Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy statystyki dla pedagogów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-ST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy statystyki dla pedagogów
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W04, NP2_W02,

NP2_U05, NP2_K01,

NP2_K07

Skrócony opis:

Ćwiczenia z Elementów statystyki dla pedagogów przygotowują studenta do odbioru informacji statystycznej zamieszczanej w publikacjach naukowych. Prowadzone zajęcia mają także na celu zapoznanie studenta z możliwościami zastosowania metod statystycznych w badaniach pedagogicznych, a także przygotowują go do samodzielnego wykonania podstawowych analiz statystycznych. Tym samym, po zakończeniu zajęć student potrafi samodzielnie opracować dane z badań własnych wraz z adekwatnym opisem statystycznym z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics.

Zajęcia są objęte akredytacją firmy Predictive Solutions, co oznacza, że po spełnieniu określonych warunków studenci mogą uzyskać Certyfikat Juniora Analityka lub Certyfikat Eksperta Analityka w analizie danych z wykorzystaniem programu SPSS.

Pełny opis:

Ćwiczenia z Elementów statystyki dla pedagogów przygotowują studenta do odbioru informacji statystycznej zamieszczanej w publikacjach naukowych tak, umożliwiając nie tylko ich lepsze zrozumienie, ale także poddanie stosownej krytyce.

Prowadzone zajęcia mają także na celu zapoznanie studenta z możliwościami zastosowania metod statystycznych w badaniach pedagogicznych z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics. Pierwsze zajęcia stanowią omówienie specyfiki pracy z samym programem. Następnie wprowadzane są pojęcia związane ze statystyką opisową (miary tendencji centralnej, rozproszenia i kształtu rozkładu), jak i z wnioskowaniem statystycznym (testy chi-kwadrat, współczynniki korelacji, testy t-Studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki, ANOVA, analiza regresji), których wykonania w programie, jak i interpretowania, uczony jest student. Po zakończeniu zajęć student potrafi samodzielnie opracować dane z badań własnych wraz z adekwatnym opisem statystycznym z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics.

Zajęcia są objęte akredytacją firmy Predictive Solutions, co oznacza, że po spełnieniu określonych warunków studenci mogą uzyskać Certyfikat Juniora Analityka lub Certyfikat Eksperta Analityka w analizie danych z wykorzystaniem programu SPSS.

Literatura:

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (red.). (2021). Statystyczny drogowskaz 1. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: Sage.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.

King, B. M., Minium, E., W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK_01. Student zna podstawowe pojęcia statystyczne (m.in. schemat badania i jego rodzaje, zmienne i ich klasyfikacje, pomiar i rodzaje skal pomiarowych)

EK_02. Student potrafi wymienić i scharakteryzować poszczególne etapy badań pedagogicznych.

EK_03. Student potrafi wymienić i zdefiniować podstawowe statystyki opisowe (miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu).

EK_04. Student potrafi wymienić podstawowe testy statystyczne, podaje ich hipotezy (zerowe i alternatywne) oraz założenia.

UMIEJĘTNOŚCI

EK_01. Student wie, jak wprowadzić dane do programu IBM SPSS Statistics.

EK_02. Student potrafi obliczyć i zinterpretować podstawowe statystyki opisowe z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics.

EK_03. Student dokonuje graficznej prezentacji zmiennych za pomocą programu IBM SPSS Statistics.

EK_04. Student wykonuje prostą, jak i bardziej złożoną analizę danych przy zastosowaniu podstawowych testów statystycznych w programie IBM SPSS Statistics.

EK_05. Student potrafi prawidłowo opisać uzyskane wyniki, jak i dokonać ich interpretacji.

KOMPETENCJE

EK_01. Student dokonuje syntezy zebranych w badaniu informacji, umie poddać je krytycznej analizie i spójnie zaprezentować.

EK_02. Student potrafi podjąć właściwe decyzje w kwestii określania poziomu pomiaru zmiennych i doboru odpowiednich testów do ich analizy.

Planowany godzinowy nakład pracy studenta (rozliczenie punktów ECTS): (1 ECTS=25-30 godz)

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Udział w ćwiczeniach - 30h

Przygotowanie się do zaliczenia - 12h

SUMA GODZIN: 42h

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 1

Metody i kryteria oceniania:

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń i składowe oceny końcowej z zajęć:

1) Obecność:

Dopuszczalne są 2 nieobecności (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie).

2) Składowe oceny końcowej:

- obecność na zajęciach: 15p

- zadania powtórzeniowe wykonywane w trakcie zajęć: 2x20p=40p

- test sprawdzający wiedzę: 45p

Aby uzyskać ocenę dostateczną (3) Student powinien uzbierać co najmniej 51p. Poniżej znajduje się szczegółowa rozpiska progów zaliczenia:

91-100 - ocena bardzo dobra (5)

81-90 - ocena dobra plus (4+)

71-80 - ocena dobra (4)

61-70 - ocena dostateczna plus (3+)

51-60 - ocena dostateczna (3)

do 50 - ocena niedostateczna (2)

Kryteria oceniania:

na ocenę dostateczną (3):

- student zna podstawowe pojęcia związane z metodologią badań i statystyką opisową (m.in. schematy badawcze i ich podział, zmienne i ich klasyfikacje, rodzaje skal pomiarowych, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu) - z pomocą potrafi podać ich definicje

- student z niewielką pomocą potrafi podać podstawowe informacje dotyczące testów statystycznych (m.in. ich hipotezy zerowe i alternatywne, założenia testów)

- student odpowiednio pokierowany potrafi wykonać podstawowe obliczenia z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics

- student odpowiednio pokierowany potrafi sformułować wnioski wynikające z przeprowadzonych obliczeń, popełnia błędy w ocenie istotności uzyskanych wyników

na ocenę dostateczną plus (3+):

- student zna podstawowe pojęcia związane z metodologią badań i statystyką opisową (m.in. schematy badawcze i ich podział, zmienne i ich klasyfikacje, rodzaje skal pomiarowych, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu) - potrafi samodzielnie lub z pomocą podać ich definicje

- student sam lub z niewielką pomocą potrafi podać podstawowe informacje dotyczące testów statystycznych (m.in. ich hipotezy zerowe i alternatywne, założenia testów)

- student potrafi sam lub z pomocą wykonać podstawowe obliczenia z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics

- student potrafi samodzielnie lub z pomocą sformułować wnioski wynikające z przeprowadzonych obliczeń, popełnia błędy w ocenie istotności uzyskanych wyników

na ocenę dobrą (4):

- student zna podstawowe pojęcia związane z metodologią badań i statystyką opisową (m.in. schematy badawcze i ich podział, zmienne i ich klasyfikacje, rodzaje skal pomiarowych, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu) - potrafi samodzielnie podać ich definicje, a także wykazuje znajomość powiązań między wartością wybranych statystyk a kształtem rozkładu zmiennej

- student potrafi podać podstawowe informacje dotyczące testów statystycznych (m.in. ich hipotezy zerowe i alternatywne, założenia testów), z pomocą potrafi do podanego problemu badawczego dobrać odpowiedni test statystyczny,

- student potrafi samodzielnie lub z niewielką pomocą wykonać obliczenia z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics

- student potrafi samodzielnie lub z pomocą sformułować wnioski wynikające z przeprowadzonych obliczeń, czasem popełniając błędy (np. w ocenie poziomu istotności uzyskanego wyniku)

na ocenę dobrą plus (4+):

- student zna większość pojęć związanych z metodologią badań i statystyką opisową (m.in. schematy badawcze i ich podział, zmienne i ich klasyfikacje, rodzaje skal pomiarowych, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu) - potrafi samodzielnie podać ich definicje, a także wykazuje znajomość powiązań między wartością wybranych statystyk a kształtem rozkładu zmiennej

- student potrafi podać podstawowe informacje dotyczące testów statystycznych (m.in. ich hipotezy zerowe i alternatywne, założenia testów), sam lub z pomocą potrafi do podanego problemu badawczego dobrać odpowiedni test statystyczny,

- student potrafi samodzielnie wykonać obliczenia z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics

- student potrafi samodzielnie sformułować wnioski wynikające z przeprowadzonych obliczeń, bardzo rzadko popełniając błędy (np. w ocenie poziomu istotności uzyskanego wyniku)

na ocenę bardzo dobrą (5):

- student zna większość pojęć związanych z metodologią badań i statystyką opisową (m.in. schematy badawcze i ich podział, zmienne i ich klasyfikacje, rodzaje skal pomiarowych, miary tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu) - potrafi samodzielnie podać ich definicje, a także wskazuje na powiązania między wartością wybranych statystyk a kształtem rozkładu zmiennej,

- student potrafi podać podstawowe informacje dotyczące testów statystycznych (m.in. ich hipotezy zerowe i alternatywne, założenia testów), samodzielnie dobiera odpowiedni test statystyczny do podanego problemu badawczego,

- student potrafi samodzielnie wykonać obliczenia z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics, a także proponuje dalsze możliwości pogłębionej analizy danych

- student potrafi samodzielnie sformułować wnioski wynikające z przeprowadzonych obliczeń, a także proponuje dalsze możliwości badania analizowanych zjawisk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Świderska
Prowadzący grup: Joanna Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z Elementów statystyki dla pedagogów przygotowują studenta do odbioru informacji statystycznej zamieszczanej w publikacjach naukowych. Prowadzone zajęcia mają także na celu zapoznanie studenta z możliwościami zastosowania metod statystycznych w badaniach pedagogicznych, a także przygotowują go do samodzielnego wykonania podstawowych analiz statystycznych. Tym samym, po zakończeniu zajęć student potrafi samodzielnie opracować dane z badań własnych wraz z adekwatnym opisem statystycznym z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics.

Zajęcia są objęte akredytacją firmy Predictive Solutions, co oznacza, że po spełnieniu określonych warunków studenci mogą uzyskać Certyfikat Juniora Analityka lub Certyfikat Eksperta Analityka w analizie danych z wykorzystaniem programu SPSS.

Literatura:

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (red.). (2021). Statystyczny drogowskaz 1. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. London: Sage.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.

King, B. M., Minium, E., W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Wymagania wstępne:

Umiejętność pracy z komputerem

Posiadanie programu SPSS zainstalowanego na własnym komputerze/laptopie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.