Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konserwacji architektury i urbanistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PKAiU
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy konserwacji architektury i urbanistyki
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wiedza

ODKiŚ1_W03 Zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

ODKiŚ1_W05 W zakresie poszczególnych specjalizacji w obszarze ochrony dóbr kultury i historii sztuki zna i rozumie elementarne fakty oraz zależności między nimi.

ODKiŚ1_W09 Ma elementarną wiedzę w zakresie najważniejszych nurtów i koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po współczesność oraz rozumie zależności między nimi, a także rozumie elementarne fakty i pojęcia w obszarze norm etycznych obowiązujących w ochronie środowiska przyrodniczego oraz ochronie zabytków.

Umiejętności

ODKiŚ1_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Kompetencje

ODK ODKiŚ1_K03 Jest gotowy do brania odpowiedzialności za dziedzictwo minionych epok.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw historii sztuki.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie zasad i podstaw konserwacji architektury i urbanistyki. Część zajęć będzie miała formie zajęć w terenie.

Pełny opis:

Tematy:

1. Podstawowe pojęcia z konserwacji architektury - definicje, szczególnie konserwacja i restauracja, także podstawowe pojęcia z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wpis do rejestru zabytków i do ewidencji - co jest chronione, różnice w podejściu projektowym.

2. Podstawowe pojęcia z planowania przestrzennego, w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, studium uwarunkowań; Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i studium uwarunkowań i ich rola w konserwacji architektury i urbanistyki.

3. Rodzaje badań i analiz zabytku architektury (z podziałem na badania nieniszczące i niszczące wg Marii Brykowskiej; szczególnie badania stratygraficzna obecność polichromii rodzaje, badania architektoniczne - wymogi, co wyjaśniają). + Kolejność prowadzenia prac projektowych w zabytku (tu wg rysunku z pracy J. Tajchmana).

4. Pomiary zabytków - metody, zakresy prac, wymogi oraz Wzmacnianie fundamentów i murów - metody omówienie, zalety i wady.

5. Problemy konserwatorskie elewacji oraz stolarka okienna i drzwiowa - rodzaje, metody konserwacji + Metody czyszczenia elewacji - zalety i wady.

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prac konserwatorskich. Jest to bardzo ważna część zajęć. Planowane są wyjścia w teren (Warszawa) i obejrzenie efektów prac konserwatorskich i pracowni konserwatorskich w:

- Wydział Konserwacji ASP

- Muzeum w Łazienkach

-Stare i Nowe Miasto, Krakowskie przedmieście i Nowy Świat - efekty prac konserwatorskich.

Literatura:

Literatura:

- Zakładka ze strony NID Zabytki w Polsce- podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich oraz notatki z wykładów.

- Ochrona i konserwacja zabytków - podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich.

- Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985.

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.

Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

ODKiŚ1_W03 Zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

ODKiŚ1_W05 W zakresie poszczególnych specjalizacji w obszarze ochrony dóbr kultury i historii sztuki zna i rozumie elementarne fakty oraz zależności między nimi.

ODKiŚ1_W09 Ma elementarną wiedzę w zakresie najważniejszych nurtów i koncepcji filozofii europejskiej od czasów starożytnych po współczesność oraz rozumie zależności między nimi, a także rozumie elementarne fakty i pojęcia w obszarze norm etycznych obowiązujących w ochronie środowiska przyrodniczego oraz ochronie zabytków.

Umiejętności

ODKiŚ1_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Kompetencje

ODK ODKiŚ1_K03 Jest gotowy do brania odpowiedzialności za dziedzictwo minionych epok.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - referat i zaliczenie w formie pracy testowej studenta. Na pozytywną ocenę całościową składa się wartość merytoryczna wypowiedzi (30%), poprawność wypowiedzi (30%), podawane przykłady (30%), forma pracy(10%).

Brak uczestnictwa w 3 zajęciach skutkuje nie zaliczeniem przedmiotu.

Kryteria oceny:

- na ocenę 2 (nast..): nie umie zaprezentować przyswojonego materiału lub jest on nie na temat; uzyskano mniej niż 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje część przyswojonego materiału; uzyskano co najmniej 50 % wymaganych punktów.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje przyswojony materiał oraz potrafi go porównać; uzyskano co najmniej 65 wymaganych punktów.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowany w trakcie zajęć materiał, potrafi go porównać i przeanalizować; uzyskano co najmniej 85 % wymaganych punktów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

opis ECTS [1 ECTS = 30-25 godz.]:

-praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach): 30 godz.

-praca własna (samodzielna lektura, przygotowanie do egzaminu): 20-30 godz.

suma godzin: 60-50=2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie zasad i podstaw konserwacji architektury i urbanistyki. Część zajęć będzie miała formie zajęć w terenie.

Pełny opis:

Tematy:

1. Podstawowe pojęcia z konserwacji architektury - definicje, szczególnie konserwacja i restauracja, także podstawowe pojęcia z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wpis do rejestru zabytków i do ewidencji - co jest chronione, różnice w podejściu projektowym.

2. Podstawowe pojęcia z planowania przestrzennego, w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, studium uwarunkowań; Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i studium uwarunkowań i ich rola w konserwacji architektury i urbanistyki.

3. Rodzaje badań i analiz zabytku architektury (z podziałem na badania nieniszczące i niszczące wg Marii Brykowskiej; szczególnie badania stratygraficzna obecność polichromii rodzaje, badania architektoniczne - wymogi, co wyjaśniają). + Kolejność prowadzenia prac projektowych w zabytku (tu wg rysunku z pracy J. Tajchmana).

4. Pomiary zabytków - metody, zakresy prac, wymogi oraz Wzmacnianie fundamentów i murów - metody omówienie, zalety i wady.

5. Problemy konserwatorskie elewacji oraz stolarka okienna i drzwiowa - rodzaje, metody konserwacji + Metody czyszczenia elewacji - zalety i wady.

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prac konserwatorskich. Jest to bardzo ważna część zajęć. Planowane są wyjścia w teren (Warszawa) i obejrzenie efektów prac konserwatorskich i pracowni konserwatorskich w:

- Wydział Konserwacji ASP

- Muzeum w Łazienkach

-Stare i Nowe Miasto, Krakowskie przedmieście i Nowy Świat - efekty prac konserwatorskich.

Literatura:

Literatura:

- Zakładka ze strony NID Zabytki w Polsce- podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich oraz notatki z wykładów.

- Ochrona i konserwacja zabytków - podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich.

- Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985.

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.

Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

Wymagania wstępne:

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prac konserwatorskich. Jest to bardzo ważna część zajęć. Planowane są wyjścia w teren (Warszawa) i obejrzenie efektów prac konserwatorskich i pracowni konserwatorskich w:

- Wydział Konserwacji ASP

- Muzeum w Łazienkach

-Stare i Nowe Miasto, Krakowskie przedmieście i Nowy Świat - efekty prac konserwatorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

opis ECTS [1 ECTS = 30-25 godz.]:

-praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach): 30 godz.

-praca własna (samodzielna lektura, przygotowanie do egzaminu): 20-30 godz.

suma godzin: 60-50=2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie zasad i podstaw konserwacji architektury i urbanistyki. Część zajęć będzie miała formie zajęć w terenie.

Pełny opis:

Tematy:

1. Podstawowe pojęcia z konserwacji architektury - definicje, szczególnie konserwacja i restauracja, także podstawowe pojęcia z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wpis do rejestru zabytków i do ewidencji - co jest chronione, różnice w podejściu projektowym.

2. Podstawowe pojęcia z planowania przestrzennego, w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, studium uwarunkowań; Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i studium uwarunkowań i ich rola w konserwacji architektury i urbanistyki.

3. Rodzaje badań i analiz zabytku architektury (z podziałem na badania nieniszczące i niszczące wg Marii Brykowskiej; szczególnie badania stratygraficzna obecność polichromii rodzaje, badania architektoniczne - wymogi, co wyjaśniają). + Kolejność prowadzenia prac projektowych w zabytku (tu wg rysunku z pracy J. Tajchmana).

4. Pomiary zabytków - metody, zakresy prac, wymogi oraz Wzmacnianie fundamentów i murów - metody omówienie, zalety i wady.

5. Problemy konserwatorskie elewacji oraz stolarka okienna i drzwiowa - rodzaje, metody konserwacji + Metody czyszczenia elewacji - zalety i wady.

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prac konserwatorskich. Jest to bardzo ważna część zajęć. Planowane są wyjścia w teren (Warszawa) i obejrzenie efektów prac konserwatorskich i pracowni konserwatorskich w:

- Wydział Konserwacji ASP

- Muzeum w Łazienkach

-Stare i Nowe Miasto, Krakowskie przedmieście i Nowy Świat - efekty prac konserwatorskich.

Literatura:

Literatura:

- Zakładka ze strony NID Zabytki w Polsce- podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich oraz notatki z wykładów.

- Ochrona i konserwacja zabytków - podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich.

- Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985.

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.

Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

Wymagania wstępne:

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prac konserwatorskich. Jest to bardzo ważna część zajęć. Planowane są wyjścia w teren (Warszawa) i obejrzenie efektów prac konserwatorskich i pracowni konserwatorskich w:

- Wydział Konserwacji ASP

- Muzeum w Łazienkach

-Stare i Nowe Miasto, Krakowskie przedmieście i Nowy Świat - efekty prac konserwatorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Lewicki
Prowadzący grup: Jakub Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

opis ECTS [1 ECTS = 30-25 godz.]:

-praca w bezpośrednim kontakcie (uczestnictwo w zajęciach): 30 godz.

-praca własna (samodzielna lektura, przygotowanie do egzaminu): 20-30 godz.

suma godzin: 60-50=2 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie zasad i podstaw konserwacji architektury i urbanistyki. Większość zajęć będzie miała charakter zajęć terenowych., zarówno w instytucjach związanych z ochroną zabytków jak i w remontowanych budynkach i ich zespołach.

Pełny opis:

Poruszane tematy:

1. Podstawowe pojęcia z konserwacji architektury - definicje, szczególnie konserwacja i restauracja, także podstawowe pojęcia z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wpis do rejestru zabytków i do ewidencji - co jest chronione, różnice w podejściu projektowym.

2. Podstawowe pojęcia z planowania przestrzennego, w tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, studium uwarunkowań; Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i studium uwarunkowań i ich rola w konserwacji architektury i urbanistyki.

3. Rodzaje badań i analiz zabytku architektury (z podziałem na badania nieniszczące i niszczące wg Marii Brykowskiej; szczególnie badania stratygraficzna obecność polichromii rodzaje, badania architektoniczne - wymogi, co wyjaśniają). + Kolejność prowadzenia prac projektowych w zabytku (tu wg rysunku z pracy J. Tajchmana).

4. Pomiary zabytków - metody, zakresy prac, wymogi oraz Wzmacnianie fundamentów i murów - metody omówienie, zalety i wady.

5. Problemy konserwatorskie elewacji oraz stolarka okienna i drzwiowa - rodzaje, metody konserwacji + Metody czyszczenia elewacji - zalety i wady.

6. Wzmacnianie konstrukcji i murów, izolacje, rodzaje prac konserwatorskich.

Większość zajęć będzie miała charakter zajęć terenowych., zarówno w instytucjach związanych z ochroną zabytków jak i w remontowanych budynkach i ich zespołach i obejrzenie efektów prac konserwatorskich i pracowni konserwatorskich w:

- Wydział Konserwacji ASP

- Muzeum w Łazienkach i Muzeum w Wilanowie

- Stare i Nowe Miasto, Krakowskie przedmieście i Nowy Świat - efekty prac konserwatorskich.

- Urząd konserwatora Zabytków.

Zajęcia terenowe są planowane są w proponowanych terminach: 11, 18, 25 X, 8, 15, 22, 29 XI, 6, 13, 20 XII 2023, 3, 10, 17 I 2024. Uwaga – terminy mogą ulec zmianie. Dokładne godziny będą podawane przed zajęciami w zależności od możliwych terminów wyjść terenowych. W wypadku niemożności wyjścia w środy, po uzgodnieniu ze studentami możliwy jest inny termin zajęć terenowych.

Literatura:

Literatura:

- Zakładka ze strony NID Zabytki w Polsce- podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich oraz notatki z wykładów.

- Ochrona i konserwacja zabytków - podpunkty dotyczace prac praktycznych w architekturze i zasad konserwatorskich.

- Władysław Borusiewicz, Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Warszawa 1985.

- Edmund Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.

- Vademecum konserwatora zabytków ze strony ICOMOS-u.

Wymagania wstępne:

Zajęcia mają charakter zajęć terenowych, zarówno w instytucjach związanych z ochroną zabytków jak i w konserwowanych i remontowanych budynkach i ich zespołach. Studenci będą oglądać i analizować efekty prac konserwatorskich i zwiedzać pracownie konserwatorskie w:

- Wydział Konserwacji ASP

- Muzeum w Łazienkach i Muzeum w Wilanowie

- Stare i Nowe Miasto, Krakowskie przedmieście i Nowy Świat - efekty prac konserwatorskich.

- Urząd konserwatora Zabytków.

Zajęcia terenowe są planowane w proponowanych terminach: 11, 18, 25 X, 8, 15, 22, 29 XI, 6, 13, 20 XII 2023, 3, 10, 17 I 2024. Uwaga – terminy mogą ulec zmianie. Dokładne godziny będą podawane przed zajęciami w zależności od możliwych terminów wyjść terenowych. W wypadku niemożności wyjścia w środy, po uzgodnieniu ze studentami możliwy jest inny termin zajęć terenowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)