Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procedura administracyjna w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PADS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Procedura administracyjna w ochronie środowiska
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14293
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W06

ODKIŚ1_W08

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Wykład stanowi prezentację podstawowych zagadnień związanych z procedurą administracyjną w ochronie środowiska. Wskazuje formy i metody regulacji, które mają służyć zapewnieniu należytego stanu elementów ochrony środowiska. Szczególnej uwadze poświęcono przybliżenie mechanizmów stosowania prawa ochrony środowiska w praktyce.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wskazanie prawnych form działania administracji stosowanych przez organy w zakresie prawa ochrony środowiska.

Celem zajęć jest omówienie i przeanalizowanie procedury administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Omówione zostaną zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, pojęcie strony, przedstawiciela strony pełnomocnika oraz roli organu. Przedstawione zostaną etapy postępowania, które prowadzą do wydania decyzji administracyjnej. Analizie poddane zostaną elementy decyzji administracyjnej.

Literatura:

udostępniana na platformie moodle oraz

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Literatura przedmiotu:

1) Federczyk W., Majchrzak B, Klimaszewski M., Postępowanie administracyjne, Beck, Warszawa

2) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa

3) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Wiedza

1. Posługuje się terminologią umożliwiającą opis systemu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej, zna zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego

2. Posiada wiedzę umożliwiającą charakterystykę procedur administracyjnych oraz wiedzę w zakresie zasad postępowania administracyjnego

3. Ma wiedzę dotyczącą poszczególnych etapów procedury administracyjnej

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (identyfikuje, wyszukuje akty prawne oraz prawidłowo interpretuje przepisy)

5. Potrafi wskazać poszczególne etapy procedury administracyjnej

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia procedury administracyjnej dla ochrony środowiska

7. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Opis ECTS:

aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy

aktywność na platformie elearningowej- 30

konsultacje - 15

praca własna: przygotowanie projektów pism oraz inna praca domowa - 55

Suma godzin 100

Liczba ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedostateczna

A. Wiedza

1. Nie operuje terminologią, umożliwiającą opis systemu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej, nie zna zakresu obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego

2. Nie posiada podstawowej wiedzy umożliwiającej charakterystykę procedur administracyjnych, nie rozpoznaje i nie definiuje zasad postępowania administracyjnego

3. Nie posiada wiedzy dotyczącej poszczególnych etapów procedury administracyjnej

B. Umiejętności

4. Nie potrafi interpretować aktów prawa i na ich podstawie wyciągać poprawnych wniosków

5. Nie potrafi wskazać poszczególnych etapów procedury administracyjnej

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Poprawnie operuje kilkoma terminami, umożliwiającymi opis systemu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej, zna zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę charakterystykę procedur administracyjnych, słabo rozpoznaje i definiuje zasady postępowania administracyjnego

3. Słabo identyfikuje poszczególne etapy procedury administracyjnej

B. Umiejętności

4. Dostatecznie potrafi zinterpretować przepisy prawne, posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje akty prawa

5. Dostatecznie potrafi poszczególne etapy procedury administracyjnej

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Operuje terminologią, umożliwiającą opis systemu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej, zna zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę procedur administracyjnych oraz wiedzę w zakresie zasad postępowania administracyjnego

3. Dobrze zna poszczególne etapy procedury administracyjnej

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami

aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty)

5. Dobrze potrafi wskazać poszczególne etapy procedury administracyjnej

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia procedury administracyjnej dla ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Sprawnie operuje terminologią, umożliwiającą opis systemu prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej, zna zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę procedur administracyjnych oraz wiedzę w zakresie zasad postępowania administracyjnego

3. Zna bardzo dobrze poszczególne etapy procedury administracyjnej

B. Umiejętności

4. Sprawnie interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski, analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty,

5. Potrafi prawidłowo wskazać i omówić poszczególne etapy procedury administracyjnej

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14293
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład stanowi prezentację podstawowych zagadnień związanych z procedurą administracyjną w ochronie środowiska. Wskazuje formy i metody regulacji, które mają służyć zapewnieniu należytego stanu elementów ochrony środowiska. Szczególnej uwadze poświęcono przybliżenie mechanizmów stosowania prawa ochrony środowiska w praktyce.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wskazanie prawnych form działania administracji stosowanych przez organy w zakresie prawa ochrony środowiska.

Celem zajęć jest omówienie i przeanalizowanie procedury administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Omówione zostaną zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, pojęcie strony, przedstawiciela strony pełnomocnika oraz roli organu. Przedstawione zostaną etapy postępowania, które prowadzą do wydania decyzji administracyjnej. Analizie poddane zostaną elementy decyzji administracyjnej.

Literatura:

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Literatura przedmiotu:

1) Federczyk W., Majchrzak B, Klimaszewski M., Postępowanie administracyjne, Beck, Warszawa

2) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa

3) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa

Wymagania wstępne:

podstawy prawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 3 pkt.

uczestnictwo w wykładzie" 1 pkt (30 godz.), przygotowanie do wykładu 1 pkt (30 godz.), przygotowanie do egzaminu 1 pkt (30 godz.).

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład stanowi prezentację podstawowych zagadnień związanych z procedurą administracyjną w ochronie środowiska. Wskazuje formy i metody regulacji, które mają służyć zapewnieniu należytego stanu elementów ochrony środowiska. Szczególnej uwadze poświęcono przybliżenie mechanizmów stosowania prawa ochrony środowiska w praktyce.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wskazanie prawnych form działania administracji stosowanych przez organy w zakresie prawa ochrony środowiska.

Celem zajęć jest omówienie i przeanalizowanie procedury administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Omówione zostaną zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, pojęcie strony, przedstawiciela strony pełnomocnika oraz roli organu. Przedstawione zostaną etapy postępowania, które prowadzą do wydania decyzji administracyjnej. Analizie poddane zostaną elementy decyzji administracyjnej.

Literatura:

udostępniana na platformie moodle oraz

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Literatura przedmiotu:

1) Federczyk W., Majchrzak B, Klimaszewski M., Postępowanie administracyjne, Beck, Warszawa

2) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa

3) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

aktywność studenta liczba godzin/nakład pracy

aktywność na platformie elearningowej- 30

konsultacje - 15

praca własna: przygotowanie projektów pism oraz inna praca domowa - 55


Suma godzin 100

Liczba ECTS 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład stanowi prezentację podstawowych zagadnień związanych z procedurą administracyjną w ochronie środowiska. Wskazuje formy i metody regulacji, które mają służyć zapewnieniu należytego stanu elementów ochrony środowiska. Szczególnej uwadze poświęcono przybliżenie mechanizmów stosowania prawa ochrony środowiska w praktyce.

Pełny opis:

Celem wykładu jest wskazanie prawnych form działania administracji stosowanych przez organy w zakresie prawa ochrony środowiska.

Celem zajęć jest omówienie i przeanalizowanie procedury administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Omówione zostaną zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, pojęcie strony, przedstawiciela strony pełnomocnika oraz roli organu. Przedstawione zostaną etapy postępowania, które prowadzą do wydania decyzji administracyjnej. Analizie poddane zostaną elementy decyzji administracyjnej.

Literatura:

udostępniana na platformie moodle oraz

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Literatura przedmiotu:

1) Federczyk W., Majchrzak B, Klimaszewski M., Postępowanie administracyjne, Beck, Warszawa

2) Górski M. i inni (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa

3) B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)