Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PDKć
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Popularyzacja dziedzictwa kulturowego
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Fakultety dla 3 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01; ODKiŚ1_U01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w celu zaprezentowania, omówienia i przeanalizowania podstawowych, jak i ponadprogramowych pojęć z zakresu popularyzacji dziedzictwa kulturowego.

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza tekstów źródłowych (m. in. konwencji oraz zaleceń dotyczących dziedzictwa kulturowego) w celu lepszego zdefiniowania przedmiotu zajęć; poddanie analizie i krytycznej ocenia wybranych strategii popularyzatorskich; wskazanie głównych celów popularyzacji dziedzictwa kulturowego w Polsce. Przed wybranymi zajęciami student/studentka otrzymywać będzie tekst w formacie pdf w celu przeprowadzenia wstępnej, samodzielnej, krytycznej analizy omawianego później w czasie realizacji przedmiotu zagenienia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe, red. A. Rottermund, Warszawa 2014.

2. K. Pawłowska, M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego: zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002.

3. K. Hełpa-Liszkowska, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, "Studia Oeconomica Posnaniensia" nr. 6, 2013.

4. Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa, red. B. Szmygina, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student:

- Zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki,

w tym w konserwacji zabytków.

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia przedmiotu są:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W wypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu, student zabowiązany jest dostarczyć krótką pracę pisemną zadaną w ramach uzupełnienia zaległości.

2. Aktywność na zajęciach.

3. Test zaliczeniowy, przeprowadzany na ostatnich zajęciach kursowych, obejmujący materiał prezentowany i ćwiczony w ramach realizacji przedmiotu.

Na ocenę bardzo dobrą (5) student/ka - potrafi samowdzielnie rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem samodzielnie wybranych metod; nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności; jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego; otrzymał z testu zaliczeniowego minimum ocenę dobrą.

Na ocenę dobrą (4) student/ka - potrafi przy asyście prowadzącego rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod; nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności; jest przygotowany do współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego; otrzymał z testu zaliczeniowego minimum ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną (3) student/ka - potrafi przy asyście prowadzącego rozpoznać niektóre rodzaje i typy dzieł sztuki oraz wytwory kultury wizualnej, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod; nie przekroczył/a dopuszczalnego limitu nieusprawiedliwionych nieobecności; jest przygotowany do częściowo samodzielnej współpracy i działań inicjatywnych na rzecz środowiska społecznego; otrzymał z testu zaliczeniowego minimum ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ahPHEwsMb652YOUSrS8P0PpurB9wYounOnPBj0dZE5881%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c911f282-5187-4b47-8442-d26b70ed5e0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis nakładu pracy w punktach ECTS:


- uczestnictwo w zajęciach: 30 h.

- przygotowanie zadanych lektur: 30 h.

- przygotowanie do zaliczenia: 30 h.


Razem 90 h. przy założeniu : 30 h. = 1 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis nakładu pracy w punktach ECTS:


- uczestnictwo w zajęciach: 30 h.

- przygotowanie zadanych lektur: 30 h.

- przygotowanie do zaliczenia: 30 h.


Razem 90 h. przy założeniu : 30 h. = 1 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)