Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki graficzne i fotograficzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-TG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki graficzne i fotograficzne
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W03

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studenta umiejętności odróżniania różnych technik graficznych i fotograficznych oraz podstawowej wiedzy na ich temat.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z najważniejszymi technikami graficznymi i fotograficznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich historię, stosowane materiały oraz sposób wykonania wraz ze znajomością podstawowego słownictwa związanego z tymi zagadnieniami. Ponadto uświadomienie różnorodnych problemów technicznych oraz kwestii dotyczących ich badania, umiejętności opisu i odpowiedniego przechowywania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa 1989.

2. K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

3. J. Catafal, C. Oliva, Techniki graficzne, Warszawa 2005.

4. A. Kotecki, Pracownia fotograficzna, t. 3, Warszawa 1987.

5. T. Ang, Fotografia cyfrowa. Podręcznik, Warszawa 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

ODKiŚ1_W03 - student/ka zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

opis ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

samodzielne wykonywanie zadań sprawdzających i utrwalających informacje pozyskane w trakcie zajęć: 30/20 godz.

suma godzin: 60 [60/50(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń będzie udział w zajęciach i poprawne wykonywanie na platformie Moodle zadań kończących spotkanie. Za każde zadanie student będzie otrzymywał określoną ilość punktów. Zebrane punkty będą przekładały się na ocenę końcową zajęć. Konsekwencją nieobecności studenta na ćwiczeniach będzie mniejsza liczba zdobytych punktów a tym samym niższa ocena końcowa.

Przyjęta punktacja na ocenę końcową:

bardzo dobra - powyżej 90-100%

dobra plus - powyżej 80-90%

dobra - powyżej 70-80%

dostateczna plus - powyżej 60-70%

dostateczna - 60-50%

niedostateczna - poniżej 50%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)