Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNHS-ZDK2-KS
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Nauk Historycznych UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W07

K_W11

K_U02

K_U06

K_K06

K_K07

Wymagania wstępne:

1. Znajomość podstawowych pojęć i kategorii socjologicznych

2. Znajomość podstaw z zakresu metodologii badań społecznych

Skrócony opis:

PROWADZĄCY: Marcin Zarzecki

TYTUŁ ZAJĘĆ: Komunikacja społeczna

RODZAJ ZAJĘĆ: obligatoryjne

FORMA ZAJĘĆ: konwersatorium

TOK STUDIÓW: stacjonarne

SEMESTR: zimowy

ILOŚĆ GODZIN ZAJĘCIOWYCH: 30

LICZBA JEDNOSTEK DYDAKTYCZNYCH: 15

Na ocenę końcową składały się będą dwa elementy:

1. Punkty za aktywność uzyskane w części spotkania poświęconej analizie tekstów (możliwość uzyskania 0-2 punktu na spotkaniu - max. 18 punktów z całości zajęć).

2. Analiza socjologiczna napisana na temat zaproponowany przez prowadzącego zajęcia. Lista tematów przedstawiona zostanie na 3 spotkaniu.

Pełny opis:

CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA:

Proces komunikacji społecznej jest przedmiotem multidyscyplinarnych badań i analiz obejmujących siatkę pojęciową z zakresu filozofii, kognitywistyki, historii, psychologii, socjologii, etnologii, ekonomii, nauk politycznych, biologii, cybernetyki i nauki o poznaniu. Badacze szkoły Palo Alto podkreślają totalny wymiar owego zagadnienia, bowiem wszystko jest komunikowaniem. Sytuacja ta jest naturalną konsekwencją procesu leżącego u podstaw konstruktu określanego mianem społeczeństwa, a mianowicie interakcji. Sieć interakcyjna konstytuująca życie społeczne umożliwia transmisję wzorów realizowanych we wszystkich dziedzinach kultury, restytuując i utrwalając trzon aksjologiczny stanowiący o spójności ludzkich społeczności. Komunikacja społeczna wydaje się stanowić podstawowy problem współczesnej socjologii, szerzej nauk społecznych, zaś w aspekcie praktycznym jawi się jako fundamentalna wiedza i umiejętność społeczna.

- w ramach kursu przedstawione zostaną współczesne teorie komunikacji jakie powstały w drugiej połowie XX wieku w naukach informatyczno-matematycznych, cybernetyce, socjologii, psychologii, psychologii społecznej, kulturoznawstwie, semiotyce i filozofii.

- w ramach zajęć przedstawione zostaną nowoczesne trendy marketingowe w zakresie zastosowania teorii komunikacji społecznej do konceptualizowania zagadnień ze sfery tzw. wpływu i zaangażowania społecznego, politycznego i kulturowego.

W oparciu o ogólny opis (różne modele) tego, czym jest proces komunikacji (przekaźniki) oraz przekaz (komunikat) omówione zostaną zjawiska komunikacji międzyosobowej, społecznej, komunikacji masowej oraz wymiany międzykulturowej.

I. Zajęcia wstępne: reguły gry obowiązujące wszystkich graczy;

II. Homogeneza – początki komunikacji – początki człowieczeństwa;

III. Modele procesu komunikowania: m. transmisji, m. ekspresji, m. rozgłosu, m. recepcji, m. syntetyczny;

IV. Antropologia, socjologia i psychologia komunikacji;

V. Analiza funkcjonowania mediów masowych;

VI. Komunikowanie publiczne i polityczne;

VII. Ikonosfera i reklama jako komunikaty współczesności;

VIII. Propaganda polityczna i marketing komercyjny;

IX. Społeczeństwo sieci i społeczeństwo [w] sieci;

X. Między perswazją a erystyką: o sztuce kłamstwa społecznego;

XI. Werbalność i niewerbalność języka;

XII. System komunikacji społecznej - aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne;

XIII. Teoria komunikacji społecznej, cz. 1

XIV. Teoria komunikacji społecznej, cz. 2

XV. Badania nad komunikowaniem

Literatura:

Anusiewicz, J., Siciński, B., Język polityki a współczesna kultura polityczna. Język a Kultura, T.11, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994.

Aronson E., Pratkanis A., Wiek propagandy, Warszawa 2003.

Banasik, A., Jak uwodzą politycy? Język marketingu politycznego w kampanii wyborczej ’97, Katowice 2002. Marketing polityczny – przywództwo, Warszawa, Towarzystwo Przyjaciół Nauk Społecznych, 2002, (książka + cd-rom).

Barthes R., Mit i znak. Eseje, Warszawa 1979.

Batorski D., Internet a nierówności społeczne, w: „Studia Socjologiczne” nr 2, Warszawa 2005

Bauman Z, Globalizacja, Warszawa 1999

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1985.

Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Warszawa-Kraków 2001.

Bendyk E., Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Warszawa 2004

Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2004.

Beylin, M., Dziennik kampanii wyborczej. Klapa' 95, Warszawa 1995.

Bobryk A., Spadkobiercy Teuta. Ludzie i media, Warszawa 2001

Bodio, T. (red.), Przywództwo polityczne. Studia politologiczne. T.5, Warszawa 2001.

Bogunia-Borowska M., Koncepcja marketingu społecznego, „Marketing i Rynek” 2001 nr 2.

Bolter D., Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, Warszawa 1990

Borucka, J., Skrzypiński, D., Polityka skuteczna. Marketingowa analiza sukcesu wyborczego, Wrocław 1995.

Bralczyk, J., O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa 2003.

Brocki M., Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław 2001.

Burakowski K., Komunikowanie społeczne, Warszawa 1998.

Castells M., Galaktyka Internetu, Warszawa 2003

Chyła W., Szkice o kulturze audiowizualnej, Poznań 1998

Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1996.

Cichosz, M., (Auto)kreacja wizerunku politycznego na przykładach wyborów prezydenckich, Toruń 2003.

Cichosz, M., Herbut, R., Sroka, J., Wójta-Kempa, M., Oblicza wyborcy. Społeczne determinanty zachowań politycznych Dolnoślązaków, Wrocław 2001.

Cwalina W.; Falkowski A., Sondaże wyborcze - źródło informacji i wpływu, w: tenże, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.

Cwalina, W., Telewizyjna reklama polityczna. Emocje i poznanie w kształtowaniu preferencji wyborczych, Lublin, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 2000.

Deręgowski J. Spotkania z rzeczywistością wirtualną, w: Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999

Dijk van T. A. (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001.

Dijk van T., Badania nad dyskursem, w: tenże, Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001.

Dobek- Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.

Dobek-Ostrowska B. (red.), Nauka o komunikowaniu: podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław 2001.

Dobek-Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław 1998.

Dobek-Ostrowska B.(red.), Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997.

Dobek-Ostrowska B., Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999.

Dobek-Ostrowska B., Media masowe a demokracja, w: tenże, Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004.

Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wrocław 2004

Dobek-Ostrowska B., Nauka o Komunikowaniu, Wrocław 2004

Dobek-Ostrowska B., Teoria komunikowania publicznego i politycznego: wprowadzenie, Wrocław 2001.

Dobek-Ostrowska, B., Wiszniowski, R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001.

Donghi A., Gesty i słowa: wprowadzenie do języka symbolicznego, Kraków 1999.

Drzycimski, A. (red.), Komunikatorzy. Wpływ Wrażenie Wizernek, Warszawa-Bydgoszcz 2000. Karwat, M., Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 1999.

Dudek W. (red.), Teoria i praktyka masowego komunikowania, Katowice 1986.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

student wie czym jest dyscyplina, zna genezę dyscypliny, siatkę pojęciową oraz typologie w kluczowych zjawisk i procesów, zna fundamentalne dla dyscypliny teorie oraz szkoły badań. Student zna teoretyczne podstawy i praktyczne znaczenia zjawisk społecznych.

Umiejętności:

student czyta i interpretuje teksty z zakresu dyscypliny. Posiada umiejętność analizy powiązań zjawisk oraz ich wzajemnych relacji, zapoznaje się z funkcjonowaniem instytucji społecznych, reguł ich funkcjonowania oraz ich różnorodnych aspektów tak w wymiarze powstawania i zmiany, jak i skutków oddziaływania.

Kompetencje:

student dzięki konwersatorium posiada kompetencje w zakresie umożliwiającym prowadzenie samodzielnej analizy kontekstualnej, ale przede wszystkim ma wiedzę i umiejętności praktycznej analizy opisanych zjawisk i zastosowania ich do konkretnych empirycznych sytuacji.

udział w zajęciach - 10

konsultacje – 8

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 12

SUMA GODZIN 30

Metody i kryteria oceniania:

2 - praca nie zawierająca problemu badawczego, hipotezy, narracja pozbawiona następczości, brak konkluzji, niewielka bibliografia, błędne uźródłowienie

3 - praca zawiera problem badawczy i hipotezy, narracja pozbawiona następczości, brak konkluzji, niewielka bibliografia, błędne uźródłowienie

4 - praca zawierająca problem badawczy, hipotezy, narracja wynikowa, brak konkluzji, niewielka bibliografia, prawidłowe uźródłowienie

5 - praca zawierająca problem badawczy, hipotezy, narracja wynikowa, konkluzje, bibliografia, prawidłowe uźródłowienie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zarzecki
Prowadzący grup: Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Proces komunikacji społecznej jest przedmiotem multidyscyplinarnych badań i analiz obejmujących siatkę pojęciową z zakresu filozofii, kognitywistyki, historii, psychologii, socjologii, etnologii, ekonomii, nauk politycznych, biologii, cybernetyki i nauki o poznaniu. Badacze szkoły Palo Alto podkreślają totalny wymiar owego zagadnienia, bowiem wszystko jest komunikowaniem. Sytuacja ta jest naturalną konsekwencją procesu leżącego u podstaw konstruktu określanego mianem społeczeństwa, a mianowicie interakcji. Sieć interakcyjna konstytuująca życie społeczne umożliwia transmisję wzorów realizowanych we wszystkich dziedzinach kultury, restytuując i utrwalając trzon aksjologiczny stanowiący o spójności ludzkich społeczności. Komunikacja społeczna wydaje się stanowić podstawowy problem współczesnej socjologii, szerzej nauk społecznych, zaś w aspekcie praktycznym jawi się jako fundamentalna wiedza i umiejętność społeczna.

- w ramach kursu przedstawione zostaną współczesne teorie komunikacji jakie powstały w drugiej połowie XX wieku w naukach informatyczno-matematycznych, cybernetyce, socjologii, psychologii, psychologii społecznej, kulturoznawstwie, semiotyce i filozofii.

- w ramach zajęć przedstawione zostaną nowoczesne trendy marketingowe w zakresie zastosowania teorii komunikacji społecznej do konceptualizowania zagadnień ze sfery tzw. wpływu i zaangażowania społecznego, politycznego i kulturowego.

W oparciu o ogólny opis (różne modele) tego, czym jest proces komunikacji (przekaźniki) oraz przekaz (komunikat) omówione zostaną zjawiska komunikacji międzyosobowej, społecznej, komunikacji masowej oraz wymiany międzykulturowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zarzecki
Prowadzący grup: Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zarzecki
Prowadzący grup: Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Proces komunikacji społecznej jest przedmiotem multidyscyplinarnych badań i analiz obejmujących siatkę pojęciową z zakresu filozofii, kognitywistyki, historii, psychologii, socjologii, etnologii, ekonomii, nauk politycznych, biologii, cybernetyki i nauki o poznaniu. Badacze szkoły Palo Alto podkreślają totalny wymiar owego zagadnienia, bowiem wszystko jest komunikowaniem. Sytuacja ta jest naturalną konsekwencją procesu leżącego u podstaw konstruktu określanego mianem społeczeństwa, a mianowicie interakcji. Sieć interakcyjna konstytuująca życie społeczne umożliwia transmisję wzorów realizowanych we wszystkich dziedzinach kultury, restytuując i utrwalając trzon aksjologiczny stanowiący o spójności ludzkich społeczności. Komunikacja społeczna wydaje się stanowić podstawowy problem współczesnej socjologii, szerzej nauk społecznych, zaś w aspekcie praktycznym jawi się jako fundamentalna wiedza i umiejętność społeczna.

- w ramach kursu przedstawione zostaną współczesne teorie komunikacji jakie powstały w drugiej połowie XX wieku w naukach informatyczno-matematycznych, cybernetyce, socjologii, psychologii, psychologii społecznej, kulturoznawstwie, semiotyce i filozofii.

- w ramach zajęć przedstawione zostaną nowoczesne trendy marketingowe w zakresie zastosowania teorii komunikacji społecznej do konceptualizowania zagadnień ze sfery tzw. wpływu i zaangażowania społecznego, politycznego i kulturowego.

W oparciu o ogólny opis (różne modele) tego, czym jest proces komunikacji (przekaźniki) oraz przekaz (komunikat) omówione zostaną zjawiska komunikacji międzyosobowej, społecznej, komunikacji masowej oraz wymiany międzykulturowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zarzecki
Prowadzący grup: Marcin Zarzecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Proces komunikacji społecznej jest przedmiotem multidyscyplinarnych badań i analiz obejmujących siatkę pojęciową z zakresu filozofii, kognitywistyki, historii, psychologii, socjologii, etnologii, ekonomii, nauk politycznych, biologii, cybernetyki i nauki o poznaniu. Badacze szkoły Palo Alto podkreślają totalny wymiar owego zagadnienia, bowiem wszystko jest komunikowaniem. Sytuacja ta jest naturalną konsekwencją procesu leżącego u podstaw konstruktu określanego mianem społeczeństwa, a mianowicie interakcji. Sieć interakcyjna konstytuująca życie społeczne umożliwia transmisję wzorów realizowanych we wszystkich dziedzinach kultury, restytuując i utrwalając trzon aksjologiczny stanowiący o spójności ludzkich społeczności. Komunikacja społeczna wydaje się stanowić podstawowy problem współczesnej socjologii, szerzej nauk społecznych, zaś w aspekcie praktycznym jawi się jako fundamentalna wiedza i umiejętność społeczna.

- w ramach kursu przedstawione zostaną współczesne teorie komunikacji jakie powstały w drugiej połowie XX wieku w naukach informatyczno-matematycznych, cybernetyce, socjologii, psychologii, psychologii społecznej, kulturoznawstwie, semiotyce i filozofii.

- w ramach zajęć przedstawione zostaną nowoczesne trendy marketingowe w zakresie zastosowania teorii komunikacji społecznej do konceptualizowania zagadnień ze sfery tzw. wpływu i zaangażowania społecznego, politycznego i kulturowego.

W oparciu o ogólny opis (różne modele) tego, czym jest proces komunikacji (przekaźniki) oraz przekaz (komunikat) omówione zostaną zjawiska komunikacji międzyosobowej, społecznej, komunikacji masowej oraz wymiany międzykulturowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)