Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ODKS-WdZ
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do zarządzania środowiskiem
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy: Fakultety dla 2 roku
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ODKiŚ1_W06

ODKiŚ1_W08

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska w perspektywie systemowej. Uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Pełny opis:

W ramach zajęć podejmowane są zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska, prezentowane w nurcie ujęcia systemowego. Kluczowe zagadnienia koncentrują się wokół aktualnego pola problemowego ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem procesu decyzyjnego prowadzonego w ramach działań na rzecz ochrony środowiska. Istotne miejsce zajmuje przy tym identyfikacja, wskazanie i określenie najistotniejszych uwarunkowań tego procesu. Struktura wykładu ugruntowana jest na problematyce przedmiotowej i metodologicznej. Konstrukcja i treść zajęć przemyślana została w taki sposób, aby zapewnić merytoryczne wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

1. Embros G., Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, Warszawa 2016, s. 101- 127.

2. Embros G., Ojkofilia jako perspektywa lokalnych społeczności stających wobec powinności ochrony środowiska [w:] Ryszard F. Sadowski, Małgorzata Falencka-Jabłońska (red.), Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych, IBL 2021, s. 115-127.

Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101, https://doi.org/10.35784/pe.2021.1.10; e-ISSN: 2080-1971.

3. Kieżun, Witold (1997): Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

4. Andrzej Blikle (2014): Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Gliwice: Helion

5. Drucker, Peter F.; Śliwa, Anna; Śliwa, Leszek (2009): Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Warszawa: MT Biznes.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student charakteryzuje kluczowe zagadnienia ujęcia systemowego

Student identyfikuje obszar problemowy ochrony środowiska

Student rozróżnia podejście redukcjonistyczne i systemowe w procesie zarządzania

Student identyfikuje podejście procesowe w procesie decyzyjnym

Umiejętności:

Student konstruuje obszar problemowy ochrony środowiska w ujęciu systemowym

Student porównuje podejścia do zarządzania

Student proponuje wzorce, metodyki, instrumenty zarządzania środowiskiem

Student uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego w SZŚ

Kompetencje:

Student chętnie podejmuje dyskusję omawianych zagadnień

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

Student zorientowany na wyjaśnianie problemów

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

Udział w wykładzie 30 godz.

przygotowanie do egzaminu 30 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie charakteryzować kluczowych zagadnień ujęcia systemowego, nie potrafi identyfikować obszaru problemowego ochrony środowiska, nie jest w stanie rozróżnić podejścia redukcjonistycznego i systemowego w procesie zarządzania, nie identyfikuje podejścia procesowego w zarządzaniu.

Ocena 3 (dst): student poprawnie charakteryzuje tylko niektóre zagadnienia ujęcia systemowego, poprawnie identyfikuje tylko niektóre elementy obszaru problemowego ochrony środowiska, słabo rozróżnia podejście redukcjonistyczne i systemowe w procesie zarządzania, identyfikuje podejście procesowe w procesie decyzyjnym.

Ocena 4 (db): student poprawnie charakteryzuje kluczowe zagadnienia ujęcia systemowego, właściwie identyfikuje obszar problemowy ochrony środowiska, właściwie rozróżnia podejście redukcjonistyczne i systemowe w procesie zarządzania, odpowiednio identyfikuje podejście procesowe w procesie decyzyjnym.

Ocena 5 (bdb): student samodzielnie charakteryzuje kluczowe zagadnienia ujęcia systemowego, w pełni identyfikuje obszar problemowy ochrony środowiska, doskonale rozróżnia podejście redukcjonistyczne i systemowe w procesie zarządzania, znakomicie identyfikuje podejście procesowe w procesie decyzyjnym,

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie konstruuje obszaru problemowego ochrony środowiska w ujęciu systemowym, nie jest w stanie porównać różnych podejść do zarządzania, nie potrafi zaproponować wzorca, metodyki, instrumentów zarządzania środowiskiem, nie potrafi uzasadnić uwarunkowań procesu decyzyjnego w SZŚ,

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu konstruuje obszar problemowy ochrony środowiska w ujęciu systemowym, w dostatecznym stopniu porównuje podejścia do zarządzania, jedynie częściowo proponuje wzorce, metodyki, instrumenty zarządzania środowiskiem, nie uzasadnia w pełni uwarunkowań procesu decyzyjnego w SZŚ,

Ocena 4 (db): student konstruuje obszar problemowy ochrony środowiska w ujęciu systemowym, właściwie porównuje podejścia do zarządzania, umiejętnie proponuje wzorce, metodyki, instrumenty zarządzania środowiskiem, uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego w SZŚ,

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze konstruuje obszar problemowy ochrony środowiska w ujęciu systemowym, fachowo porównuje podejścia do zarządzania, kompetentnie proponuje wzorce, metodyki, instrumenty zarządzania środowiskiem, uzasadnia uwarunkowania procesu decyzyjnego w SZŚ,

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie chętnie podejmuje dyskusję omawianych zagadnień, nie potrafi zachować krytycyzmu w wyrażaniu opinii, nie jest zorientowany na wyjaśnianie problemów,

Ocena 3 (dst): student chętnie podejmuje dyskusję omawianych zagadnień, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, w ograniczonym stopniu jest zorientowany na wyjaśnianie problemów,

Ocena 4 (db): student często dyskutuje omawiane zagadnienia, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest zorientowany na wyjaśnianie problemów,

Ocena 5 (bdb): student wielokrotnie podejmuje dyskusję omawianych zagadnień, zdecydowanie zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, zawsze jest zorientowany na wyjaśnianie problemów.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Embros
Prowadzący grup: Grzegorz Embros
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska w perspektywie systemowej. Uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

1. Embros G., Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, Warszawa 2016, s. 101- 127.

2. Embros G., Ojkofilia jako perspektywa lokalnych społeczności stających wobec powinności ochrony środowiska [w:] Ryszard F. Sadowski, Małgorzata Falencka-Jabłońska (red.), Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych, IBL 2021, s. 115-127.

3. Kieżun, Witold (1997): Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

4. Andrzej Blikle (2014): Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Gliwice: Helion

5. Drucker, Peter F.; Śliwa, Anna; Śliwa, Leszek (2009): Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Warszawa: MT Biznes.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Embros
Prowadzący grup: Grzegorz Embros
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska w perspektywie systemowej. Uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Pełny opis:

W ramach zajęć podejmowane są zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki ochrony środowiska, prezentowane w nurcie ujęcia systemowego. Kluczowe zagadnienia koncentrują się wokół aktualnego pola problemowego ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem procesu decyzyjnego prowadzonego w ramach działań na rzecz ochrony środowiska. Istotne miejsce zajmuje przy tym identyfikacja, wskazanie i określenie najistotniejszych uwarunkowań tego procesu. Struktura wykładu ugruntowana jest na problematyce przedmiotowej i metodologicznej. Konstrukcja i treść zajęć przemyślana została w taki sposób, aby zapewnić merytoryczne wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

1. Embros G., Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, Warszawa 2016, s. 101- 127.

2. Embros G., Ojkofilia jako perspektywa lokalnych społeczności stających wobec powinności ochrony środowiska [w:] Ryszard F. Sadowski, Małgorzata Falencka-Jabłońska (red.), Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych, IBL 2021, s. 115-127.

Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101, https://doi.org/10.35784/pe.2021.1.10; e-ISSN: 2080-1971.

3. Kieżun, Witold (1997): Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

4. Andrzej Blikle (2014): Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Gliwice: Helion

5. Drucker, Peter F.; Śliwa, Anna; Śliwa, Leszek (2009): Zarządzanie XXI wieku - wyzwania. Warszawa: MT Biznes.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Embros
Prowadzący grup: Grzegorz Embros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)