Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-KPWCZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: NP2_W24, NP2_W25

Umiejętności: NP2_U01, NP2_U04

Kompetencje społeczne: NP2_K01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta pogłębionej wiedzy o współczesnych podstawach teoretycznych pedagogiki wczesnoszkolnej oraz jej powiązań z działalnością praktyczną; zdobycie umiejętności interpretowania procesów i zjawisk zachodzących na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, prezentowania własnych poglądów pedagogicznych z uwzględnieniem perspektyw teoretycznych i badawczych pedagogiki wczesnoszkolnej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1: Student zna terminologię i podstawy teoretyczne pedagogiki wczesnoszkolnej. Wskazuje jej miejsce wśród nauk pedagogicznych analizując jej cele, funkcje, zadania i podstawy metodologiczne.

EK 2: Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej pedagogiki wczesnoszkolnej, potrafi omówić jej dyskursy i założenia wybranych koncepcji edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym ; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice wczesnoszkolnej.

Umiejętności:

EK 3: Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat edukacji elementarnej oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych, pojawiających się w szkole.

EK 4: Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi w zakresie edukacji elementarnej.

Kompetencje społeczne:

EK 5: Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego dla dobra dzieci

EK 6: Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec dziecka,

OPIS ECTS:

Godziny kontaktowe: konwersatorium 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, czytanie i analiza lektury 30 godz.

Przygotowanie referatu/prezentacji - 10 godz.

Konsultacje - 5 godz.

Liczba punktów ECTS: 2 (60 godz.)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kulawska
Prowadzący grup: Ewa Kulawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)