Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-SS
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka starożytna
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03, ODKiŚ1_U01 ODKiŚ1_U09 ODKiŚ1_K03

Wymagania wstępne:

Utrwalona wiedza podstawowa z zakresu historii, sztuki i literatury starożytnej

na poziomie liceum.

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w historię sztuki starożytnej, obejmującym takie obszary jak Grecja i Rzym. Celem wykładu jest pokazanie rozwoju sztuki starożytnej od czasów archaicznych aż po upadek cesarstwa rzymskiego na Zachodzie. Przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć i terminów, które wraz z percepcją antyku w czasach późniejszych były adoptowane do sztuki nowożytnej i współczesnej.

Pełny opis:

Tematy wykładów w semestrze zimowym.

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Omówienie zakresu czasowego i terytorialnego. Prezentacja metod nauczania. Przedstawienie bibliografii i warunków oraz formy zaliczenia półrocznego i egzaminu końcowego.

2. Geneza świątyni greckiej. Omówienie porządków architektonicznych.

3. Rzeźba grecka w okresie archaicznym.

4. Rozwój ceramiki greckiej w okresie archaicznym..

5. Rzeźba grecka w okresie klasycznym.

6. Rozwój ceramiki greckiej w okresie klasycznym i hellenistcznym.

7. Rozwój miast greckich. Topografia Aten.

8. Sztuka grecka w okresie hellenistycznym.

9. Sztuka Etrusków i sztuka rzymska w czasach republiki.

10. Sztuka cesarstwa rzymskiego dynastii julijsko-klaudyjskiej.

11. Sztuka cesarstwa rzymskiego dynastii Flawiuszy.

12. Sztuka cesarstwa rzymskiego dynastii Antoninów 1.

13, Sztuka cesarstwa rzymskiego dynastii Antoninów 2.

14. Sztuka cesarstwa rzymskiego dynastii Sewerów.

15. Sztuka rzymska III w. n.e..

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Rutkowski, B., Sztuka Egejska (wyd. II), Warszawa 1987.

Lewartowski, K., Ulanowska, A., Archeologia egejska, Warszawa 1999.

Markowska, W., Mity Greków i Rzymian, Warszawa 2002 (i inne wydania).

Makowiecka, E., Sztuka grecka. Krótki zarys. Warszawa 2006.

Papuci – Władyka, E., Sztuka Starożytnej Grecji, Warszawa – Kraków 2001.

Dobrowolski, W., Sztuka Etrusków, Warszawa 1971.

Makowiecka, E., Sztuka Rzymu od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010.

Sadurska, A., Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1. Od epoki królów do końca Republiki, Warszawa 1975; t. 2. Okres cesarstwa, Warszawa 1980.

Ostrowski, J. A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999.

Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław 1985.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Homer, Iliada, przekł. K. Jeżewska, Warszawa 1999.

Homer, Odyseja, przekł. J. Parandowski, Warszawa 1999.

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2008.

Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie: Na olimpijskiej bieżni i w boju (V, VI, IV), przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1968

Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie: W świątyni i micie (I, II, II, VII), przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1973.

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1998.

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., red. J. Białostocki (wyd. II). Gdańsk 2001.

Gajus Swetonius Trankwillus, Żywoty cezarów. Przekł. i wstęp J. Niemirska-Pliszczyńska, przedm. J. Wolski. Wrocław 1987.

Tacyt, Dzieła, t. I - II, przekł. S. Hammer, Warszawa 1957.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ODKiŚ1_W03, ODKiŚ1_U01 ODKiŚ1_U09 ODKiŚ1_K03

Student zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki,

w tym w konserwacji zabytków. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków. Ma umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury. Potrafi skonstruować logiczne wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami. Jest gotowy do brania odpowiedzialności za dziedzictwo minionych

epok.

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia końcowego wliczana jest aktywność studenta na wykładach (obecność na wykładach obowiązkowa). Student może uzyskać najwyższą ocenę jeżeli na każdych zajęciach wykazuje bardzo dobrą znajomość

materiału omawianego na poprzednich wykładach, na bieżąco czyta lektury i artykuły podane przez wykładowczynię, potrafi wykazać krytyczne podejście do tekstów źródłowych. Studenci dopuszczeni są do zaliczenia wykładu, po uprzednim zaliczeniu ćwiczen. Zaliczenie pisemne wykładu składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas części teoretycznej studenci zobowiązani będą do odpowiedzi pisemnej na zadane pytania. Podczas części praktycznej do prawidłowego rozpoznania zabytków pokazanych na ilustracjach. W drugim terminie przeprowadzony będzie egzamin pisemny, w zależności od tego, ile osób nie zda w pierwszym terminie. Studenci, którzy nie zgłosili się na egzamin w pierwszym terminie powinni skontaktować się z wykładowca i przedstawić zwolnienia lekarskie.

Ocena 2: student nie wykazuje znajomości podstawowych terminów dotyczących przedmiotu, nie potrafi połączyć danego zabytku z okresem, w którym powstał, nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich umiejętności. Nie potrafi zidentyfikować zabytków prezentowanych na ilustracjach podczas egzaminu

Ocena 3: student potrafi zidentyfikować większosc prezentowanych zabytków, ale nie wykazuje zdolności do analizy porównawczej.

Ocena 4: student ma ugruntowana wiedzę, która potrafi wykorzystac w efektywny sposób. Zna dobrze terminologie z zakresu historii sztuki starozytnej, potrafi wyszukać, analizować, informacje dotyczące dzieł sztuki z wykorzystaniem różnych źródeł.

Ocena 5: bardzo dobra znajomość przedmiotu. Zdolność do niezależnej analizy, samodzielnego myślenia, i stosowania zaawansowanych metod z zakresu historii sztuki.

Krytyczne podejście do tekstów źródłowych i publikacji naukowych. Nadzwyczajna aktywność podczas wykładów. Rozumienie potrzeby uczenia się przez całe życie i umiejetność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem w historię sztuki starożytnej, obejmującym takie obszary jak Grecja i Rzym.

Pełny opis:

Tematy wykładów w semestrze zimowym.

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć. Omówienie zakresu czasowego i terytorialnego. Prezentacja metod nauczania. Przedstawienie bibliografii i warunków oraz formy zaliczenia półrocznego i egzaminu końcowego.

2. Geneza świątyni greckiej. Omówienie porządków architektonicznych.

3. Rzeźba grecka w okresie archaicznym.

4. Rozwój ceramiki greckiej w okresie archaicznym..

5. Rzeźba grecka w okresie klasycznym.

6. Rozwój ceramiki greckiej w okresie klasycznym i hellenistcznym.

7. Rozwój miast greckich. Topografia Aten.

8. Sztuka grecka w okresie hellenistycznym.

9. Sztuka Etrusków i sztuka rzymska w czasach republiki.

10. Sztuka cesarstwa rzymskiego dynastii julijsko-klaudyjskiej.

11. Sztuka cesarstwa rzymskiego dynastii Flawiuszy.

12. Sztuka cesarstwa rzymskiego dynastii Antoninów 1.

13, Sztuka cesarstwa rzymskiego dynastii Antoninów 2.

14. Sztuka cesarstwa rzymskiego dynastii Sewerów.

15. Sztuka rzymska III w. n.e..

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Gawlikowska, K. Sztuka Mezopotamii, Warszawa 1975.

Michałowski, K., Nie tylko piramidy. Sztuka dawnego Egiptu, Warszawa 1966.

Id., Od Edfu do Faras. Polskie odkrycia archeologii śródziemnomorskiej, Warszawa 1983.

Lipińska, J., Historia architektury starożytnego Egiptu, Warszawa 1977.

Ead., Sztuka starożytnego Egiptu, Warszawa 2008.

Mekhitarian, A., Malarstwo egipskie, Warszawa 1992.

Lipińska, J., Marciniak, M., Mitologia starożytnego Egiptu, Warszawa 1980.

Rutkowski, B., Sztuka Egejska (wyd. II), Warszawa 1987.

Lewartowski, K., Ulanowska, A., Archeologia egejska, Warszawa 1999.

Markowska, W., Mity Greków i Rzymian, Warszawa 2002 (i inne wydania).

Makowiecka, E., Sztuka grecka. Krótki zarys. Warszawa 2006.

Papuci – Władyka, E., Sztuka Starożytnej Grecji, Warszawa – Kraków 2001.

Dobrowolski, W., Sztuka Etrusków, Warszawa 1971.

Makowiecka, E., Sztuka Rzymu od Augusta do Konstantyna, Warszawa 2010.

Sadurska, A., Archeologia starożytnego Rzymu, t. 1. Od epoki królów do końca Republiki, Warszawa 1975; t. 2. Okres cesarstwa, Warszawa 1980.

Ostrowski, J. A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa – Kraków 1999.

Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław 1985.

TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Homer, Iliada, przekł. K. Jeżewska, Warszawa 1999.

Homer, Odyseja, przekł. J. Parandowski, Warszawa 1999.

Herodot, Dzieje, przekł. S. Hammer, Warszawa 2008.

Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie: Na olimpijskiej bieżni i w boju (V, VI, IV), przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1968

Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie: W świątyni i micie (I, II, II, VII), przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 1973.

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, przekł. K. Kumaniecki, Warszawa 1998.

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 r., red. J. Białostocki

(wyd. II). Gdańsk 2001.

Gajus Swetonius Trankwillus, Żywoty cezarów. Przekł. i wstęp J. Niemirska-Pliszczyńska, przedm. J. Wolski. Wrocław 1987.

Tacyt, Dzieła, t. I - II, przekł. S. Hammer, Warszawa 1957.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łaptaś
Prowadzący grup: Magdalena Łaptaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)