Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Andragogika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-AD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Andragogika
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia II stopnia:


NP2_W24, NP2_U01,

NP2_U08, NP2_K01

Skrócony opis:

Pojęcie i przedmiot andragogiki. Tradycja teorii i praktyki andragogicznej. Psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi dorosłych i starszych. Ośrodki badań andragogicznych. Kierunki refleksji i badań andragogicznych. Zagadnienia metodologii badań andragogicznych. Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Podstawy edukacji dorosłych. Prawne podstawy kształcenia dorosłych. Model motywacji edukacyjnej ludzi dorosłych. Cele, treści, zasady i metody, organizacja oraz ewaluacja kształcenia dorosłych. Szkolnictwo dla dorosłych. Kurs formą edukacji dorosłych. Edukacja osób „trzeciego wieku” – uniwersytety trzeciego wieku. Edukacja na odległość. Problemy andragogiki specjalnej. Kryzysy związane z chorobą oraz procesem starzenia się. Kryzysy w sytuacji umierania i śmierci. Problemy andragogiki pracy. Struktura standardów kwalifikacji zawodowych. Zatrudnienie w formie telepracy. Pracownicy oświaty dorosłych. Najnowsze tendencje rozwoju andragogiki.

Pełny opis:

Pojęcie i przedmiot andragogiki. Tradycja teorii i praktyki andragogicznej. Psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi dorosłych i starszych. Instytucjonalizacja badań andragogicznych. Ośrodki badań andragogicznych. Kierunki refleksji i badań andragogicznych. Zagadnienia metodologii badań andragogicznych. Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Program wspólnoty europejskiej Socrates – Grundtvig. Podstawy edukacji dorosłych. Prawne podstawy kształcenia dorosłych. Model motywacji edukacyjnej ludzi dorosłych. Konstruowanie systemu edukacji dorosłych. Cele, treści, zasady i metody, organizacja oraz ewaluacja kształcenia dorosłych. Szkolnictwo dla dorosłych. Kurs formą edukacji dorosłych. Edukacja osób „trzeciego wieku” – uniwersytety trzeciego wieku. Edukacja na odległość. Problemy andragogiki specjalnej. Kryzysy związane z chorobą oraz procesem starzenia się. Funkcjonowanie osób dorosłych niepełnosprawnych. Kryzysy w sytuacji umierania i śmierci. Problemy andragogiki pracy. Struktura standardów kwalifikacji zawodowych. Zatrudnienie w formie telepracy. Edukacyjna strategia przeciwdziałania bezrobociu. Przygotowanie do pracy i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pracownicy oświaty dorosłych. Najnowsze tendencje rozwoju andragogiki.

Literatura:

Aleksander T., Andragogika. Podręcznik akademicki. Wyd. Naukowe ITE-PIB. Radom-Kraków 2009; Brzezińska A.I. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. GWP, Gdańsk 2005, rozdz. 13-18; Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Red. K. Wojciechowski, przy współpracy Cz. Maziarza i J. Nowak. Ossolineum, Wrocław 1986; Kostkiewicz J. (red.), Aksjologia edukacji dorosłych. Wyd. KUL, Lublin 2004; Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wyd. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 1998; Pachociński R., Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Wyd. IBE, Warszawa 1998; Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego. Wiedza Powszechna. Warszawa 1990; Sapia-Drewniak E. i Stopińska-Pająk A. (red.), Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1997; Stochmiałek J., Kryzysy życiowe osób dorosłych. Refleksje andragogiczne i edukacyjne. Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

NP2_W05 Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedze na temat

subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorie i metodykę.

NP2_W06 Ma pogłębiona wiedze na temat rozwoju człowieka w

cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.

NP2_W10 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych, terapeutycznych, pogłębiona w wybranych zakresach.

NP2_W19 Ma wiedze na temat projektowania ścieżki własnego

rozwoju i awansu zawodowego.

NP2_U08 Potrafi sprawnie posługiwac sie wybranymi ujęciami

teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych

działan praktycznych.

NP2_U10 Potrafi wybrac i zastosowac właściwy dla danej

działalnosci pedagogicznej sposób postepowania, potrafi

dobierac środki i metody pracy w celu efektywnego

wykonania pojawiajacych sie zadan zawodowych.

NP2_U12 Potrafi pracowac w zespole; umie wyznaczac oraz

przyjmowac wspólne cele działania; potrafi przyjac role

lidera w zespole.

NP2_K03 Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju

jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach

społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania

wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i

budowania warsztatu pracy pedagoga.

NP2_K07 Jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do

komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z

osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie,

oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne.

NP2_K11 Ma świadomośc znaczenia profesjonalizmu, refleksji na

tematy etyczne i przestrzeganie zasad etyki zawodowej;

wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Ocena dostateczna (3,0):Student posiada dostateczną wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych andragogiki; w dostatecznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; w ograniczonym stopniu potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; częściowo rozpoznaje uwarunkowania pracy z uczniem dorosłym w świetle dyskursów pedagogicznych; w podstawowym stopniu potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela osób dorosłych. Student w podstawowym stopniu potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w kształceniu dorosłych . Ma trudności w samodzielnym rozwijaniu swoich profesjonalnych umiejętności związanych z działalnością pedagogiczną w edukacji, nie zawsze potrafi, chociaż się stara, korzystać z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student w podstawowym stopniu wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela osób dorosłych rzadko podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena dostateczna plus (3,5):Student posiada wiedzę w stopniu dostatecznym dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; w dostatecznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; cześciowo rozpoznaje podstawowe uwarunkowania pracy z uczniem dorosłym w świetle dyskursów pedagogicznych; zna psychoogiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafi krytycznie ocenić szanse i zagrożenia w kształceniu dorosłych; posiada podstawową wiedzę dotyczącą ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel. potrafi dokonać podstawowej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi w dostatecznym stopniu rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student wykazuje w dostatecznym stopniu potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych, sporadycznie podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena dobra (4,0): Student posiada wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; w znacznym stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; zna psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafi dokonać podstawowej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych; podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena dobra plus (4,5): Student posiada wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; w wysokim stopniu potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; potrafi sformułować założenia koncepcji edukacji dorosłych; zna psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafii dokonać analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych; podejmuje aktywność w zakresie zdobywania wiedzy z obszaru pedagogiki dorosłych.

Ocena bardzo dobra (5.0): Student posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą terminologii i podstaw teoretycznych pedagogiki dorosłych; potrafi wskazać jej miejsca wśród nauk pedagogicznych, cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne pedagogiki dorosłych; swobodnie formułuje i analizuje założenia koncepcji edukacji dorosłych w świetle dyskursów pedagogicznych; bardzo dobrze zna psychologiczne podstawy uczenia się dorosłych; potrafi w pełni scharakteryzować kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji dorosłych. Student potrafi przeprowadzić dogłębną krytyczną analizę szans i zagrożeń w kształceniu zintegrowanym; posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą ujęć teoretycznych w celu analizowania relacji uczeń – nauczyciel. potrafi dokonać pogłębionej analizy konsekwencji rozwojowych przyjmowanych założeń pedagogicznych w przyszłej pracy. Bardzo dobrze potrafi rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną w edukacji, sprawnie korzysta z różnych źródeł i nowoczesnych technologii informacyjnych. Student prezentuje aktywną, twórczą postawę skierowaną na zdobywanie wiedzy i dokształcanie w celu budowania kompetencji nauczyciela edukacji dorosłych; bierze aktywny udział w zakresie zdobywania wiedzy

Praktyki zawodowe:

--------

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Stochmiałek
Prowadzący grup: Jerzy Stochmiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Pojęcie i przedmiot andragogiki. Tradycja teorii i praktyki andragogicznej. Psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi dorosłych i starszych. Instytucjonalizacja badań andragogicznych. Ośrodki badań andragogicznych. Kierunki refleksji i badań andragogicznych. Zagadnienia metodologii badań andragogicznych. Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Program wspólnoty europejskiej Socrates – Grundtvig. Podstawy edukacji dorosłych. Prawne podstawy kształcenia dorosłych. Model motywacji edukacyjnej ludzi dorosłych. Konstruowanie systemu edukacji dorosłych. Cele, treści, zasady i metody, organizacja oraz ewaluacja kształcenia dorosłych. Szkolnictwo dla dorosłych. Kurs formą edukacji dorosłych. Edukacja osób „trzeciego wieku” – uniwersytety trzeciego wieku. Edukacja na odległość. Problemy andragogiki specjalnej. Kryzysy związane z chorobą oraz procesem starzenia się. Funkcjonowanie osób dorosłych niepełnosprawnych. Kryzysy w sytuacji umierania i śmierci. Problemy andragogiki pracy. Struktura standardów kwalifikacji zawodowych. Zatrudnienie w formie telepracy. Edukacyjna strategia przeciwdziałania bezrobociu. Przygotowanie do pracy i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pracownicy oświaty dorosłych. Najnowsze tendencje rozwoju andragogiki.

Pełny opis:

Pojęcie i przedmiot andragogiki. Tradycja teorii i praktyki andragogicznej. Psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi dorosłych i starszych. Instytucjonalizacja badań andragogicznych. Ośrodki badań andragogicznych. Kierunki refleksji i badań andragogicznych. Zagadnienia metodologii badań andragogicznych. Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Program wspólnoty europejskiej Socrates – Grundtvig. Podstawy edukacji dorosłych. Prawne podstawy kształcenia dorosłych. Model motywacji edukacyjnej ludzi dorosłych. Konstruowanie systemu edukacji dorosłych. Cele, treści, zasady i metody, organizacja oraz ewaluacja kształcenia dorosłych. Szkolnictwo dla dorosłych. Kurs formą edukacji dorosłych. Edukacja osób „trzeciego wieku” – uniwersytety trzeciego wieku. Edukacja na odległość. Problemy andragogiki specjalnej. Kryzysy związane z chorobą oraz procesem starzenia się. Funkcjonowanie osób dorosłych niepełnosprawnych. Kryzysy w sytuacji umierania i śmierci. Problemy andragogiki pracy. Struktura standardów kwalifikacji zawodowych. Zatrudnienie w formie telepracy. Edukacyjna strategia przeciwdziałania bezrobociu. Przygotowanie do pracy i zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pracownicy oświaty dorosłych. Najnowsze tendencje rozwoju andragogiki.

Literatura:

Aleksander T., Andragogika. Podręcznik akademicki. Wyd. Naukowe ITE-PIB. Radom-Kraków 2009; Brzezińska A.I. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. GWP, Gdańsk 2005, rozdz. 13-18; Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Red. K. Wojciechowski, przy współpracy Cz. Maziarza i J. Nowak. Ossolineum, Wrocław 1986; Kostkiewicz J. (red.), Aksjologia edukacji dorosłych. Wyd. KUL, Lublin 2004; Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wyd. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław 1998; Pachociński R., Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Wyd. IBE, Warszawa 1998; Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego. Wiedza Powszechna. Warszawa 1990; Sapia-Drewniak E. i Stopińska-Pająk A. (red.), Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1997; Stochmiałek J., Kryzysy życiowe osób dorosłych. Refleksje andragogiczne i edukacyjne. Wydawnictwo UKSW. Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

--------

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.