Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie-historia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-R-NH-SD
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie-historia
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza K_W04, K_W09, K_W10, K_W011

umiejętnosci K_U02, K_O03, K_U04, K_U05, K_U07

kompetencja K_U01, K_U02

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

K_W01 Ma zaawansowaną wiedzę ogólną dotyczącą zasadniczych teorii, metod badawczych, zasad i pojęć z obszaru historii architektury. Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu prowadzonych badań

K_W02 Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.

K_W03 Wykazuje się znajomością metodyki pracy naukowej i metodologii historii na poziomie zaawansowanym

K_W04 Wykazuje się krytycznym

zrozumieniem wkładu wyników własnej działalności badawczej

w rozwój historii architektury

K_W05 Wykazuje się znajomością metodyki nauczania na poziomie szkoły wyższej w zakresie nauk historycznych

K_W05 Zna główne metody oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiada ogólną orientację w zasadach finansowania badań naukowych.

Umiejętności:

K_U01 Posiada umiejętność wprowadzanie do obiegu naukowego nowej wiedzy,

praktycznego wykorzystania i

udoskonalania metod badawczych -

właściwych dla

nauk na poziomie

zaawansowanym lub specjalistycznym

K_U02 Posiada umiejętność rozwijania oryginalnych i

kreowania nowych metod rozwiązywania problemów badawczych w zakresie historii architektury

K_U03 Posiada umiejętność komunikowania się i konsultacji, także z współpracownikami i ekspertami w swojej i innych dziedzinach wiedzy

K_U04 Posiada umiejętność samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego w zakresie historii architektury

K_U05 Posiada umiejętność krytycznej analizy, syntezy i oceny oraz formułowania sądów na temat współczesnych problemów badawczych

K_U06 Posiada umiejętność prowadzenia zajęć o charakterze ćwiczeń lub warsztatów terenowych

K_U07 Posiada umiejętność samodzielnego planowania swego

rozwoju intelektualnego

K_U08 Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą

K_U09 Posiada umiejętność pracowania z literaturą obcojęzyczną w zakresie prowadzonych badań

Kompetencje:

K_K01 Do podejmowania inicjatyw w określaniu nowych obszarów badań w zakresie historii architektury

K_K02 Do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej

K_K03 Do podtrzymania i doskonalenia etosu wspólnoty naukowej

K_K04 Do samokrytycyzmu w pracy twórczej oraz do działań na rzecz jej usprawnienia i wzrostu jej efektywności

K_K05 Przyczyniania się do postępu społecznego i/lub kulturowego w społeczeństwie opartym na wiedzy

Uzasadnienie punktów ECTS

uczestnictwo w seminarium 30 godz.

przygotowanie do seminarium 30 godz.

konsultacje 20 godz.

przygotowanie pracy doktorskiej

prezentacja wyników badań 100 godz.

razem 180 godz.

Liczba ECTS 180/30= 6 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Adam Dziurok, Waldemar Graczyk, Tadeusz Kołosowski, Jolanta Marszalska, Dariusz Milewski, Leszek Misiarczyk, Wiesław Wysocki
Prowadzący grup: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Adam Dziurok, Waldemar Graczyk, Tadeusz Kołosowski, Jolanta Marszalska, Dariusz Milewski, Leszek Misiarczyk, Wiesław Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Adam Dziurok, Waldemar Graczyk, Tadeusz Kołosowski, Jolanta Marszalska, Dariusz Milewski, Leszek Misiarczyk, Wiesław Wysocki
Prowadzący grup: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Adam Dziurok, Waldemar Graczyk, Tadeusz Kołosowski, Jolanta Marszalska, Dariusz Milewski, Leszek Misiarczyk, Wiesław Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Misiarczyk
Prowadzący grup: Leszek Misiarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)