Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - Education-Morality-Democracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-ANGPDS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - Education-Morality-Democracy
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - I rok II stopnia - niestacjonarne
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim I rok II st. niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W09; NP2_W10; NP2_U04; NP2_U10

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zaznajomienie z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi wychowania moralnego i kształcenia moralno-etycznego. Dzięki temu studenci będą w stanie rozpoznawać problemy po-wstające na styku wychowania, moralności i polityki (demokracji). Przy analizie zjawisk pedagogicznych punktem odniesienia będą koncepcje filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne, które umożliwiają wydobycie pedagogicznego proprium wychowania moralnego i kształcenia moralno-etycznego.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle:

klasyczne teksty filozoficzne i pedagogiczne: Platon, Arystoteles, Rousseau, Herbart, Dewey;

English A., Discontinuity in Learning. New York: Cambridge UP 2013 (selected fragments).

Lapsley D., Moral Self-Identity and the Social-Cognitive Theory of Virtue. In: Developing the Virtues: Integrating Perspectives, Oxford University Press 2016.

Jimenez J. et al., Assessing moral identity: Development and validation of a moral identity Q-Sort. In: Meeting of the Midwestern Psycho-logical Association. Chicago, University of Notre Dame, Indiana. 2008.

Anglojęzyczne artykuły traktujące o wychowaniu moralnym i kształceniu moralno-etycznym z czasopism pedagogicznych dostępnych w internecie, np. „Journal of Moral Education”, „Kultura Pedagogiczna/Pedagogical Culture”.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna kulturowe uwarunkowania procesów edukacyjnych, w szczególności wychowania moralnego i przekazu wartości;

- potrafi wyrazić własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych;

- potrafi zastosować posiadane umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;

- potrafi napisać krótki tekst akademicki w języku angielskim,

- samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną w języku angielskim, przedstawiając swoje poglądy odnośnie wychowania moralnego, podając argumenty za i przeciw.

Opis ECTS:

- udział w spotkaniach warsztatu prowadzonych synchronicznie z pomocą MS Teams – 7 godzin

- przygotowanie się do zajęć / czytanie literatury / praca na platformie e-learningowej Moodle – 7 godzin

- wykonywanie zadań badawczych – 6 godzin

- przygotowanie pisemnej pracy semestralnej – 5 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Stępkowski
Prowadzący grup: Dariusz Stępkowski
Strona przedmiotu: http://j4ut6dh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zaznajomienie z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi wychowania moralnego i kształcenia moralno-etycznego. Dzięki temu studenci będą w stanie rozpoznawać problemy po-wstające na styku wychowania, moralności i polityki (demokracji). Przy analizie zjawisk pedagogicznych punktem odniesienia będą koncepcje filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne, które umożliwiają wydobycie pedagogicznego proprium wychowania moralnego i kształcenia moralno-etycznego.

Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle:

klasyczne teksty filozoficzne i pedagogiczne: Platon, Arystoteles, Rousseau, Herbart, Dewey;

English A., Discontinuity in Learning. New York: Cambridge UP 2013 (selected fragments).

Lapsley D., Moral Self-Identity and the Social-Cognitive Theory of Virtue. In: Developing the Virtues: Integrating Perspectives, Oxford University Press 2016.

Jimenez J. et al., Assessing moral identity: Development and validation of a moral identity Q-Sort. In: Meeting of the Midwestern Psycho-logical Association. Chicago, University of Notre Dame, Indiana. 2008.

Anglojęzyczne artykuły traktujące o wychowaniu moralnym i kształceniu moralno-etycznym z czasopism pedagogicznych dostępnych w inter-necie, np. „Journal of Moral Education”, „Kultura Pedagogiczna/Pedagogical Culture”.

Wymagania wstępne:

kompetencje w zakresie języka angielskiego na poziomie B2+

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)