Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-PS-CW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku PEDAGOGIKA, studia I stopnia:


NP1_W13 Absolwent zna i rozumie różne subdyscypliny pedagogiki, ich terminologię, teorię i metodykę

NP1_W31 koncepcje pracy resocjalizacyjnej, wsparcia, edukacji, doradztwa, profilaktyki, i kompensacji osób ze specjalnymi potrzebami, doświadczających trudności i zaburzeń, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

NP1_W32 zagadnienia edukacji włączającej, a także sposoby realizacji zasady inkluzji dzieci z niepełnosprawnościami, problemami i zaburzeniami, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z trudnościami w uczeniu się.

NP1_W33 regulacje dotyczące praw dziecka i osób z niepełnosprawnościami


NP1_U24 Absolwent potrafi planować i organizować pomoc i wsparcie dla jednostek i rodzin oraz pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, rozpoznawać bariery i trudności uczniów i wychowanków w procesie uczenia się.


NP1_K09 Absolwent jest gotowy do prowadzenie działalności zgodnie z dyrektywami dydaktycznymi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w edukacji włączającej;

NP1_K11 rozpoznawania potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych, wykazuje wrażliwość na ich problemy fizyczne, psychologiczne i społeczne;

NP1_K13 respektowania umiejętności i możliwości jednostki na poszczególnych etapach rozwoju.


Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu służy uzyskaniu efektów uczenia się w zakresie:

- wiedzy na temat teorii, terminologii i metodyki pedagogiki specjalnej oraz jej podstawowych pojęć, koncepcji edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi oraz ich praw.

- umiejętności rozpoznawania trudności edukacyjnych uczniów, a także planowania i organizowania pracy oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin,

- kompetencji do efektywnego prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym działań decyzyjnych w procesie kształcenia w edukacji włączającej oraz rozpoznawania indywidualnych psychofizycznych i społecznych problemów oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach ich życia, także respektowanie pozostałych umiejętności i możliwości jednostek z niepełnosprawnością w różnym wieku.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Pojęcie niepełnosprawności i rehabilitacji w kontekście celów i zadań pedagogiki specjalnej (2h)

2. Stereotypy na temat niepełnosprawności a prawa dzieci i osób z niepełnosprawnościami (2h)

3. Pojęcie integracji, inkluzji i edukacji włączającej (2h)

4. Niepełnosprawność intelektualna: charakterystyka, przyczyny, przejawy, skutki, zalecenia (2h)

5. Autyzm: charakterystyka, przyczyny, objawy, skutki, zalecenia (2h)

6. Niepełnosprawność słuchowa: charakterystyka, przyczyny, przejawy, skutki, zalecenia (2h)

7. Niepełnosprawność wzrokowa: charakterystyka, przyczyny, przejawy, skutki, zalecenia (2h)

8. Niepełnosprawność ruchowa: charakterystyka, przyczyny, przejawy, skutki, zalecenia (2h)

9. Problematyka niedostosowania społecznego i resocjalizacji (2h)

10. Pomoc logopedyczna w procesie rehabilitacji (2h)

11. Charakterystyka niepełnosprawności sprzężonych (2h)

12. Praca pedagogiczna z uczniem wybitnie zdolnym (2h)

13. Specyfika niepełnosprawności w wieku dorosłym i starszym (2h)

14. Adaptacja otoczenia do potrzeb osób z różnego stopnia i rodzaju niepełnosprawnościami (4h)

Literatura:

skrypty i materiały własne

oraz:

Judy Cohen, Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych, United Spinal Association, tłum. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Dodatkowe materiały i skrypty będą udostępniane na platformie e-learningowej MS Teams.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

NP1_W13 znajomość i rozumienie teorii, terminologii i metodyki pedagogiki specjalnej.

NP1_W31 koncepcji edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi,

NP1_W32 podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki specjalnej, jak edukacji włączająca, integracja i inkluzja,

NP1_W33 praw dziecka i osób z niepełnosprawnościami.

UMIEJĘTNOŚCI

NP1_U24 Rozpoznawanie barier i trudności edukacyjnych uczniów, a także planowanie i organizowanie pracy oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

KOMPETENCJE

NP1_K09 kompetencje do efektywnego prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym działań decyzyjnych w procesie kształcenia w edukacji włączającej,

NP1_K11 rozpoznawanie indywidualnych psychofizycznych i społecznych problemów oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach ich życia,

NP1_K13 respektowanie pozostałych umiejętności i możliwości jednostek z niepełnosprawnością w różnym wieku.

ECTS [1 ECTS = 25 (30) godz.]:

udział w zajęciach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć, lektury - 15 godz.

przygotowanie do zaliczenia pisemnego - 15 godz.

RAZEM 60 godz.

Liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metody: analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusja, rozwiązywanie problemu i prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych, praca w grupach, konsultacje

NP1_W13 metoda analizy i interpretacji tekstów źródłowych, prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, konsultacje, weryfikacja: zaliczenie pisemne

NP1_W31 metoda analizy i interpretacji tekstów źródłowych, prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, konsultacje, weryfikacja: zaliczenie pisemne

NP1_W32 metoda analizy i interpretacji tekstów źródłowych, prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, konsultacje, weryfikacja: zaliczenie pisemne

NP1_W33 metoda analizy i interpretacji tekstów źródłowych, prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, konsultacje, weryfikacja: zaliczenie pisemne

NP1_U24 metoda analizy i interpretacji tekstów źródłowych, prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, dyskusji, rozwiązywania problemu, pracy w grupach, weryfikacja: zaliczenie pisemne

NP1_K09 metoda analizy i interpretacji tekstów źródłowych, prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, dyskusji, rozwiązywania problemu, pracy w grupach, weryfikacja: zaliczenie pisemne

NP1_K11 metoda analizy i interpretacji tekstów źródłowych, prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, dyskusji, rozwiązywania problemu, pracy w grupach, weryfikacja: zaliczenie pisemne

NP1_K13 metoda analizy i interpretacji tekstów źródłowych, prezentacji z wykorzystaniem środków multimedialnych, dyskusji, rozwiązywania problemu, pracy w grupach, weryfikacja: zaliczenie pisemne

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Jeśli przedmiot trwa 15 godzin, dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność, jeśli trwa 30 godzin - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Nieobecność można usprawiedliwić na podstawie zwolnienia lekarskiego. Dodatkową nieobecność można zaliczyć po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zajęcia. Absencja równa lub powyżej 8 nieusprawiedliwionych godzin (4 spotkania) dla 15-godzinnego cyklu oraz 16 nieusprawiedliwionych godzin (8 spotkań) dla cyklu 30-godzinnego wyklucza możliwość odrobienia zajęć i uzyskania zaliczenia przedmiotu.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie oceny z:

1) zaliczenia pisemnego (100 pkt.).

Za aktywność na zajęciach można otrzymać dodatkowe 15 pkt, co oznacza podniesienie oceny końcowej.

Zaliczenie pisemne obejmuje tematykę poruszaną na zajęciach oraz zawartą w zalecanych materiałach źródłowych. Sprawdzianu nie zalicza się (0%), jeśli student w trakcie jego trwania korzysta z dodatkowych, niedozwolonych przez osobę prowadzącą materiałów i źródeł informacji lub gdy praca zaliczeniowa nosi znamiona plagiatu.

Student, który spóźni się na zajęcia (dopuszczalne jest max. 15 min. spóźnienia), zobowiązany jest do zgłoszenia spóźnienia u prowadzącego zajęcia tuż po ich zakończeniu. Jeśli tego nie dopełni, aktualna pozostanie nota o jego nieobecności na zajęciach.

Ocena końcowa:

60-67 pkt. - 3,0

68-75 pkt. - 3,5

76-83 pkt. - 4,0

84-91 pkt. - 4,5

92-100 pkt. - 5,0

2,0

Nie posiada podstawowej wiedzy na temat teorii, terminologii i metodyki pedagogiki specjalnej oraz jej podstawowych pojęć, koncepcji edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi oraz ich praw. Nie wykazuje podstawowych umiejętności rozpoznawania trudności edukacyjnych uczniów, a także planowania i organizowania pracy oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Nie posiada wystarczających kompetencji do efektywnego prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym działań decyzyjnych w procesie kształcenia w edukacji włączającej oraz rozpoznawania indywidualnych psychofizycznych i społecznych problemów oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach ich życia. Nie respektuje pozostałych umiejętności i możliwości jednostek z niepełnosprawnością w różnym wieku.

3,0

Posiada podstawową wiedzę na temat teorii, terminologii i metodyki pedagogiki specjalnej oraz jej podstawowych pojęć, koncepcji edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi oraz ich praw. Wykazuje podstawowe umiejętności rozpoznawania trudności edukacyjnych uczniów, a także planowania i organizowania pracy oraz wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Posiada podstawowe kompetencje do efektywnego prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym działań decyzyjnych w procesie kształcenia w edukacji włączającej oraz rozpoznawania indywidualnych psychofizycznych i społecznych problemów oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach ich życia. W dostatecznej mierze respektuje pozostałe umiejętności i możliwości jednostek z niepełnosprawnością w różnym wieku.

3,5

Posiada podstawową wiedzę na temat teorii, terminologii i metodyki pedagogiki specjalnej oraz jej podstawowych pojęć, koncepcji edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi oraz ich praw. Dostatecznie potrafi rozpoznawać trudności edukacyjne uczniów, a także planować i organizować pracę oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Posiada wystarczające kompetencje do prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym działań decyzyjnych w procesie kształcenia w edukacji włączającej oraz rozpoznawania indywidualnych psychofizycznych i społecznych problemów oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach ich życia. Respektuje pozostałe umiejętności i możliwości jednostek z niepełnosprawnością w różnym wieku.

4,0

Posiada rozwiniętą wiedzę na temat teorii, terminologii i metodyki pedagogiki specjalnej oraz jej podstawowych pojęć, koncepcji edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi oraz ich praw. Dobrze rozpoznaje trudności edukacyjne uczniów, a także planuje i organizuje pracę oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Posiada dobre kompetencje do prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym działań decyzyjnych w procesie kształcenia w edukacji włączającej oraz rozpoznawania indywidualnych psychofizycznych i społecznych problemów oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach ich życia. Respektuje pozostałe umiejętności i możliwości jednostek z niepełnosprawnością w różnym wieku.

4,5

Na wysokim poziomie zna i rozumie teorię, terminologię i metodykę pedagogiki specjalnej oraz jej podstawowych pojęć, koncepcji edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi oraz ich prawa. Sprawnie rozpoznaje trudności edukacyjne uczniów, a także planuje i organizuje pracę oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Posiada wysokie kompetencje do prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym działań decyzyjnych w procesie kształcenia w edukacji włączającej oraz rozpoznawania indywidualnych psychofizycznych i społecznych problemów oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach ich życia. Ze zrozumieniem respektuje pozostałe umiejętności i możliwości jednostek z niepełnosprawnością w różnym wieku.

5,0

Znakomicie zna i rozumie teorię, terminologię i metodykę pedagogiki specjalnej oraz jej podstawowych pojęć, koncepcji edukacji, rehabilitacji i wsparcia osób ze specjalnymi potrzebami funkcjonalnymi oraz ich prawa. Bardzo sprawnie rozpoznaje trudności edukacyjne uczniów, a także planuje i organizuje pracę oraz wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Posiada wysokie kompetencje do prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym działań decyzyjnych w procesie kształcenia w edukacji włączającej oraz rozpoznawania indywidualnych psychofizycznych i społecznych problemów oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach ich życia. Z głębokim zrozumieniem respektuje pozostałe umiejętności i możliwości jednostek z niepełnosprawnością w różnym wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Kilian
Prowadzący grup: Marlena Kilian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.