Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

OB. Podstawy geodezji, kartografii oraz podstawy obsługi geodezyjnych instrumentów pomiarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK-PGKo
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: OB. Podstawy geodezji, kartografii oraz podstawy obsługi geodezyjnych instrumentów pomiarowych
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20c56c4a0ca6443a985680bf985f7d09%40thread.tacv2/conversations?groupId=d47e2ff5-59ad-4aae-8560-7d76c3664962&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

AR1_W05,

AR1_W06,

AR1_U14,

AR1_K02,

AR1_K03

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedziną geodezji i kartografii w zakresie odpowiadającym potrzebom współczesnego archeologa. Tematyka zajęć obejmuje zarówno rodzaje i czytanie mapy, pomiary i sprzęt geodezyjny, jak i zagadnienia dotyczące pojęcia granicy i pogranicza, czy też mapowania światów wyobrażonych. Część zajęć ma charakter praktyczny (np. praca z podstawowym sprzętem geodezyjnym).

Pełny opis:

Ćwiczenia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedziną geodezji i kartografii w zakresie odpowiadającym potrzebom współczesnego archeologa. Tematyka zajęć obejmuje zarówno rodzaje i czytanie mapy, pomiary i sprzęt geodezyjny, jak i zagadnienia dotyczące pojęcia granicy i pogranicza, czy też mapowania światów wyobrażonych. Część zajęć ma charakter praktyczny (np. praca z podstawowym sprzętem geodezyjnym).

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczania: 30 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

Literatura:

1) Brotton J. 2012. A History of the World in Twelve Maps, Londyn: Penguine Books.

2) Łyszkowicz S. 2008. Podstawy geodezji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

3) Pasławski J. (red.). 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wrocław: Wydawnictwo Nowa Era.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologii

- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł archeologicznych,

- potrafi posługiwać się pomiarowymi instrumentami geodezyjnymi,

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego

przez siebie i innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. aktywny udział w zajęciach (możliwe dwie nieobecności, trzecia - nawet usprawiedliwiona, wymaga dodatkowej pracy pisemnej),

2. praca praktyczna w grupach polegająca na stworzeniu mapy na podstawie własnych pomiarów w terenie i w oparciu o środowisko GIS.

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

- na ocenę 2 (ndst) student nie ma podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie podstaw geodezji i kartografii,

- na ocenę 3 (dst) student ma podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie,

- na ocenę 4 (db) ma określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie i poprawnie porusza się po zagadnieniach z zakresu podstaw geodezji i kartografii, potrafi formułować opinie i dyskutować na zadany temat,

- na ocenę 5 (bdb) student swobodnie porusza się w wyżej wymienionych sferach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Solecki
Prowadzący grup: Rafał Solecki
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20c56c4a0ca6443a985680bf985f7d09%40thread.tacv2/conversations?groupId=d47e2ff5-59ad-4aae-8560-7d76c3664962&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedziną geodezji i kartografii w zakresie odpowiadającym potrzebom współczesnego archeologa. Tematyka zajęć obejmuje zarówno rodzaje i czytanie mapy, pomiary i sprzęt geodezyjny, jak i zagadnienia dotyczące pojęcia granicy i pogranicza, czy też mapowania światów wyobrażonych. Część zajęć ma charakter praktyczny (np. praca z podstawowym sprzętem geodezyjnym).

Pełny opis:

Ćwiczenia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z dziedziną geodezji i kartografii w zakresie odpowiadającym potrzebom współczesnego archeologa. Tematyka zajęć obejmuje zarówno rodzaje i czytanie mapy, pomiary i sprzęt geodezyjny, jak i zagadnienia dotyczące pojęcia granicy i pogranicza, czy też mapowania światów wyobrażonych. Część zajęć ma charakter praktyczny (np. praca z podstawowym sprzętem geodezyjnym).

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do zaliczania: 30 godz.

Suma godzin: 60 godz. = 2 ECTS

Literatura:

1) Brotton J. 2012. A History of the World in Twelve Maps, Londyn: Penguine Books.

2) Łyszkowicz S. 2008. Podstawy geodezji, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

3) Pasławski J. (red.). 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii, Wrocław: Wydawnictwo Nowa Era.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)