Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-METOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia I stopnia:


NP1_W14, NP1_W16,

NP1_W17, NP1_U12,

NP1_U14, NP1_U18,

NP1_K09

Wymagania wstępne:

pedagogika ogólna

Skrócony opis:

Student zna podstawowe pojęcia, założenia i terminologię pracy opiekuńczo-wychowawczej. Potrafi omówić specyfikę funkcjonowania oraz rodzaje placówek opieki częściowej i całkowitej dla dzieci, młodzieży i osób starszych

Zna formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, potrafi zaplanować pracę opiekuńczo-wychowawczą m.in. w domu dziecka, w świetlicy szkolnej, internacie, oratorium. Zna metody pozyskiwania informacji o podopiecznym, koncepcje partnerstwa wychowawcy z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością, prawa dziecka, znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Pełny opis:

Ogólna charakterystyka funkcjonowania i problemów placówek opiekuńczo - wychowawczych. Zasady postępowania opiekuńczo – wychowawczego. Metody pracy opiekuńczo – wychowawczej. Praca z grupą wychowawczą. Formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opieki częściowej i całkowitej dla dzieci, młodzieży i osób w wieku poprodukcyjnym. Planowanie i organizacja pracy opiekuńczo - wychowawczej w środowisku lokalnym - między innymi w domach dziecka, w świetlicy szkolnej, internatach. Psychologiczne i społeczne problemy wychowanków oraz pensjonariuszy. Program usamodzielniania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Relacje między opiekunami (wychowawcami) a wychowankami (pensjonariuszami). Osobowość opiekuna - wychowawcy.

Literatura:

Literatura podstawowa: U. Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2003; J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 1991; J. Materie, Opiekuńcze funkcje szkoły. Wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej. Warszawa 1988; G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2009; Wybrane artykuły z czasopisma: "Problemy opiekuńczo - wychowawcze".

Literatura uzupełniająca: B. Wojciechowska-Charlak, Środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Kielce 2002; Cz. Kępski, Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Lublin 2005; A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Na ocenę końcową składają się:

- kolokwium pisemne – max. 50 pkt.;

- aktywność podczas zajęć – max.20 pkt.;

- wizyta w placówce opiekuńczo – wychowawczej; przygotowanie sprawozdania z wizyty w placówce opiekuńczo – wychowawczej – max.30 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 100.

100-95 – ocena 5,0

94-84 – ocena 4,5

83-73 – ocena 4,0

72-62 – ocena 3,5

61 – 52 - -cena 3,0

51 i poniżej – ocena 2,0

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ek 1. Student posiada szeroką wiedzę na temat metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej;

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat zadań metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, nie potrafi wskazać podstawowych metod i zasad postępowania opiekuńczo - wychowawczego;

- na ocenę 3 (dst.) Student posiada podstawową wiedzę na temat zadań metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, potrafi wskazać podstawowe metody i zasady postępowania opiekuńczo - wychowawczego;

- na ocenę 4 (db.) Student posiada pogłębioną wiedzę na temat zadań metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, potrafi wskazać metody i zasady postępowania opiekuńczo – wychowawczego w oparciu o literaturę przedmiotu;

- na ocenę 5 (bdb.) Student posiada pogłębioną wiedzę na temat zadań metodyki pracy opiekuńczo - wychowawczej i resocjalizacyjnej, poprawnie i konstruktywnie prowadzi dyskusję z zakresu metodyki, potrafi wskazać metody i zasady postępowania opiekuńczo – wychowawczego w oparciu o literaturę przedmiotu, jak również prezentuje wiedzę poszerzoną o przykłady zdobyte podczas praktyk;

Ek 2. Student zna podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego a także prawa karnego;

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie zna podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego a także prawa karnego;

- na ocenę 3 (dst.) Student zna podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa karnego;

- na ocenę 4 (db.) Student zna podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa karnego, proponuje efektywne metody w działaniach profilaktycznych, interwencyjnych i kompensacyjnych;

- na ocenę 5 (bdb.) Student samodzielnie przedstawia zasady rzetelnej diagnozy i na jej podstawie potrafi prawidłowo ocenić sytuację dziecka, zna podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawa karnego, proponuje efektywne metody w działaniach profilaktycznych, interwencyjnych i kompensacyjnych;

Umiejętności:

Ek 3. Student posiada praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia);

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie posiada podstawowych praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia);

- na ocenę 3 (dst.) Student posiada podstawowe praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia);

- na ocenę 4 (db.) Student posiada praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia), potrafi posłużyć się złożonymi metodami, technikami i narzędziami w pracy opiekuńczo - wychowawczej;

- na ocenę 5 (bdb.) Student posiada praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w środowisku szkolnym (agresja, przemoc, uzależnienia), potrafi posłużyć się złożonymi metodami, technikami i narzędziami w pracy opiekuńczo – wychowawczej, samodzielnie przedstawia proces stymulacji potencjału rozwojowego wychowanka;

Ek 4. Student posiada umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami;

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie posiada w stopniu podstawowym umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami;

- na ocenę 3 (dst.) Student posiada w stopniu podstawowym umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami;

- na ocenę 4 (db.) Student posiada umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami, kreatywnie planuje, organizuje i przeprowadza zajęcia z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

- na ocenę 5 (bdb.) Student posiada umiejętności nawiązywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym dzieci, młodzieży i dorosłych oraz specjalistami, kreatywnie planuje, organizuje i przeprowadza zajęcia z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, jasno określa cele takich zajęć, prezentuje wyniki pracy i przedstawia szczegółowe wnioski;

Kompetencje:

Ek 5. Student jest przygotowany do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej, jest otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej;

- na ocenę 2 (ndst.) Student nie jest przygotowany w stopniu podstawowym do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej, nie jest otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej;

- na ocenę 3 (dst.) Student jest przygotowany w stopniu podstawowym do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej, jest także otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej;

- na ocenę 4 (db.) Student jest dobrze przygotowany do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej, jest otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, jest aktywny oraz gotowy do współpracy w realizacji założonych celów;

- na ocenę 5 (bdb.) Student jest dobrze przygotowany do stosowania zasady indywidualizacji w praktyce wychowawczej, jest otwarty na nowatorskie rozwiązania na gruncie metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, jest aktywny i kreatywny oraz gotowy do współpracy w realizacji założonych celów, buduje życzliwą atmosferę w pracy grupowej, proponuje ciekawe pomysły.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Babicki
Prowadzący grup: Zbigniew Babicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zna podstawowe pojęcia, założenia i terminologię pracy opiekuńczo-wychowawczej. Potrafi omówić specyfikę funkcjonowania oraz rodzaje placówek opieki częściowej i całkowitej dla dzieci, młodzieży i osób starszych

Zna formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, potrafi zaplanować pracę opiekuńczo-wychowawczą m.in. w domu dziecka, w świetlicy szkolnej, internacie, oratorium. Zna metody pozyskiwania informacji o podopiecznym, koncepcje partnerstwa wychowawcy z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością, prawa dziecka, znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Pełny opis:

Ogólna charakterystyka funkcjonowania i problemów placówek opiekuńczo - wychowawczych. Zasady postępowania opiekuńczo – wychowawczego. Metody pracy opiekuńczo – wychowawczej. Praca z grupą wychowawczą. Formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach opieki częściowej i całkowitej dla dzieci, młodzieży i osób w wieku poprodukcyjnym. Planowanie i organizacja pracy opiekuńczo - wychowawczej w środowisku lokalnym - między innymi w domach dziecka, w świetlicy szkolnej, internatach. Psychologiczne i społeczne problemy wychowanków oraz pensjonariuszy. Program usamodzielniania wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Relacje między opiekunami (wychowawcami) a wychowankami (pensjonariuszami). Osobowość opiekuna - wychowawcy.

Literatura:

Literatura podstawowa: U. Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2003; J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 1991; J. Materie, Opiekuńcze funkcje szkoły. Wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej. Warszawa 1988; G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2009; Wybrane artykuły z czasopisma: "Problemy opiekuńczo - wychowawcze".

Literatura uzupełniająca: B. Wojciechowska-Charlak, Środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Kielce 2002; Cz. Kępski, Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, Lublin 2005; A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.