Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy planowania przestrzennego w praktyce konserwatorskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-PPPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy planowania przestrzennego w praktyce konserwatorskiej
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

Wymagania wstępne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki i architektury, rozpoznaje style architektoniczne, ma podstawy prawa i zna podstawowe działania konserwatorskie przy zabytkach.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pokazać studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy historycznej do przygotowywania wytycznych i ustaleń urbanistyczno-krajobrazowych w ustaleniu warunków zagospodarowania lub zabudowy działki w strukturze zabytkowej miasta.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Semestr I – wykłady (Z – 30h)

1. Wprowadzenie do systemu planowania w Polsce. Historia i ewolucja

2. Poziomy planowania przestrzennego i udział ochrony dziedzictwa w systemie planowania

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie

5. Decyzja o warunkach zabudowy i zasada dobrego sąsiedztwa

6. Rola służb konserwatorskich w przygotowaniu dokumentów planistycznych

7. Ustalenia szczegółowe i formułowanie zapisów stref ochrony konserwatorskiej

8. Język graficzny dokumentów planistycznych – oznaczenia, normy i praktyka

9. Studia urbanistyczne, konserwatorskie i krajobrazowe – materiał merytoryczny przygotowawczy dla służb konserwatorskich, metodyka przygotowania

10. Studia przygotowawcze – przykłady opracowań konserwatorskich

11. Audyt krajobrazowy

12. Plan ochrony parku kulturowego

13. Plany zarządzania dobrami światowego dziedzictwa UNESCO – postulaty planistyczne

14. Rola ustawy o ochronie zabytków w systemie planowania przestrzennego

15. Rola planowania przestrzennego w innych krajach europejskich

Semestr II – ćwiczenia (L – 30h)

1. Przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy z określeniem szczegółowym uwarunkowań ochrony dziedzictwa i zabytków – przygotowanie metodyczne i zakres podawanych treści

2. Sposoby formułowania szczegółowych ustaleń konserwatorskich w języku planistycznym, posługiwanie się zunifikowanym językiem graficznym

3. Kwerenda i przygotowanie analizy historycznej

4. Przygotowanie analizy formalno-prawnej

5. Przygotowanie analizy przestrzennej

6. Analiza zasady dobrego sąsiedztwa w praktyce

7. Formułowanie zasad ochrony konserwatorskiej w formule projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Literatura:

1) Hełdak M., 2012: Decyzje planistyczne a przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław

2) Janikowski R., Krzysztofek K. (red.), 2009: Kultura a zrównoważony rozwój. PK UNESCO, Warszawa.

3) Kłosek-Kozłowska D., 2007: Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Wyd. Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa

4) Królikowski J. (red.), 2010: Kultura przestrzeni gminy, Wyd. SGGW, Warszawa

5) Majdecki L. 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa

6) Myczkowski Z. z zespołem, 2005: Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony, opracowanie na zlecenie KOBIDZ, Kraków

7) Welc-Jędrzejewska J. (koordynator), Ewa Kulesza-Szerniewicz, Beata Makowska, Ewa Stieler, Elżbieta Jagielska, 2011: Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. NID, Warszawa.

8) Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, konwencje, dyrektywy dotyczące planowania przestrzennego i zabytków – pełny wykaz obowiązujących aktualnie przepisów prawnych jest przekazywany na zajęciach i co roku weryfikowany pod kątem aktualizacji i zmian w przepisach.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy:

1. student ma uporządkowaną wiedzę na temat terminologii związanej z planowaniem przestrzennym i najważniejszych dokumentów planistycznych, które potrafi scharakteryzować.

2. Rozumie powiązania planowania przestrzennego z przemianami historycznymi i stylami architektonicznymi, ma podstawową wiedzę aby rozpoznać i scharakteryzować styl danego obiektu i określić ustalenia konserwatorskie do ochrony jego bryły i parametrów urbanistycznych;

3. Umie scharakteryzować rolę konserwatora w praktyce planistycznej.

umiejętności:

1. Posiada podstawową umiejętność korzystania z wielu źródeł historycznych dla wykonania analiz planistycznych;

2. Student potrafi przeanalizować kompozycję przestrzenną zabytku w różnych stylach i opisać jej podstawowe parametry i wskaźniki;

3. Potrafi w stopniu podstawowym posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię używaną w dziedzinie konserwacji i planowania przestzrennego.

kompetencji społecznych:

1. Staje się świadomy konieczności samokształcenia i poszerzania swoich horyzontów, szukania obiektów analogicznych stylowo, opierania się w pracy zawodowej na wykorzystywaniu wiedzy historycznej w praktyce konserwatorskiej i planistycznej.

2. Dostrzega relacje interdyscyplinarne wielu nauk, konieczność współpracy na tym polu z wieloma zawodami np. historykami, architektami, konserwatorami, prawnikami itp.

3. Student ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego, przemian historycznych i regionalnych różnic w kształtowaniu się układów zabytkowych na przestrzeni czasu i zależnie od lokalizacji i określania ich w ustaleniach konserwatorskich

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany na podstawie listy obecności oraz dodatkowo zaliczenie na ocenę - test pisemny, rozpoznawanie i opis wybranych dokumentów planistycznych i opracowań specjalistycznych, znajomość rodzajów parametrów planistycznych. Możliwość egzaminu poprawkowego w formie ustnej.

Ćwiczenie na ocenę w grupie 2-3 osobowej - przygotowanie wytycznych konserwatorskich i ustaleń szczegółowych parametrów urbanistycznych w lokalizacji nowej inwestycji w tkance zabytkowego miasta.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałubska
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pokazać studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy historycznej do przygotowywania wytycznych i ustaleń

urbanistyczno-krajobrazowych w ustaleniu warunków zagospodarowania lub zabudowy działki w strukturze zabytkowej miasta.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Semestr I – wykłady (Z – 30h)

1. Wprowadzenie do systemu planowania w Polsce. Historia i ewolucja

2. Poziomy planowania przestrzennego i udział ochrony dziedzictwa w systemie planowania

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie

5. Decyzja o warunkach zabudowy i zasada dobrego sąsiedztwa

6. Rola służb konserwatorskich w przygotowaniu dokumentów planistycznych

7. Ustalenia szczegółowe i formułowanie zapisów stref ochrony konserwatorskiej

8. Język graficzny dokumentów planistycznych – oznaczenia, normy i praktyka

9. Studia urbanistyczne, konserwatorskie i krajobrazowe – materiał merytoryczny przygotowawczy dla służb konserwatorskich, metodyka

przygotowania

10. Studia przygotowawcze – przykłady opracowań konserwatorskich

11. Audyt krajobrazowy

12. Plan ochrony parku kulturowego

13. Plany zarządzania dobrami światowego dziedzictwa UNESCO – postulaty planistyczne

14. Rola ustawy o ochronie zabytków w systemie planowania przestrzennego

15. Rola planowania przestrzennego w innych krajach europejskich

Semestr II – ćwiczenia (L – 30h)

1. Przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy z określeniem szczegółowym uwarunkowań ochrony dziedzictwa i zabytków –

przygotowanie metodyczne i zakres podawanych treści

2. Sposoby formułowania szczegółowych ustaleń konserwatorskich w języku planistycznym, posługiwanie się zunifikowanym językiem

graficznym

3. Kwerenda i przygotowanie analizy historycznej

4. Przygotowanie analizy formalno-prawnej

5. Przygotowanie analizy przestrzennej

6. Analiza zasady dobrego sąsiedztwa w praktyce

7. Formułowanie zasad ochrony konserwatorskiej w formule projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Literatura:

1) Hełdak M., 2012: Decyzje planistyczne a przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy we

Wrocławiu, Wrocław

2) Janikowski R., Krzysztofek K. (red.), 2009: Kultura a zrównoważony rozwój. PK UNESCO, Warszawa.

3) Kłosek-Kozłowska D., 2007: Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Wyd. Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa

4) Królikowski J. (red.), 2010: Kultura przestrzeni gminy, Wyd. SGGW, Warszawa

5) Majdecki L. 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa

6) Myczkowski Z. z zespołem, 2005: Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony,

opracowanie na zlecenie KOBIDZ, Kraków

7) Welc-Jędrzejewska J. (koordynator), Ewa Kulesza-Szerniewicz, Beata Makowska, Ewa Stieler, Elżbieta Jagielska, 2011: Problematyka

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. NID, Warszawa.

8) Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, konwencje, dyrektywy dotyczące planowania przestrzennego i zabytków – pełny wykaz

obowiązujących aktualnie przepisów prawnych jest przekazywany na zajęciach i co roku weryfikowany pod kątem aktualizacji i zmian w

przepisach.

Wymagania wstępne:

Omówienie przedstawianych zagadnień z użyciem sprzętu multimedialnego.

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prac konserwatorskich. Jest to bardzo ważna część zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałubska
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pokazać studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy historycznej do przygotowywania wytycznych i ustaleń

urbanistyczno-krajobrazowych w ustaleniu warunków zagospodarowania lub zabudowy działki w strukturze zabytkowej miasta.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Semestr I – wykłady (Z – 30h)

1. Wprowadzenie do systemu planowania w Polsce. Historia i ewolucja

2. Poziomy planowania przestrzennego i udział ochrony dziedzictwa w systemie planowania

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie

5. Decyzja o warunkach zabudowy i zasada dobrego sąsiedztwa

6. Rola służb konserwatorskich w przygotowaniu dokumentów planistycznych

7. Ustalenia szczegółowe i formułowanie zapisów stref ochrony konserwatorskiej

8. Język graficzny dokumentów planistycznych – oznaczenia, normy i praktyka

9. Studia urbanistyczne, konserwatorskie i krajobrazowe – materiał merytoryczny przygotowawczy dla służb konserwatorskich, metodyka

przygotowania

10. Studia przygotowawcze – przykłady opracowań konserwatorskich

11. Audyt krajobrazowy

12. Plan ochrony parku kulturowego

13. Plany zarządzania dobrami światowego dziedzictwa UNESCO – postulaty planistyczne

14. Rola ustawy o ochronie zabytków w systemie planowania przestrzennego

15. Rola planowania przestrzennego w innych krajach europejskich

Semestr II – ćwiczenia (L – 30h)

1. Przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy z określeniem szczegółowym uwarunkowań ochrony dziedzictwa i zabytków –

przygotowanie metodyczne i zakres podawanych treści

2. Sposoby formułowania szczegółowych ustaleń konserwatorskich w języku planistycznym, posługiwanie się zunifikowanym językiem

graficznym

3. Kwerenda i przygotowanie analizy historycznej

4. Przygotowanie analizy formalno-prawnej

5. Przygotowanie analizy przestrzennej

6. Analiza zasady dobrego sąsiedztwa w praktyce

7. Formułowanie zasad ochrony konserwatorskiej w formule projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Literatura:

1) Hełdak M., 2012: Decyzje planistyczne a przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy we

Wrocławiu, Wrocław

2) Janikowski R., Krzysztofek K. (red.), 2009: Kultura a zrównoważony rozwój. PK UNESCO, Warszawa.

3) Kłosek-Kozłowska D., 2007: Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Wyd. Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa

4) Królikowski J. (red.), 2010: Kultura przestrzeni gminy, Wyd. SGGW, Warszawa

5) Majdecki L. 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa

6) Myczkowski Z. z zespołem, 2005: Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony,

opracowanie na zlecenie KOBIDZ, Kraków

7) Welc-Jędrzejewska J. (koordynator), Ewa Kulesza-Szerniewicz, Beata Makowska, Ewa Stieler, Elżbieta Jagielska, 2011: Problematyka

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. NID, Warszawa.

8) Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, konwencje, dyrektywy dotyczące planowania przestrzennego i zabytków – pełny wykaz

obowiązujących aktualnie przepisów prawnych jest przekazywany na zajęciach i co roku weryfikowany pod kątem aktualizacji i zmian w

przepisach.

Wymagania wstępne:

Omówienie przedstawianych zagadnień z użyciem sprzętu multimedialnego.

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prac konserwatorskich. Jest to bardzo ważna część zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałubska
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pokazać studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy historycznej do przygotowywania wytycznych i ustaleń

urbanistyczno-krajobrazowych w ustaleniu warunków zagospodarowania lub zabudowy działki w strukturze zabytkowej miasta.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Semestr I – wykłady (Z – 30h)

1. Wprowadzenie do systemu planowania w Polsce. Historia i ewolucja

2. Poziomy planowania przestrzennego i udział ochrony dziedzictwa w systemie planowania

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie

5. Decyzja o warunkach zabudowy i zasada dobrego sąsiedztwa

6. Rola służb konserwatorskich w przygotowaniu dokumentów planistycznych

7. Ustalenia szczegółowe i formułowanie zapisów stref ochrony konserwatorskiej

8. Język graficzny dokumentów planistycznych – oznaczenia, normy i praktyka

9. Studia urbanistyczne, konserwatorskie i krajobrazowe – materiał merytoryczny przygotowawczy dla służb konserwatorskich, metodyka

przygotowania

10. Studia przygotowawcze – przykłady opracowań konserwatorskich

11. Audyt krajobrazowy

12. Plan ochrony parku kulturowego

13. Plany zarządzania dobrami światowego dziedzictwa UNESCO – postulaty planistyczne

14. Rola ustawy o ochronie zabytków w systemie planowania przestrzennego

15. Rola planowania przestrzennego w innych krajach europejskich

Semestr II – ćwiczenia (L – 30h)

1. Przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy z określeniem szczegółowym uwarunkowań ochrony dziedzictwa i zabytków –

przygotowanie metodyczne i zakres podawanych treści

2. Sposoby formułowania szczegółowych ustaleń konserwatorskich w języku planistycznym, posługiwanie się zunifikowanym językiem

graficznym

3. Kwerenda i przygotowanie analizy historycznej

4. Przygotowanie analizy formalno-prawnej

5. Przygotowanie analizy przestrzennej

6. Analiza zasady dobrego sąsiedztwa w praktyce

7. Formułowanie zasad ochrony konserwatorskiej w formule projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Literatura:

1) Hełdak M., 2012: Decyzje planistyczne a przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy we

Wrocławiu, Wrocław

2) Janikowski R., Krzysztofek K. (red.), 2009: Kultura a zrównoważony rozwój. PK UNESCO, Warszawa.

3) Kłosek-Kozłowska D., 2007: Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Wyd. Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa

4) Królikowski J. (red.), 2010: Kultura przestrzeni gminy, Wyd. SGGW, Warszawa

5) Majdecki L. 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa

6) Myczkowski Z. z zespołem, 2005: Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony,

opracowanie na zlecenie KOBIDZ, Kraków

7) Welc-Jędrzejewska J. (koordynator), Ewa Kulesza-Szerniewicz, Beata Makowska, Ewa Stieler, Elżbieta Jagielska, 2011: Problematyka

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. NID, Warszawa.

8) Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, konwencje, dyrektywy dotyczące planowania przestrzennego i zabytków – pełny wykaz

obowiązujących aktualnie przepisów prawnych jest przekazywany na zajęciach i co roku weryfikowany pod kątem aktualizacji i zmian w

przepisach.

Wymagania wstępne:

Omówienie przedstawianych zagadnień z użyciem sprzętu multimedialnego.

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prac konserwatorskich. Jest to bardzo ważna część zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałubska
Prowadzący grup: Katarzyna Pałubska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu pokazać studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy historycznej do przygotowywania wytycznych i ustaleń

urbanistyczno-krajobrazowych w ustaleniu warunków zagospodarowania lub zabudowy działki w strukturze zabytkowej miasta.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Semestr I – wykłady (Z – 30h)

1. Wprowadzenie do systemu planowania w Polsce. Historia i ewolucja

2. Poziomy planowania przestrzennego i udział ochrony dziedzictwa w systemie planowania

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie

5. Decyzja o warunkach zabudowy i zasada dobrego sąsiedztwa

6. Rola służb konserwatorskich w przygotowaniu dokumentów planistycznych

7. Ustalenia szczegółowe i formułowanie zapisów stref ochrony konserwatorskiej

8. Język graficzny dokumentów planistycznych – oznaczenia, normy i praktyka

9. Studia urbanistyczne, konserwatorskie i krajobrazowe – materiał merytoryczny przygotowawczy dla służb konserwatorskich, metodyka

przygotowania

10. Studia przygotowawcze – przykłady opracowań konserwatorskich

11. Audyt krajobrazowy

12. Plan ochrony parku kulturowego

13. Plany zarządzania dobrami światowego dziedzictwa UNESCO – postulaty planistyczne

14. Rola ustawy o ochronie zabytków w systemie planowania przestrzennego

15. Rola planowania przestrzennego w innych krajach europejskich

Semestr II – ćwiczenia (L – 30h)

1. Przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy z określeniem szczegółowym uwarunkowań ochrony dziedzictwa i zabytków –

przygotowanie metodyczne i zakres podawanych treści

2. Sposoby formułowania szczegółowych ustaleń konserwatorskich w języku planistycznym, posługiwanie się zunifikowanym językiem

graficznym

3. Kwerenda i przygotowanie analizy historycznej

4. Przygotowanie analizy formalno-prawnej

5. Przygotowanie analizy przestrzennej

6. Analiza zasady dobrego sąsiedztwa w praktyce

7. Formułowanie zasad ochrony konserwatorskiej w formule projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Literatura:

1) Hełdak M., 2012: Decyzje planistyczne a przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich, Uniwersytet Przyrodniczy we

Wrocławiu, Wrocław

2) Janikowski R., Krzysztofek K. (red.), 2009: Kultura a zrównoważony rozwój. PK UNESCO, Warszawa.

3) Kłosek-Kozłowska D., 2007: Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Wyd. Oficyna Politechniki Warszawskiej, Warszawa

4) Królikowski J. (red.), 2010: Kultura przestrzeni gminy, Wyd. SGGW, Warszawa

5) Majdecki L. 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa

6) Myczkowski Z. z zespołem, 2005: Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony,

opracowanie na zlecenie KOBIDZ, Kraków

7) Welc-Jędrzejewska J. (koordynator), Ewa Kulesza-Szerniewicz, Beata Makowska, Ewa Stieler, Elżbieta Jagielska, 2011: Problematyka

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. NID, Warszawa.

8) Ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, konwencje, dyrektywy dotyczące planowania przestrzennego i zabytków – pełny wykaz

obowiązujących aktualnie przepisów prawnych jest przekazywany na zajęciach i co roku weryfikowany pod kątem aktualizacji i zmian w

przepisach.

Wymagania wstępne:

Omówienie przedstawianych zagadnień z użyciem sprzętu multimedialnego.

W ramach zajęć są planowane zajęcia terenowe - zapoznanie się z przykładami prac konserwatorskich. Jest to bardzo ważna część zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)