultury antycznej w literaturze i kulturze polskiej

Ocena 5 (bdb)

Student bardzo dobrze rozpoznaje, rozróżnia i nazywa deklinacje oraz koniugacje, wskazuje, rozpoznaje i tworzy czasy, dobiera odpowiednie formy, rozpoznaje i określa oraz odtwarza poznane formy gramatyczne

Student bardzo dobrze tłumaczy proste teksty i zdania, posługuje się poprawnie słownikiem łacińsko-polskim, stosuje w praktyce poznane elementy gramatyczne i leksykalne

Student bardzo dobrze pracuje w zespole, dyskutuje na zadany temat, postrzega relacje pomiędzy językiem łacińskim a językami nowożytnymi, ma świadomość odniesień do kultury antycznej w literaturze i kulturze polskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kołosowski
Prowadzący grup: Tadeusz Kołosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Lektorat języków starożytnych - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczy kurs języka łacińskiego polega na nauce łaciny na poziomie podstawowym. Polega ona na poznaniu słownictwa łacińskiego. Chodzi szczególnie o słownictwo z zakresu historii, historii kultury, sztuki i życia człowieka w środowisku starożytnego Rzymu. Zwraca się przy tym szczególną uwagę na różnorodność znaczenia poszczególnych słów. Kurs obejmuje także stopniowe poznawania zagadnień gramatycznych (fleksja i składnia), Poznawanie słownictwa i materiału gramatycznego jest stopniowane i rozłożone w czasie na cały rok nauczania (2 semestry).

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kołosowski
Prowadzący grup: Tadeusz Kołosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Konsultacje – 5 godzin

przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

Suma – 60 godzin

Liczba ECTS 60 godzin / 30 godzin = 2 pkt


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kołosowski
Prowadzący grup: Tadeusz Kołosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Lektorat języków starożytnych - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kołosowski
Prowadzący grup: Tadeusz Kołosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Lektorat języków starożytnych - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS

Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Konsultacje – 5 godzin

przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

Suma – 60 godzin

Liczba ECTS 60 godzin / 30 godzin = 2 pkt


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kołosowski
Prowadzący grup: Tadeusz Kołosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Lektorat języków starożytnych - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Konsultacje – 5 godzin

przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

Suma – 60 godzin

Liczba ECTS 60 godzin / 30 godzin = 2 pkt


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków starożytnych, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kołosowski
Prowadzący grup: Tadeusz Kołosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Lektorat języków starożytnych - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach – 30 godzin

Przygotowanie do zajęć – 10 godzin

Konsultacje – 5 godzin

przygotowanie do egzaminu – 15 godzin

Suma – 60 godzin

Liczba ECTS 60 godzin / 30 godzin = 2 pkt


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)