Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+ - Multicultural education

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-ANGPDS2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim na poziomie B2+ - Multicultural education
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - I rok II st. nst. 2021/2022 - semestr letni
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - I rok II stopnia - niestacjonarne
Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim I rok II st. niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NP2_W12, NP2_W14,

NP2_U03, NP2_U10,

NP2_K01

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie ukazać współczesne problemy związane z globalizacją kultury z perspektywy edukacyjnej. Chodzi zarówno o pogłębione rozumienie kwestii kulturowych, takich jak narodowe i etniczne podstawy kultury, jak i wskazanie podstaw do współbycia ludzi pochodzących z równych środo-wisk kulturowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu założenia teorii wychowania, uczenia się i nauczania, kształcenia, opieki, w tym usytuowanie teorii kształcenia w zakresie pedagogiki, przedmiot i zadania teorii kształcenia oraz relacje dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych, zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego, współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia, zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej, kompetencje i wymagania dotyczące pracy nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, konieczność projektowania działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów, potrzebę i sposób wyrównywania szans edukacyjnych,

- strukturę i funkcje systemu edukacji, wybrane systemy edukacyjne innych krajów.

Student potrafi:

- sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kana-łów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych,

- stosować umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności: porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w swojej dziedzinie oraz popularyzowania wiedzy w tej dziedzinie wśród niespecjalistów;

- pisać teksty przydatne w pracy akademickiej, jak na przykład: abstrakt, streszczenie, krótki artykuł;

- samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną, przedstawiając swoje poglądy w zakresie studiowanej dziedziny nauki oraz podając argumenty za i przeciw;

- poprowadzić i podsumować dyskusję motywując uczestników do aktywności i ustosunkowując się do wyrażonych opinii;

- inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

Student jest gotowy do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, budowania warsztatu pracy pedagoga oraz badacza.

Opis ECTS:

udział w zajęciach – 8,

praca własna:

- wykonywanie zadań po zajęciach – 17,

- przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) – 15,

- rozwiązywanie quizów do lektur – 10.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Stępkowski
Prowadzący grup: Dariusz Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie ukazać współczesne problemy związane z globalizacją kultury z perspektywy edukacyjnej. Chodzi zarówno o pogłębione rozumienie kwestii kulturowych, takich jak narodowe i etniczne podstawy kultury, jak i wskazanie podstaw do współbycia ludzi pochodzących z równych środo-wisk kulturowych.

Wymagania wstępne:

umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 8 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Stępkowski
Prowadzący grup: Dariusz Stępkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium ma za zadanie ukazać współczesne problemy związane z globalizacją kultury z perspektywy edukacyjnej. Chodzi zarówno o pogłębione rozumienie kwestii kulturowych, takich jak narodowe i etniczne podstawy kultury, jak i wskazanie podstaw do współbycia ludzi pochodzących z równych środo-wisk kulturowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)