Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pedagogiczny - Teatr w praktyce pedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PE-WAR1-KK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pedagogiczny - Teatr w praktyce pedagogicznej
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Warsztaty pedagogiczne - pedagogika - 1 rok I stopnia - studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika:

(NP1_W15 NP1_U08,

NP1_K03, NP1_K09,

NP1_K08, NP1_W33,

NP1_U11)


NP1_W14, NP1_W15

NP1_U08, NP1_U10

NP1_K03, NP1_K08, NP1_K09

Skrócony opis:

Założeniem warsztatu jest stymulowanie twórczości teatralnej uczestnika poprzez rozwiązywanie scenicznych problemów sytuacyjnych oraz umiejętność posługiwania się metodami ćwiczeniowymi - (wyobraźnia), metodami zadaniowymi -(inscenizacja), metodami dialogu - (komunikacja) oraz technikami twórczego myślenia - (płynność, giętkość i oryginalność). Efektem scenicznych działań twórczych będzie wykreowanie i wystawienie spektaklu teatralnego.

Pełny opis:

Ekspresja teatralna jest formą działania wspierającą wyobraźnię i kreatywność jednostki, szczególnie podczas inscenizowania sytuacji niekonwencjonalnych, nierealnych, niespodziewanych.

Umiejętność reakcji na postawione zadanie animacyjne - problem w porozumieniu i współpracy z innymi, prowadzi do realizacji celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań edukacyjnych o charakterze twórczym. Zatem, kształtowanie warsztatu teatralnego oparte jest na procesie doskonalenia pomysłów i działań indywidualnych i zbiorowych pod względem estetycznym, treściowym i praktycznym - w formie spektaklu teatralnego z zarysowanym problemem.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ekman P., Davidson R. J.: "Natura emocji - podstawowe zagadnienia", Gdańsk 1998.

2. Kaliska Z.: "Zabawmy się w teatr. Scenariusze teatrzyków dla najmłodszych", BOOKS 2016.

3. Kosiński D., Wypych-Gawrońska A.: "Słownik wiedzy o teatrze", Warszawa - Bielsko-Biała 2011.

4. Limont W.: "Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej", Toruń 1996.

5. Sikorski W.: "Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego", Warszawa2014.

6. Wykurz U.: "Scena pięknego gestu", Rzeszów 2018.

7. Zabielska J.: "Szkoła z pasją... teatralną", Rzeszów 2014.

8. Zając M.: "Nasz teatrzyk. Scenariusze teatralne na każdą porę roku", Sandomierz 2014.

Uzupełniająca:

1. Bednarek J.: "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", Poradnia K, 2015.

2. Bielańska A.: "Teatr, który leczy", Kraków 2002.

3. May R.: "Odwaga tworzenia", Poznań 1994.

4. Pietrasiński Z.: "Myślenie twórcze", Warszawa 1969.

5. Ślusarska J.: "W świetle symboli", Łódź 1994.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NP1_W14; NP1_W15 - student ma wiedzę o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich zadania teatru w praktyce pedagogicznej.

Umiejętności:

NP1_U08, NP1_U10 - student potrafi projektować i animować działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów; potrafi wykreować i zaprezentować projekt teatralny generując rozwiązania określonych problemów pedagogicznych: edukacyjnych/wychowawczych.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w przestrzeni teatru.

Kompetencje społeczne:

NP1_K03; NP1_K08; NP1_K09 - student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji edukacyjnego projektu teatralnego. Jest gotowy do prowadzenia działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi.

100 h [100 : 30(25)=4], 4ECTS

- udział w warsztatach: 30 h;

- zapoznanie z literaturą przedmiotu: 8 h;

- praca nad projektem teatralnym o charakterze edukacyjnym, z wykorzystaniem określonej techniki teatralnej: 60 h

- konsultacje: 2 h.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 3,0 (dostateczny):

- student ma wiedzę ogólną o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich ogólne zadania teatru w praktyce pedagogicznej - odwołuje się do wybranej, podstawowej literatury przedmiotu.

- Student potrafi projektować i animować proste działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów; potrafi wykreować i zaprezentować prosty projekt teatralny generując rozwiązania określonego problemu pedagogicznego: edukacyjnego/wychowawczego.

Student z pomocą potrafi pracować w zespole pełniąc określoną rolę w przestrzeni teatru.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji prostego edukacyjnego projektu teatralnego. Jest gotowy do prowadzenia prostych działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi.

Na ocenę 3,5 (dostateczny plus):

- student ma wiedzę ogólną o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich podstawowe zadania teatru w praktyce pedagogicznej - odwołuje się do pełnego zakresu literatury podstawowej.

- Student potrafi projektować i animować zróżnicowane działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów; potrafi wykreować i zaprezentować bardziej złożony projekt teatralny generując rozwiązania wybranego problemu pedagogicznego: edukacyjnego/wychowawczego.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w przestrzeni teatru.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji bardziej złożonego edukacyjnego projektu teatralnego, adresowanego do konkretnej grupy młodzieży. Jest gotowy do prowadzenia zróżnicowanych działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi: pedagogiczny aspekt wyobrażeniowy, dialogowo-obrazowy i problemowy.

Na ocenę 4,0 (dobry):

- student ma wiedzę szczegółową/złożoną o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich szczegółowe/złożone zadania teatru w praktyce pedagogicznej - odwołuje się do pełnego zakresu literatury podstawowej oraz literatury wybranej.

- Student potrafi projektować i animować zróżnicowane i złożone działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów; potrafi wykreować i zaprezentować złożony projekt teatralny generując rozwiązania wybranego problemu pedagogicznego: edukacyjnego/wychowawczego.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w przestrzeni teatru.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania zróżnicowanych działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji złożonego edukacyjnego projektu teatralnego, adresowanego do konkretnej grupy młodzieży. Jest gotowy do prowadzenia zróżnicowanych działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi: pedagogiczny aspekt wyobrażeniowy, dialogowo-obrazowy i problemowy z umiejętnością stawiania pytań.

Na ocenę 4,5 (dobry plus):

- student ma wiedzę szczegółową/złożoną o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich szczegółowe/złożone zadania teatru w praktyce pedagogicznej - odwołuje się do pełnego zakresu literatury podstawowej, literatury wybranej oraz innych materiałów źródłowych.

- Student potrafi twórczo projektować i animować zróżnicowane i złożone działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów, w tym postawy kreatywnej; potrafi wykreować i zaprezentować złożony projekt teatralny generując rozwiązania wybranego problemu pedagogicznego: edukacyjnego/wychowawczego, argumentując ich słuszność.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w przestrzeni teatru.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania zróżnicowanych, złożonych i twórczych działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji złożonego edukacyjnego projektu teatralnego, adresowanego do konkretnej grupy młodzieży. Jest gotowy do prowadzenia zróżnicowanych działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi: pedagogiczny aspekt wyobrażeniowy, dialogowo-obrazowy i problemowy z umiejętnością stawiania pytań i prowadzenia dyskusji.

Na ocenę 5,0 (bardzo dobry):

- student ma wiedzę szczegółową/złożoną o strukturze, funkcjach i celach działania teatralnego, jako alternatywnej formie edukacji oraz zna i rozumie zróżnicowane potrzeby edukacyjne/wychowawcze uczniów oraz wynikające z nich szczegółowe/złożone zadania teatru w praktyce pedagogicznej - odwołuje się do pełnego zakresu literatury podstawowej, literatury wybranej oraz innych materiałów źródłowych. Podaje stosowne przykłady.

- Student potrafi twórczo projektować i animować zróżnicowane i złożone działania teatralne, mające na celu rozwój uczestników warsztatów, w tym postawy kreatywnej; potrafi wykreować i zaprezentować złożony projekt teatralny generując rozwiązania wybranego problemu pedagogicznego: edukacyjnego/wychowawczego, argumentując ich słuszność i prowokując do dyskusji.

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w przestrzeni teatru.

- Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania zróżnicowanych, złożonych i twórczych działań teatralnych w obszarze funkcjonowania pedagogicznego; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji złożonego edukacyjnego projektu teatralnego, adresowanego do konkretnej grupy młodzieży. Jest gotowy do prowadzenia zróżnicowanych działań teatralnych w obszarze pedagogiki zgodnie z podstawowymi dyrektywami metodycznymi: pedagogiczny aspekt wyobrażeniowy, dialogowo-obrazowy i problemowy z umiejętnością stawiania pytań, prowadzenia dyskusji oraz czynienia refleksji i konstruowania wniosków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Krawiecka
Prowadzący grup: Kinga Krawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założeniem warsztatu jest stymulowanie twórczości teatralnej uczestnika poprzez rozwiązywanie scenicznych problemów sytuacyjnych oraz umiejętność posługiwania się metodami ćwiczeniowymi - (wyobraźnia), metodami zadaniowymi -(inscenizacja), metodami dialogu - (komunikacja) oraz technikami twórczego myślenia - (płynność, giętkość i oryginalność). Efektem scenicznych działań twórczych będzie wykreowanie i wystawienie spektaklu teatralnego.

Pełny opis:

Ekspresja teatralna jest formą działania wspierającą wyobraźnię i kreatywność jednostki, szczególnie podczas inscenizowania sytuacji niekonwencjonalnych, nierealnych, niespodziewanych.

Umiejętność reakcji na postawione zadanie animacyjne - problem w porozumieniu i współpracy z innymi, prowadzi do realizacji celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań edukacyjnych o charakterze twórczym. Zatem, kształtowanie warsztatu teatralnego oparte jest na procesie doskonalenia pomysłów i działań indywidualnych i zbiorowych pod względem estetycznym, treściowym i praktycznym - w formie spektaklu teatralnego z zarysowanym problemem.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ekman P., Davidson R. J.: "Natura emocji - podstawowe zagadnienia", Gdańsk 1998.

2. Kaliska Z.: "Zabawmy się w teatr. Scenariusze teatrzyków dla najmłodszych", BOOKS 2016.

3. Kosiński D., Wypych-Gawrońska A.: "Słownik wiedzy o teatrze", Warszawa - Bielsko-Biała 2011.

4. Limont W.: "Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej", Toruń 1996.

5. Sikorski W.: "Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego", Warszawa2014.

6. Wykurz U.: "Scena pięknego gestu", Rzeszów 2018.

7. Zabielska J.: "Szkoła z pasją... teatralną", Rzeszów 2014.

8. Zając M.: "Nasz teatrzyk. Scenariusze teatralne na każdą porę roku", Sandomierz 2014.

Uzupełniająca:

1. Bednarek J.: "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek", Poradnia K, 2015.

2. Bielańska A.: "Teatr, który leczy", Kraków 2002.

3. May R.: "Odwaga tworzenia", Poznań 1994.

4. Pietrasiński Z.: "Myślenie twórcze", Warszawa 1969.

5. Ślusarska J.: "W świetle symboli", Łódź 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)