Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

OB. Hisztoria sztuki świata. Sztuka żydowska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-OB.HSSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: OB. Hisztoria sztuki świata. Sztuka żydowska
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

HS1_W03 HS1_W06 HS1_U01 HS1_U03 HS1_U04 HS1_U05

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady dotyczą sztuki żydowskiej religijnej i świeckiej na podstawie przykładów z Polski, Europy, Izraela. Obejmują m.in. genezę sztuki, źródła ikonograficzne – Biblia, pisma religijne, zagadnienia dotyczące tradycji i związanych z nią motywów, synagogi i jej wyposażenia, sztuki sepulkralnej, twórczości artystów żydowskich XIX w. do 1939 w kontekście tożsamości i narodowej, ich miejsca w kulturze polskiej i europejskiej, podróży artystycznych do Francji i Palestyny i związków z tamtejszymi środowiskami artystycznymi.

Wykład połączony z prezentacją materiału ilustracyjnego (też filmowego) prowadzony stacjonarnie i w terenie oraz w e-learningu.

ZAJĘCIA POZA STACJONARNYMI WYKŁADAMI OBEJMUJĄ:

WIZYTA W MUZEUM POLIN - 4 GODZINY

WIZYTA NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM PRZY UL. OKOPOWEJ - 4 GODZINY.

KOLOKWIUM JESIENNE - test w e- learningu/MTEAMS - 2 GODZINY + ZAJĘCIA ONLINE - 2 GODZINY

KOLOKWIUM ZIMOWE - test w e- learningu/MTEAMS - 2 GODZINY + ZAJĘCIA ONLINE - 2 GODZINY

RAZEM - 16 GODZIN

Pełny opis:

Wykłady dotyczą tematyki związanej ze sztuką żydowską religijną i świecką (powstającą od czasów tzw. Oświecenia Żydowskiego- Haskali) na podstawie przykładów z terenów Polski, Europy oraz Izraela. Ich zakres obejmuje między innymi genezę sztuki, podstawowe źródła ikonograficzne – jak Biblia, pisma religijne, literatura jidysz, syjonistyczna, wybrane zagadnienia dotyczące tradycji i związanych z nią artefaktów, architektury i sztuki synagogalnej, sepulkralnej, świeckiej sztuki - twórczości polskich plastyków żydowskiego pochodzenia II połowy XIX wieku do 1939 roku w kontekście poszukiwania tożsamości artystycznej i narodowej, ich miejsca w kulturze polskiej i europejskiej, podróży artystycznych do Francji i Palestyny i związków z tamtejszymi środowiskami artystycznymi.

ZAJĘCIA POZA STACJONARNYMI WYKŁADAMI OBEJMUJĄ:

WIZYTA W MUZEUM POLIN - 4 GODZINY

WIZYTA NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM PRZY UL. OKOPOWEJ - 4 GODZINY.

KOLOKWIUM JESIENNE - test w e- learningu/MTEAMS - 2 GODZINY + ZAJĘCIA ONLINE - 2 GODZINY

KOLOKWIUM ZIMOWE - test w e- learningu/MTEAMS - 2 GODZINY + ZAJĘCIA ONLINE - 2 GODZINY

RAZEM - 16 GODZIN

Tematy:

1. Sztuka żydowska - definicja, geneza, podstawowe zagadnienia, terminologia, bibliografia, instytucje badawcze, bazy danych.

2. Cykl życia i święta żydowskie - w powiązaniu z artefaktami towarzyszącymi ich celebracji.

3. Sztuka religijna podstawowe informacje i źródła. Świątynia Jerozolimska i jej odniesienia w architekturze i wyposażeniu synagogi.

3. Synagogi w Polsce i ich dekoracje, ikonografia.

4. Geneza żydowskiej sztuki przedstawiającej, kształtowanie jej języka w czasach Oświecenia Żydowskiego – Haskali i na przełomie XIX i XX wieku - m.in.: twórczość Aleksandra Lessera i Maurycego Gottlieba w kontekście sztuki polskiej i europejskiej.

5.Tradycja, Jako źródło tożsamości w malarstwie – wybrane przykłady.

6. Syjonizm w sztuce – geneza ikonografii syjonistycznej w twórczości artystów przełomu XIX i XX wieku, podróże do Palestyny i Szkoła Becalel w Jerozolimie - malarstwo i rzeźba (wybrani artyści, m.in.Efraim Mojżesz Lilien, Wilchelm Wachtel, Adolf Behrman, Samuel Hirszenberg, Boris Schatz, Henryk Glicenstein).

7. Artyści awangardy w Polsce i Europie – wybrane grupy: Jung Idysz / Chaliastre / Jung Vilne.

8. Twórczość wybranych artystów awangardy, Szkoły Warszawskiej, i in.

Literatura:

1. Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Księga Królewska I, Rozdziały 6 – 8 - http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1235

2. Cmentarz żydowski w Lesku. Część I – wiek XVI i XVII, wyd. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków [2002], [ss. 186 + 11 plansz], (współautor: Marcin Wodziński).

3. Ezrat naszim / babiniec – jako przestrzeń rzeczywista, [w:] Nieme dusze? Kobiety wkulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 43-58.

4. J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

5. 2. Perek Shirah - on-line.

6. M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba, t. 1 Bóżnice drewniane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, t. 2 Bóżnice murowane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.

7. N. Styrna, Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939, katalog wystawy / Jewish artists in Kraków 1873-1939, exhibition catalogue, Kraków 2008.

8. A. Trzciński: Symbole i obrazy : treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin 1997 - http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=571&from=&dirids=1&ver_id=64297&lp=4&QI=42A79DE9BC14CEF39608DB4CC0C2FE61-66

9. Wystrój sztukatorski i malarski synagogi w Łańcucie, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szamaj, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 247–280.

Literatura uzupełniająca:

N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997.

J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007.

Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, tom 1-2, Warszawa 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się oraz opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnik wykładów ma poszerzoną wiedzę o miejscu historii sztuki żydowskiej wśród nauk humanistycznych oraz ma

świadomość jej specyfiki przedmiotowej i metodologicznej. Zna właściwą dla tej sztuki terminologię.

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie rodzajów znaczenia i religijnej i świeckiej sztuki żydowskiej w zakresie

ikonografii w kontekście sztuki europejskiej. Ma uporządkowaną wiedzę na temat ikonografii sztuki żydowskiej - jej rodzajów,

funkcji oraz jej przykładów.

Potrafi formułować, analizować i rozwiązywać problemy w zakresie historii sztuki żydowskiej poprzez właściwy dobór metod

badawczych i materiałów; potrafi w stopniu zaawansowanym posługiwać się językiem specjalistycznym dotyczącym sztuki

żydowskiej.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki żydowskiej oraz umieścić je we właściwym kontekście społecznym,

historycznym.

Posiada zaawansowaną umiejętność konstruowania logicznej wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim.

Nakład pracy studenta:

60 godzin - udział w wykładzie monograficznym;

- zapoznanie się z literaturą podstawową, realizacja 2 prezentacji, przygotowanie do kolokwiów - 60 godzin.

Łącznie 4 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceania:

• OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

• Obecności – max 30 pkt – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

• Przedstawienie (prezentacja) opracowania 2 artykułów wraz z materiałem ilustracyjnym - max. 20 pkt . Niewykonanie zadania skutkuje brakiem zaliczenia – praca w grupach.

Dwa kolokwia zaliczające dwie partie materiału:

•KOLOKWIUM – koniec listopada- max 30 pkt (zal. 18 pkt) - poprawkowe pierwszy tydzień grudnia

• KOLOKWIUM – trzeci tydzień styczna - max 20 pkt (zal. 12 pkt) - poprawka czwarty tydzień stycznia

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA KURS = 60.

• SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

• 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Literatura:

1. Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Księga Królewska I, Rozdziały 6 – 8 - http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1235

2. Cmentarz żydowski w Lesku. Część I – wiek XVI i XVII, wyd. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków [2002], [ss. 186 + 11 plansz], (współautor: Marcin Wodziński).

3. Ezrat naszim / babiniec – jako przestrzeń rzeczywista, [w:] Nieme dusze? Kobiety wkulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 43-58.

4. J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

5. 2. Perek Shirah - on-line.

6. M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba, t. 1 Bóżnice drewniane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, t. 2 Bóżnice murowane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.

7. N. Styrna, Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939, katalog wystawy / Jewish artists in Kraków 1873-1939, exhibition catalogue, Kraków 2008.

8. A. Trzciński: Symbole i obrazy : treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin 1997 - http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=571&from=&dirids=1&ver_id=64297&lp=4&QI=42A79DE9BC14CEF39608DB4CC0C2FE61-66

9. Wystrój sztukatorski i malarski synagogi w Łańcucie, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szamaj, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 247–280.

Literatura uzupełniająca:

N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997.

J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007.

Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, tom 1-2, Warszawa 2003.

Wymagania wstępne:

Kryteria oceania:

• OCENA SEMESTRALNA MAX 100 PKT - SKŁADA SIĘ Z 3 ELEMENTÓW:

• Obecności – max 30 pkt – dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona; druga nieobecność nieusprawiedliwiona to - 5 pkt. od oceny semestralnej, 2 kolejne nieusprawiedliwiona nieobecności to - 9 pkt. każda.

• Przedstawienie (prezentacja) opracowania 2 artykułów wraz z materiałem ilustracyjnym - max. 20 pkt . Niewykonanie zadania skutkuje brakiem zaliczenia – praca w grupach.

Dwa kolokwia zaliczające dwie partie materiału:

•KOLOKWIUM – koniec listopada- max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawkowe pierwszy tydzień grudnia

• KOLOKWIUM – trzeci tydzień styczna - max 25 pkt (zal. 15 pkt) - poprawka czwarty tydzień stycznia

ILOŚĆ PUNKTÓW ZALICZAJĄCA KURS = 60.

• SKALA OCEN SEMESTRALNYCH:

• 60 - 79 PKT - 3,0 / 80 -84 - 3,5 / 85 -94 - 4,0 / 95- 97- 4,5 / 98 - 100 - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tarnowska
Prowadzący grup: Magdalena Tarnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

60 godzin - udział w wykładzie monograficznym - W TYM UDZIAŁ W: I INTERDYSCYPLINARNY KONGRES BADAŃ NAD CEMNTARZAMI - 20-21.10.2022, UKSW - 4 GODZINY

- zapoznanie się z literaturą podstawową, realizacja 2 prezentacji, przygotowanie do kolokwiów - 60 godzin.

Łącznie 4 ECTS.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallotinum, Księga Królewska I, Rozdziały 6 – 8 - http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1235

2. Cmentarz żydowski w Lesku. Część I – wiek XVI i XVII, wyd. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków [2002], [ss. 186 + 11 plansz], (współautor: Marcin Wodziński).

3. Ezrat naszim / babiniec – jako przestrzeń rzeczywista, [w:] Nieme dusze? Kobiety wkulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 43-58.

4. J. Malinowski, Malarstwo i rzeźba Żydów polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2000.

5. 2. Perek Shirah - on-line.

6. M. i K. Piechotkowie, Bramy nieba, t. 1 Bóżnice drewniane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1996, t. 2 Bóżnice murowane na terenach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.

7. N. Styrna, Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939, katalog wystawy / Jewish artists in Kraków 1873-1939, exhibition catalogue, Kraków 2008.

8. A. Trzciński: Symbole i obrazy : treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce, Lublin 1997 - http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=571&from=&dirids=1&ver_id=64297&lp=4&QI=42A79DE9BC14CEF39608DB4CC0C2FE61-66

9. Wystrój sztukatorski i malarski synagogi w Łańcucie, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szamaj, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 247–280.

Literatura uzupełniająca:

N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 1997.

J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu Ecole de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007.

Polski słownik judaistyczny : dzieje, kultura, religia, ludzie, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, tom 1-2, Warszawa 2003.

Wymagania wstępne:

UWAGA:

ZAJĘCIA POZA STACJONARNYMI (44 GODZINY) WYKŁADAMI OBEJMUJĄ:

WIZYTA W MUZEUM POLIN - 4 GODZINY

WIZYTA NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM PRZY UL. OKOPOWEJ - 4 GODZINY.

KOLOKWIUM JESIENNE - test w e- learningu/MTEAMS - 2 GODZINY + ZAJĘCIA ONLINE - 2 GODZINY

KOLOKWIUM ZIMOWE - test w e- learningu/MTEAMS - 2 GODZINY + ZAJĘCIA ONLINE - 2 GODZINY

RAZEM - 16 GODZIN

UWAGA!!

W DNIU 20.10.2022 [LUB 21.10.2022 - PANEL DOTYCZĄCY CMENTARZY ŻYDOWSKICH] W UKSW] - OBOWIĄZKOWY UDZIAŁ W KONFERENCJI: I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami - 4 GODZINY.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)