Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-TEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika:

NP1_W09, NP1_W13,

NP1_U08, NP1_U14,

NP1_K05

Skrócony opis:

Zajęcia zdalne, synchroniczne, prowadzone poprzez Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć.

Celem zajęć jest przekazanie studentom: wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu teoretycznych podstaw wychowania na przykładzie analizy treści wybranych tekstów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EU 1 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, kształcenia, uczenia się i nauczania

EU 2 - zna różne subdyscypliny pedagogiki, ich terminologię, teorię i metodykę

Umiejętności:

EU 3 - posługuje się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych

EU 4 - posiada umiejętność pracy z grupą

Kompetencje:

EU 5 - aktywnie uczestniczy w grupie realizującej działania pedagogiczne

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładach: 15 godz.

przygotowanie do zajęć: 15 godz.

przygotowanie referatu: 15 godz.

lektura: 15

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)