Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PDKć
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Popularyzacja dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Fakultety dla 3 roku
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ahPHEwsMb652YOUSrS8P0PpurB9wYounOnPBj0dZE5881%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c911f282-5187-4b47-8442-d26b70ed5e0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01; ODKiŚ1_U01

Skrócony opis:

Przybliżenie oraz omówienie sposobów popularyzacji zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza przygotowanych przez prowadzącego oraz uczestników przykładów różnych form popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Poddawane analizie będą: sposób przekazania informacji oraz jego specyfika wynikająca z natury danego medium, dobór środków retorycznych, budowa przekazu oraz strategia twórcy przekazu. Część praktyczna poprzedzona będzie teoretycznym wstępem bazującym na lekturze raportów i opracowań przygotowanych przez różne instytucje kultury oraz innych lektur.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Warszawa 2013 - http://www.nid.pl/upload/iblock/472/472e646a7a6f116cb09105f922695509.pdf

- K. Pawłowska i M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego: zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002

- "Zarządzanie w kulturze"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student:

- zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki,

w tym w konserwacji zabytków

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków

Opis ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 30 h.

- przygotowanie zadanych lektur: 30 h.

- przygotowanie referatu: 30 h.

Razem 90 h. : 30 h. = 3 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Nie przewiduje się wstępnych wymagań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/_?tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:636e71a1d8cb4105b5fc7977100a00bd@thread.tacv2&ctx=channel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przybliżenie oraz omówienie sposobów popularyzacji zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza przygotowanych przez prowadzącego oraz uczestników przykładów różnych form popularyzacji dziedzictwa kulturowego. Poddawane analizie będą: sposób przekazania informacji oraz jego specyfika wynikająca z natury danego medium, dobór środków retorycznych, budowa przekazu oraz strategia twórcy przekazu. Część praktyczna poprzedzona będzie teoretycznym wstępem bazującym na lekturze raportów i opracowań przygotowanych przez różne instytucje kultury oraz innych lektur.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- A. Kozioł, M. Trelka, P. Florjanowicz, Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych, Warszawa 2013 - http://www.nid.pl/upload/iblock/472/472e646a7a6f116cb09105f922695509.pdf

- K. Pawłowska i M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego: zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002

- "Zarządzanie w kulturze"

Wymagania wstępne:

Nie przewiduje się wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ahPHEwsMb652YOUSrS8P0PpurB9wYounOnPBj0dZE5881%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c911f282-5187-4b47-8442-d26b70ed5e0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)