Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki. Plastyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WdHSPć
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki. Plastyka
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab93ea61ba0fa41d587020a463aa76d8c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=72458a44-c99a-4b64-9224-1c509b0825c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W01 ODKiŚ1_U01

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentek i studentów z podstawowymi terminami stosowanymi w historii sztuki (analiza i opis dzieła szztuki), w odniesieniu do grafiki, malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną w analizie i opisie dzieła sztuki. Studentki i studenci poznają terminologię charakterystyczną dla historii sztuki, która jest związana z różnymi metodologiami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Słownik terminologiczny sztuk pięknych (różne wydania)

- Pokorzyna E., Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnych, Warszawa 2001.

• Betlejewska Cz., Meble gdańskie od XVI do XIX wieku, Warszawa 2001.

• Biedrońska-Słota B., Leksykon sztuki kobierniczej, Kraków 1999.

• Chruszczyńska J., Orlińska-Mianowska E., Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 2009.

• Gradowski M., Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1980.

• Gradowski M., Żygulski Z. jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 1998.

• Grzeluk I., Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 1998.

• Janneau G., Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, Warszawa 1978.

• Turnau I., Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po skończeniu kursu student/studentka:

- zna terminologię używaną w ochronie dóbr kultury i historii sztuki,

w tym w konserwacji zabytków

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i

analizowania zabytków.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

liczba ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium z poznanych terminów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bogusz
Prowadzący grup: Marcin Bogusz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab93ea61ba0fa41d587020a463aa76d8c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=72458a44-c99a-4b64-9224-1c509b0825c5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu nauczenie studenta umiejętności tworzenia poprawnego opisu dzieła sztuki wytworzonego w technikach graficznych, malarskich, rzeźbiarskich oraz rzemiosła artystycznego.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną do opisu dzieła sztuki i praktycznym jej zastosowaniem. Efektem aktywnego uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność samodzielnego stworzenia opisu wybranego obiektu przy zastosowaniu odpowiedniego aparatu naukowego z wykorzystaniem metodologii stosowanej podczas ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Słownik terminologiczny sztuk pięknych (różne wydania)

- Słownik polskiej terminologii technik i technologii konserwacji malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej, Warszawa 1986

Literatura uzupełniająca:

- J. Sito, Wielkie warsztaty rzeźbiarskie warszawy doby saskiej. Modele kariery – formacja artystyczna – organizacja produkcji, Warszawa 2013

- A. Kozieł, Michael Willmann i jego pracownia malarska, Wrocław 2013

- A. Krejča, Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej Warszawa 1984

- A. Griffiths, The Print Before Photography. An Introduction to European Printmaking 1550–1820, London 2016

- K. Krużel, Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia analizy formalnej dawnej grafiki, Kraków 1999

- H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII w. Zarys historyczny, różne wydania

- G. Bastek, Warsztaty weneckie w drugiej poł. XV i w XVI wieku. Bellini, Giorgione, Tycjan, Tintoretto, Warszawa 2010

- Serenissima. Światło Wenecji. Dzieła dawnych mistrzów weneckich XIV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w świetle nowych bada technologicznych, historycznych i prac konserwatorskich, kat. wyst. pod red. G. Bastek i G. Janczarskiego, Warszawa 1999

- A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, t. II: Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430 –1500, Warszawa 2011

- K. Zwolińska, Podręczna technologia malarstwa, Warszawa 1997

- D.V. Thompson, The Materials and Tehniques of Medieval Painting, New York 1956

- J. Kowalczyk, Pomnik Jordanów w Krakowie. Problem datowania i autorstwa, "Biuletyn Historii Sztuki", R LXXIV(2012), 2, s. 157-187

- S. Krzemińska-Szołtysek, Wielmożni panowie i czcigodne panie. Renesansowe nagrobki figuralne na Górnym Śląsku, Wrocław 2017

- M. Wardzyński, Rzeźba nowożytna w kręgu Jasnej Góry w polskiej prowincji zakonu paulinów, I: Ośrodek rzeźbiarski w Częstochówce pod Jasną Górą 1620 – 1705, t. 2, Warszawa 2009

- Ikony XIV-XVI wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, t. I-III, red. M.P. Kruk, Kraków 2019

- R. Sulewska, Dłutem wycięte. Snycerstwo północnych ziem Polski w czasach Zygmunta III Wazy, Warszawa 2004

- P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994

- Z. Wolski, Sztukatorstwo, Warszawa 1994

- T.M. Rudkowski, Polskie sgraffita renesansowe, Warszawa 2006

- M. Kurzej, Siedemnastowieczne sztukaterie w Małopolsce, Kraków 2012

Wymagania wstępne:

Nie przewiduje się żadnych wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyż
Prowadzący grup: Anna Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentek i studentów z podstawowymi terminami stosowanymi w historii sztuki (analiza i opis dzieła szztuki), w odniesieniu do grafiki, malarstwa, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci mają możliwość zapoznania się z podstawową terminologią stosowaną w analizie i opisie dzieła sztuki. Studentki i studenci poznają terminologię charakterystyczną dla historii sztuki, która jest związana z różnymi metodologiami.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Słownik terminologiczny sztuk pięknych (różne wydania)

- Pokorzyna E., Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnych, Warszawa 2001.

• Betlejewska Cz., Meble gdańskie od XVI do XIX wieku, Warszawa 2001.

• Biedrońska-Słota B., Leksykon sztuki kobierniczej, Kraków 1999.

• Chruszczyńska J., Orlińska-Mianowska E., Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa 2009.

• Gradowski M., Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1980.

• Gradowski M., Żygulski Z. jun., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa 1998.

• Grzeluk I., Słownik terminologiczny mebli, Warszawa 1998.

• Janneau G., Encyklopedia sztuki dekoracyjnej, Warszawa 1978.

• Turnau I., Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szmulik
Prowadzący grup: Ada Szmulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)