Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy muzealnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PM
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy muzealnictwa
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy: Fakultety dla 3 roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKIŚ1_U04

ODKIŚ1_U05


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat muzealnictwa polskiego i europejskiego.

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z pracą i strukturą muzeów w Polsce, zakresem ich działalności przewidzianej przez ustawy i rozporządzenia MKiDN, zarządzania zbiorami, bezpieczeństwem, metodami wystawiennictwa, edukacji, promocji, a także najważniejszymi kolekcjami muzealnymi. Studenci zdobywają umiejętność w zakresie realizacji zadań muzeów wskazanych przez ustawodawcę (planowania organizacji wystaw wraz z ich aranżacją, promocją, imprezami towarzyszącymi, sporządzania recenzji wystaw), a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

30 godzin - zajęcia odbywają się stacjonarnie, w wybranych placówkach muzealnych 10 godzin (5 zajęć), 2 godziny (1zajęcia) w e-learningu (prace pisemne).

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2 - 3. Omówienie struktury administracyjnej muzeum - tradycyjnej i nowoczesnej oraz problematyki związanej z przemianami instytucji muzealnych.

4-5. Przegląd najważniejszych muzeów polskich oraz ich rodzajów i różnorodnych form ekspozycji muzealnych. Prezentacje studentów na temat wybranych placówek muzealnych.

6. Zarządzanie zbiorami - księga inwentarzowa, karta ewidencyjna, karta magazynowa- sposoby ich wypełniania, bazy danych i ich zastosowanie, wypożyczenia - zasady bezpieczeństwa.

7-11. Analiza ekspozycji stałej i czasowej - jej form, warstw treściowych, celów (edukacyjnych, upowszechniających i in.), promocja (edukacja, imprezy, druki, formy cyfrowe) - w tym wizyty w: Muzeum Narodowym, Muzeum Polin, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

12. Organizacja wystawy czasowej – zasady działania – tytuł wystawy, koncepcja merytoryczna i plastyczna, scenariusz – spis obiektów, logo wystawy, plakat, ulotka, koncepcja promocji i edukacji, kosztorys.

13. Recenzja wystawy stałej - praca w grupach.

14. Recenzja wystawy czasowej - praca w grupach.

15. Korekta obu prac - e-learning.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach, red. Marek Rogowski, Warszawa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2012.

2. ABC Zarządzanie kolekcja muzealną, NIMOZ 2014, nr 3.

3. ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, NIMOZ 2012, nr 2

4. Folga-Januszewska D., 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Warszawa 2011

5. http://muzealnictwo.com/ - wybrane artykuły.

Literatura uzupełniająca:

1. Matassa Freda, Zarządzanie zbiorami muzeum : podręcznik, red. Nauk. Dorota Folga -Januszewska, Warszawa, Muzeum Pałac w Wilanowie, Kraków, 2012

2. Muzeum w świetle reflektorów: wystawa - naukowe laboratorium czy artystyczna kreacja? : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej 12-14 X 2011 r. przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, red. Agnieszka Kowalska, Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2012.

3. Piękno dotyku. Poznanie dotykowe w sztukach plastycznych, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

1. Student potrafi, pracując w zespole, wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach związanych z ochroną dóbr kultury w tym z działalnością wystawienniczą, oświatową i popularyzatorską.

Nakład pracy studenta to udział w ćwiczeniach w wymiarze:

– udział w zajęciach 30 godzin, zapoznanie się z literaturą i przygotowanie prezentacji - 10 godzin, wykonanie pracy semestralnej - 20 godzin = 60 godzin - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia obywa się poprzez:

- obecności na zajęciach

- aktywność podczas zajęć - udział w dyskusjach, samodzielność w stawianiu problemów i poszukiwaniu ich rozwiązań, przedstawienie prezentacji na zadany temat (praca w grupach).

- przygotowanie pracy semestralnej (praca w grupach) - analiza wybranej/wskazanej wystawy stałej + analiza wybranej/wskazanej wystawy czasowej - praca pisemna wraz z materiałem ilustracyjnym (elementy analizy: tytuł, czas, miejsce wystawy, koncepcja merytoryczna i plastyczna, scenariusz – spis obiektów, logo wystawy, plakat, ulotka, koncepcja promocji i edukacji).

OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

1. OBECNOŚCI – MAX 30 PKT.

Dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

2. PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO TEMATU – praca w grupach – max 20 pkt.

3. PRACA SEMESTRALNA - 1 analiza wystawy stałej + 1 analiza wystawy czasowej (wraz z materiałem ilustracyjnym) - praca w grupach - MAX 50 PKT

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA KURS = 60.

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA PRACĘ SEMESTRALNĄ - 24 PKT

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Prace semestralne przed oceną podlegają 1 korekcie w e-learningu/mailingu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z pracą i strukturą muzeów w Polsce, zakresem działalności przewidzianej przez ustawy i rozporządzenia MKiDN, zarządzania zbiorami, bezpieczeństwem, metodami wystawiennictwa, edukacji, promocji, a także najważniejszymi kolekcjami muzealnymi. Studenci zdobywają umiejętność sporządzania recenzji wystaw, planowania i organizacji wystaw wraz z ich aranżacją, promocją, imprezami towarzyszącymi, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

W semestrze zimowym 2020/21 zajęcia prowadzone są on-line.

kod:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk4NzdhNzYtYmE0Yy00NTQ2LWI0YWMtMGU0MDcxNjA3MjE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e92fb737-b102-41f0-b94d-5d93dc510a93%22%7d

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach, red. Marek Rogowski, Warszawa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2012.

2. ABC Zarządzanie kolekcja muzealną, NIMOZ 2014, nr 3.

3. ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, NIMOZ 2012, nr 2

4. Folga-Januszewska D., 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Warszawa 2011

5. http://muzealnictwo.com/ - wybrane artykuły.

Literatura uzupełniająca:

1. Matassa Freda, Zarządzanie zbiorami muzeum : podręcznik, red. Nauk. Dorota Folga -Januszewska, Warszawa, Muzeum Pałac w Wilanowie, Kraków, 2012

2. Muzeum w świetle reflektorów: wystawa - naukowe laboratorium czy artystyczna kreacja? : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej 12-14 X 2011 r. przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, red. Agnieszka Kowalska, Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2012.

3. Piękno dotyku. Poznanie dotykowe w sztukach plastycznych, Muzeum Śląskie w Katowicach, 2011.

Wymagania wstępne:

ukończony 2 rok I stopnia ODKiŚ/ZDK

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z pracą i strukturą muzeów w Polsce, zakresem ich działalności przewidzianej przez ustawy i rozporządzenia MKiDN, zarządzania zbiorami, bezpieczeństwem, metodami wystawiennictwa, edukacji, promocji, a także najważniejszymi kolekcjami muzealnymi. Studenci zdobywają umiejętność sporządzania recenzji wystaw, planowania organizacji wystaw wraz z ich aranżacją, promocją, imprezami towarzyszącymi, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

30 godzin - w semestrze zimowym 2021/2022 - zajęcia w MTeams = 18 godziny + 12 godzin w wybranych placówkach muzealnych.

Link zespołu - https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aX6iU9ZjrwtIn6lyZRxg417IIb3TqP_QCNqnRWQJPqWc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb15e7ec-7662-4ebf-b1dc-84c7b4173195&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta to udział w ćwiczeniach w wymiarze:

– udział w zajęciach 30 godzin,

- zapoznanie się z literaturą i przygotowanie prezentacji - 10 godzin, wykonanie pracy semestralnej - 20 godzin = 60 godzin - 2 ECTS


Umiejętności:

1. Student potrafi, pracując w zespole, wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach związanych z ochroną dóbr kultury w tym z działalnością wystawienniczą, oświatową i popularyzatorską.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z pracą i strukturą muzeów w Polsce, zakresem ich działalności przewidzianej przez ustawy i rozporządzenia MKiDN, zarządzania zbiorami, bezpieczeństwem, metodami wystawiennictwa, edukacji, promocji, a także najważniejszymi kolekcjami muzealnymi. Studenci zdobywają umiejętność w zakresie realizacji zadań muzeów wskazanych przez ustawodawcę (planowania organizacji wystaw wraz z ich aranżacją, promocją, imprezami towarzyszącymi, sporządzania recenzji wystaw), a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

30 godzin - zajęcia odbywają się stacjonarnie, w wybranych placówkach muzealnych 10 godzin (5 zajęć), 2 godziny (1zajęcia) w e-learningu (prace pisemne).

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2 - 3. Omówienie struktury administracyjnej muzeum - tradycyjnej i nowoczesnej oraz problematyki związanej z przemianami instytucji muzealnych.

4-5. Przegląd najważniejszych muzeów polskich oraz ich rodzajów i różnorodnych form ekspozycji muzealnych. Prezentacje studentów na temat wybranych placówek muzealnych.

6. Zarządzanie zbiorami - księga inwentarzowa, karta ewidencyjna, karta magazynowa- sposoby ich wypełniania, bazy danych i ich zastosowanie, wypożyczenia - zasady bezpieczeństwa.

7-11. Analiza ekspozycji stałej i czasowej - jej form, warstw treściowych, celów (edukacyjnych, upowszechniających i in.), promocja (edukacja, imprezy, druki, formy cyfrowe) - w tym wizyty w: Muzeum Narodowym, Muzeum Polin, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

12. Organizacja wystawy czasowej – zasady działania – tytuł wystawy, koncepcja merytoryczna i plastyczna, scenariusz – spis obiektów, logo wystawy, plakat, ulotka, koncepcja promocji i edukacji, kosztorys.

13. Recenzja wystawy stałej - praca w grupach.

14. Recenzja wystawy czasowej - praca w grupach.

15. Korekta obu prac - e-learning.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach, red. Marek Rogowski, Warszawa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2012.

2. ABC Zarządzanie kolekcja muzealną, NIMOZ 2014, nr 3.

3. ABC Gość niepełnosprawny w muzeum, NIMOZ 2012, nr 2

4. Folga-Januszewska D., 1000 muzeów w Polsce. Przewodnik, Warszawa 2011

5. http://muzealnictwo.com/ - wybrane artykuły.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)