Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konserwacji ogrodów i założeń zieleni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PKOiZZ
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy konserwacji ogrodów i założeń zieleni
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Fakultety dla 3 roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W05


ODKiŚ1_W09

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej wiedzy z historii sztuki ogrodowej i architektury oraz ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego

Skrócony opis:

Student poznaje podstawy konserwacji, rewaloryzacji założeń ogrodowych, dokumenty doktrynalne i metodologię wykonywania opracowań konserwatorskich dla ogrodów i parków historycznych.

Pełny opis:

1. Podstawy ochrony i konserwacji ogrodów – terminologia, cele i zadania. Współpraca międzynarodowa. Dokumenty doktrynalne dotyczące ochrony i konserwacji ogrodów.

2-3. Rewaloryzacja ogrodów na wybranych przykładach europejskich.

4-7. Rewaloryzacja ogrodów w Polsce.

8. Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne.1h

9. Metodologia badań ogrodowych, przyczyny zniszczeń i działań konserwatorskich.

10. Szata roślinna historycznych parków. Ochrona i rewaloryzacja drzewostanów i form kwiatowych.

11. Układy komunikacyjne, układy wodne, mała architektura i rzeźby ogrodowe.

12. Formy ochrony konserwatorskiej

13-14. Dokumentacja konserwatorska.

15. Wykonywanie prac konserwatorskich.

Literatura:

1. Dymek A., 2010: Wytyczne konserwatorskie do projektu rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie. tom 1-3, opracowanie KOBIDZ, Warszawa

2. Furmanik Barbara. Dobory materiałowe w ogrodach zabytkowych. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 23-31.

3. Majdecki Longin. Historia ogrodów. T. 1, Od starożytności po barok. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. ISBN: 978-83-01-15414-1

4. Majdecki Longin. Historia ogrodów. T. 2, Od XVIII wieku do współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. ISBN: 978-83-01-15416-5

5. Majdecki Longin. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993. ISBN: 83-01-10825-8

6. Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka), 1981

7. Sikora Dorota. Specyfika działań konserwatorskich w ogrodach regularnych. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 32-42. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 32-42. https://www.nid.pl/upload/iblock/3e4/3e47ccd7e8ec505ef02d5a06686fc845.pdf

8. Stachańczyk Renata. Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. s.43-50. https://www.nid.pl/upload/iblock/267/267bdae1407597b999fd535609a554a9.pdf

9. Zachariasz Agata. Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej. Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2008. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/zarzadzanie/zachariasz.pdf

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy:

1. student ma uporządkowaną wiedzę na temat podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni;

2. rozumie zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla historycznych ogrodów i założeń zieleni;

3. umie scharakteryzować najważniejsze przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

umiejętności:

1. student potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje dotyczące podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz potrafi korzystać z zasobów internetowych instytucji kultury.

2. potrafi w stopniu podstawowym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie konserwacji ogrodów i założeń zieleni.

kompetencji społecznych:

1. student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie prezentacji na zadany temat;

2. aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne;

3. bierze aktywny udział podczas ćwiczeń terenowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, rozpoznawanie i opis wybranych elementów i obiektów przedstawionych na zdjęciach lub planach. Możliwość egzaminu poprawkowego w formie ustnej.

Kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni; nie rozumie zagadnień związanych z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla historycznych ogrodów i założeń zieleni; nie zna najważniejszych przykładów zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

ocena 3 (dst): student ma podstawową wiedzę na temat podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni; rozumie w stopniu podstawowym zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla historycznych ogrodów i założeń zieleni; rozpoznaje najważniejsze przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

ocena 4 (db): student ma uporządkowaną wiedzę na temat podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni; rozumie zagadnienia z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla historycznych ogrodów i założeń zieleni; umie scharakteryzować najważniejsze przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

ocena 5 (bdb): student ma poszerzoną wiedzę na temat podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni; rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia związane z przygotowaniem dokumentacji konserwatorskiej dla historycznych ogrodów i założeń zieleni; student umie scharakteryzować liczne przykłady zabytkowych ogrodów i założeń zieleni.

Umiejętności:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacji dotyczących podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów i posługiwać się właściwą terminologią.

ocena 3 (dst): student w minimalny sposób potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje dotyczące podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów.

ocena 4 (db): student potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje dotyczące podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz potrafi korzystać z zasobów internetowych instytucji kultury. Potrafi w stopniu podstawowym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie konserwacji ogrodów i założeń zieleni.

ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie poprawnie wyszukiwać, analizować i oceniać, informacje dotyczące podstaw konserwacji ogrodów i założeń zieleni z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz potrafi korzystać z zasobów internetowych instytucji kultury. Potrafi swobodnie posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie konserwacji ogrodów i założeń zieleni.

Kompetencje:

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przygotowanie referatu na zadany temat; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach, nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych.

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne; bierze aktywny udział podczas ćwiczeń terenowych.

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przygotowanie referatu na zadany temat; bardzo często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne; chętnie i sprawnie bierze aktywny udział, także organizacyjny podczas ćwiczeń terenowych.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałubska
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student poznaje podstawy konserwacji, rewaloryzacji założeń ogrodowych, dokumenty doktrynalne i metodologię wykonywania opracowań konserwatorskich dla ogrodów i parków historycznych.

Pełny opis:

1. Podstawy ochrony i konserwacji ogrodów – terminologia, cele i zadania. Współpraca międzynarodowa. Dokumenty doktrynalne dotyczące ochrony i konserwacji ogrodów.

2-3. Rewaloryzacja ogrodów na wybranych przykładach europejskich.

4-7. Rewaloryzacja ogrodów w Polsce.

8. Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne.1h

9. Metodologia badań ogrodowych, przyczyny zniszczeń i działań konserwatorskich.

10. Szata roślinna historycznych parków. Ochrona i rewaloryzacja drzewostanów i form kwiatowych.

11. Układy komunikacyjne, układy wodne, mała architektura i rzeźby ogrodowe.

12. Formy ochrony konserwatorskiej

13-14. Dokumentacja konserwatorska.

15. Wykonywanie prac konserwatorskich.

Literatura:

1. Dymek A., 2010: Wytyczne konserwatorskie do projektu rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie. tom 1-3, opracowanie KOBIDZ, Warszawa

2. Furmanik Barbara. Dobory materiałowe w ogrodach zabytkowych. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 23-31.

3. Majdecki Longin. Historia ogrodów. T. 1, Od starożytności po barok. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. ISBN: 978-83-01-15414-1

4. Majdecki Longin. Historia ogrodów. T. 2, Od XVIII wieku do współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. ISBN: 978-83-01-15416-5

5. Majdecki Longin. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993. ISBN: 83-01-10825-8

6. Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka), 1981

7. Sikora Dorota. Specyfika działań konserwatorskich w ogrodach regularnych. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 32-42. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 32-42. https://www.nid.pl/upload/iblock/3e4/3e47ccd7e8ec505ef02d5a06686fc845.pdf

8. Stachańczyk Renata. Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. s.43-50. https://www.nid.pl/upload/iblock/267/267bdae1407597b999fd535609a554a9.pdf

9. Zachariasz Agata. Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej. Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2008. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/zarzadzanie/zachariasz.pdf

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej wiedzy z historii sztuki ogrodowej i architektury oraz ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałubska
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student poznaje podstawy konserwacji, rewaloryzacji założeń ogrodowych, dokumenty doktrynalne i metodologię wykonywania opracowań konserwatorskich dla ogrodów i parków historycznych.

Pełny opis:

1. Podstawy ochrony i konserwacji ogrodów – terminologia, cele i zadania. Współpraca międzynarodowa. Dokumenty doktrynalne dotyczące ochrony i konserwacji ogrodów.

2-3. Rewaloryzacja ogrodów na wybranych przykładach europejskich.

4-7. Rewaloryzacja ogrodów w Polsce.

8. Adaptacja zabytkowych założeń ogrodowych na potrzeby współczesne.1h

9. Metodologia badań ogrodowych, przyczyny zniszczeń i działań konserwatorskich.

10. Szata roślinna historycznych parków. Ochrona i rewaloryzacja drzewostanów i form kwiatowych.

11. Układy komunikacyjne, układy wodne, mała architektura i rzeźby ogrodowe.

12. Formy ochrony konserwatorskiej

13-14. Dokumentacja konserwatorska.

15. Wykonywanie prac konserwatorskich.

Literatura:

1. Dymek A., 2010: Wytyczne konserwatorskie do projektu rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie. tom 1-3, opracowanie KOBIDZ, Warszawa

2. Furmanik Barbara. Dobory materiałowe w ogrodach zabytkowych. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 23-31.

3. Majdecki Longin. Historia ogrodów. T. 1, Od starożytności po barok. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. ISBN: 978-83-01-15414-1

4. Majdecki Longin. Historia ogrodów. T. 2, Od XVIII wieku do współczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. ISBN: 978-83-01-15416-5

5. Majdecki Longin. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1993. ISBN: 83-01-10825-8

6. Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka), 1981

7. Sikora Dorota. Specyfika działań konserwatorskich w ogrodach regularnych. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 32-42. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. S. 32-42. https://www.nid.pl/upload/iblock/3e4/3e47ccd7e8ec505ef02d5a06686fc845.pdf

8. Stachańczyk Renata. Problematyka standardów w postępowaniu i dokumentacji konserwatorskiej na potrzeby rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów. W: Kurier Konserwatorski 7/2010. s.43-50. https://www.nid.pl/upload/iblock/267/267bdae1407597b999fd535609a554a9.pdf

9. Zachariasz Agata. Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej. Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Nr 10 Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2008. http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/zarzadzanie/zachariasz.pdf

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowej wiedzy z historii sztuki ogrodowej i architektury oraz ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)