Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dokumentacja historyczna zabytków oraz podstawy inwentaryzacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-DHIS Kod Erasmus / ISCED: 15.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dokumentacja historyczna zabytków oraz podstawy inwentaryzacji
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

ZDK1_W04

ZDK1_U01

ZDK1_U02


Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą ruchomych obiektów zabytkowych. Obejmują naukę podstawowych metod badań naukowych zabytków - rozpoznawania technik plastycznych, stylów formalnych, opisu i analizy obiektu, naukę opracowania historii obiektu na podstawie dostrzeżonych elementów formalnych, ikonograficznych, treściowych, napisów i sygnatur, przy wykorzystaniu odpowiedniej metodologii badań, a także podstawowe zagadnienia dotyczące badań proweniencyjnych. Podczas zajęć studenci uczą się metod inwentaryzacji, w tym wypełniania tzw. białej karty, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują teorię oraz ćwiczenia praktyczne polegające na samodzielnym lub grupowym opracowywaniu poszczególnych zagadnień, inwentaryzację zabytków ruchomych, dyskusję. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w terenie - wybrane instytucje oraz obiekty (m.in. parki z rzeźbami i małą architekturą):

I semestr – 30 godzin w tym - 6 godzin zajęcia w terenie (4 zajęcia), 6 godzin (4 zajęcia) w e-learningu MTeams (prace semestralne).

Tematy zajęć:

1. Zabytkowy obiekt ruchomy – nauka opisu na podstawie analizy formalnej (wymiary, technika, materiał, forma, styl, datowanie, ikonografia). Znaczenie poprawnego opisu dla badań naukowych w zakresie historii i historii sztuki – praca w grupach.

2. Analiza historyczna zabytku na podstawie analizy formalnej, stanu zachowania, biografii autora oraz osoby/osób przedstawionych, analogii i źródeł. Metody badań historycznych - przegląd instytucji (muzea, archiwa, biblioteki, zasoby cyfrowe, inne).

3. Wybrane zagadnienia dotyczące badania proweniencji zabytków - prezentacje studentów.

4. Inwentaryzacja - opracowanie pełnego opisu i dokumentacji historycznej danego zabytku/zespołu zabytków (białej karty) – praca na zaliczenie – praca w grupach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, NIMOZ 2015, nr 9.

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

2. Artykuły wskazane w e-learningu do opracowania i przedstawienia prezentacji na ich temat.

Literatura uzupełniająca:

Derejczyk E., Archiwalia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa, KOBIDZ, 2005.

Krejca A., Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, Warszawa 1984.

Masłowska A., Kronika wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie 1882-2002, Warszawa 2002.

Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria, praktyka, prawo. Materiały seminariów zorganizowanych w 2010 roku przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (NIMOZ) przy udziale Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz Domu Aukcyjnego Rempex, red. Robert Pasieczny, Warszawa 2012.

Romanowska - Zadrożna M., Zadrożny T., Straty wojenne. Malarstwo obce, Warszawa 2000.

Tyczyńska A., Znojewska K., Straty wojenne: malarstwo polskie: obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, Poznań 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Zna i rozumie elementarne zasady inwentaryzacji dokumentacji historycznej w instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i

powiązanych z nimi bibliotekach i archiwach.

Umiejętności:

2. Student - korzystając z wiedzy teoretycznej, przy użyciu specjalistycznej terminologii stosowanej w ochronie dziedzictwa kulturowego – potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do inwentaryzacji, interpretowania i analizowania zabytków.

Nakład pracy studenta to udział w ćwiczeniach w wymiarze:

– udział w zajęciach 30 godzin,

- zapoznanie się ze wskazaną literaturą i przygotowanie prezentacji/referatu - 30 godzin,

- wykonanie pracy semestralnej (praca w terenie i opracowanie dokumentacji) - 30 godzin = 90 godzin - 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia obywa się poprzez:

- obecność na zajęciach - dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

- aktywność podczas zajęć - udział w dyskusjach, samodzielność w stawianiu problemów i poszukiwaniu ich rozwiązań, przedstawienie prezentacji na zadany temat

- przygotowanie pracy semestralnej (praca w grupach) - praca w terenie, inwentaryzacja i wypełnienie białej karty wybranej rzeźby parkowej + opracowanie dotyczące autora rzeźby/historii parku

OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

1.OBECNOŚCI – MAX 30 PKT – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

2. PRZEDSTAWIENIE WSKAZANEGO ARTYKUŁU – praca w grupach – zal. 15 pkt- max 25 pkt.

3. PRACA SEMESTRALNA - BIAŁA KARTA (RZEŹBA) – praca w grupach - zal 27 pkt - MAX 45 PKT.

Prace semestralne są elementami realizacji zajęć w e-learningu/mailingu.

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA KURS = 60.

SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

NIE DOTYCZY

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą ruchomych obiektów zabytkowych. Obejmują naukę podstawowych metod badań naukowych zabytków - rozpoznawania technik plastycznych, stylów formalnych, opisu i analizy obiektu, naukę opracowania historii obiektu na podstawie dostrzeżonych elementów formalnych, ikonograficznych, treściowych, napisów i sygnatur, przy wykorzystaniu odpowiedniej metodologii badań. Podczas zajęć studenci uczą się metod inwentaryzacji, w tym wypełniania tzw. białej karty, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

Zajęcia obejmują teorię oraz ćwiczenia praktyczne polegające na samodzielnym lub grupowym opracowywaniu poszczególnych zagadnień, inwentaryzację zabytków ruchomych, dyskusję.

W semestrze zimowym 2020 - zajęcia odbywają się on-line. Studenci będą musieli przeprowadzić inwentaryzację danego/obiektu samodzielnie według wskazówek przekazanychi on-line.

KOD: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJjOTM0ZjktZDZmZi00NzQyLTk1NDYtNTNmNmNmY2E5OGRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e92fb737-b102-41f0-b94d-5d93dc510a93%22%7d

Pełny opis:

Zajęcia obejmują teorię oraz ćwiczenia praktyczne polegające na samodzielnym lub grupowym opracowywaniu poszczególnych zagadnień, inwentaryzację zabytków ruchomych, dyskusję. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w terenie - wybrane instytucje oraz obiekty (m.in. parki z rzeźbami i małą architekturą):

I semestr – 30 godzin w tym1 15 godzin - e-learning (jeśli jest uznawaną przez władze UKSW formą nauczania).

Tematy zajęć:

1. Zabytkowy obiekt ruchomy – nauka opisu na podstawie analizy formalnej (wymiary, technika, materiał, forma, styl, datowanie, ikonografia). Znaczenie poprawnego opisu dla badań naukowych w zakresie historii i historii sztuki – praca w grupach.

2. Analiza historyczna zabytku na podstawie analizy formalnej, stanu zachowania, biografii autora oraz osoby/osób przedstawionych, analogii i źródeł. Metody badań historycznych - przegląd instytucji (muzea, archiwa, biblioteki, zasoby cyfrowe, inne).

3. Wybrane zagadnienia dotyczące badania proweniencji zabytków - prezentacje studentów.

4. Inwentaryzacja - opracowanie pełnego opisu i dokumentacji historycznej danego zabytku/zespołu zabytków (białej karty) – praca na zaliczenie – praca w grupach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, NIMOZ 2015, nr 9.

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

2. Artykuły wskazane w e-learningu do opracowania i przedstawienia prezentacji na ich temat.

Literatura uzupełniająca:

Derejczyk E., Archiwalia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa, KOBIDZ, 2005.

Krejca A., Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, Warszawa 1984.

Masłowska A., Kronika wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie 1882-2002, Warszawa 2002.

Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria, praktyka, prawo. Materiały seminariów zorganizowanych w 2010 roku przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (NIMOZ) przy udziale Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz Domu Aukcyjnego Rempex, red. Robert Pasieczny, Warszawa 2012.

Romanowska - Zadrożna M., Zadrożny T., Straty wojenne. Malarstwo obce, Warszawa 2000.

Tyczyńska A., Znojewska K., Straty wojenne: malarstwo polskie: obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, Poznań 1998.

Wymagania wstępne:

Ukończony 2 rok I stopnia ZDK.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą ruchomych obiektów zabytkowych. Obejmują naukę podstawowych metod badań naukowych zabytków - rozpoznawania technik plastycznych, stylów formalnych, opisu i analizy obiektu, naukę opracowania historii obiektu na podstawie dostrzeżonych elementów formalnych, ikonograficznych, treściowych, napisów i sygnatur, przy wykorzystaniu odpowiedniej metodologii badań. Podczas zajęć studenci uczą się metod inwentaryzacji, w tym wypełniania tzw. białej karty, a także pracy zespołowej poprzez pracę w grupach.

Zajęcia obejmują teorię oraz ćwiczenia praktyczne polegające na samodzielnym lub grupowym opracowywaniu poszczególnych zagadnień, inwentaryzację zabytków ruchomych, dyskusję.

W semestrze zimowym 2021 - zajęcia odbywają się on-line oraz 6 godzin - praca w terenie - inwentaryzacja.

link zespołu

lhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRZO_Jk8HTlSMnpolTzbHBC8L6anH5aMnLYAjXIeo5tU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f37ef004-68df-4b86-9d6b-d7d5383234a2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Zajęcia obejmują teorię oraz ćwiczenia praktyczne polegające na samodzielnym lub grupowym opracowywaniu poszczególnych zagadnień, inwentaryzację zabytków ruchomych, dyskusję. Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w terenie - wybrane instytucje oraz obiekty (m.in. parki z rzeźbami i małą architekturą):

I semestr – 30 godzin w tym - 6 godzin zajęcia w terenie (4 zajęcia), 6 godzin (4 zajęcia) w e-learningu MTeams (prace semestralne).

Tematy zajęć:

1. Zabytkowy obiekt ruchomy – nauka opisu na podstawie analizy formalnej (wymiary, technika, materiał, forma, styl, datowanie, ikonografia). Znaczenie poprawnego opisu dla badań naukowych w zakresie historii i historii sztuki – praca w grupach.

2. Analiza historyczna zabytku na podstawie analizy formalnej, stanu zachowania, biografii autora oraz osoby/osób przedstawionych, analogii i źródeł. Metody badań historycznych - przegląd instytucji (muzea, archiwa, biblioteki, zasoby cyfrowe, inne).

3. Wybrane zagadnienia dotyczące badania proweniencji zabytków - prezentacje studentów.

4. Inwentaryzacja - opracowanie pełnego opisu i dokumentacji historycznej danego zabytku/zespołu zabytków (białej karty) – praca na zaliczenie – praca w grupach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, NIMOZ 2015, nr 9.

Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

2. Artykuły wskazane w e-learningu do opracowania i przedstawienia prezentacji na ich temat.

Literatura uzupełniająca:

Derejczyk E., Archiwalia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa, KOBIDZ, 2005.

Krejca A., Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, Warszawa 1984.

Masłowska A., Kronika wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie 1882-2002, Warszawa 2002.

Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria, praktyka, prawo. Materiały seminariów zorganizowanych w 2010 roku przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych (NIMOZ) przy udziale Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich oraz Domu Aukcyjnego Rempex, red. Robert Pasieczny, Warszawa 2012.

Romanowska - Zadrożna M., Zadrożny T., Straty wojenne. Malarstwo obce, Warszawa 2000.

Tyczyńska A., Znojewska K., Straty wojenne: malarstwo polskie: obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945, Poznań 1998.

Wymagania wstępne:

Ukończony 2 rok I stopnia ZDK.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.