Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika opiekuńcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PEZ-POP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika opiekuńcza
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjna (DOR. ZAW.) dla III roku Pedagogiki - studia I stopnia
Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.RES.) dla III roku Pedagogiki - studia I stopnia
Przedmioty obowiązkowe + specjalizacyjne (PED.REW.) dla III roku Pedagogiki - studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Symbole efektów uczenia się dla kierunku Pedagogika: NP1_W13, NP1_W15, NP1_W28, NP1_U02, NP1_U12, NP1_U13, NP1_U23, NP1_K08

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele przedmiotu: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyliczyć i opisać podstawowe teorie opieki w ogóle oraz opieki pedagogicznej, a także scharakteryzować specyfikę metodologii badań tego zjawiska społeczno - pedagogicznego. Student powinien zaprezentować rozwinięcie wyższych dyspozycji intelektualnych i umiejętności metodologicznych - diagnozowania potrzeb w zakresie opieki międzyludzkiej oraz ewaluacji działalności opiekuńczo - wychowawczej. Potrafi uzasadnić potrzebę kształtowania postawy wrażliwości humanitarnej w relacjach interpersonalnych.

Wymagania wstępne:Pedagogika personalistyczna

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Specyfika pedagogiki opiekuńczej jako dyscypliny naukowej. Wychowawczy i socjalny charakter opieki międzyludzkiej. Aspekty i kategorie opieki międzyludzkiej. Struktura opieki (potrzeby podopiecznych i ich rozpoznawanie. Postawy opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze. Czynności opiekuńcze i pomocowe. Atmosfera opieki). Podstawy aksjologiczne opieki i jej podstawowe funkcje. Relacje międzyludzkie w procesie opieki (opiekun - podopieczny). Formy i metody opieki międzyludzkiej. Podstawowe zasady sprawowania opieki. Planowanie działalności w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Literatura:

Literatura podstawowa: Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część l i 2, Olsztyn 2006; Z. Dąbrowski, F. Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000; E. Hajduk, B. Hajduk, Pomoc i opieka - różne postacie, Kraków 200l; S. Lis, Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, Warszawa 1992, D. Marzec, Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych, Wrocław 1999;

Literatura uzupełniająca: J. Żebrowski (red.), Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian, Gdańsk 1998; A. Olubiński (red.), Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2001; I. Krasiejko, M. Ciczkowska - Giedziun (red.), Praca socjalno - wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Ek 1. student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i opieki; posiada wiedzę na temat przedmiotu, zakresu i terminologii w obszarze pedagogiki opiekuńczej;

Ek 2. ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki; ma wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki opiekuńczej;

Umiejętności:

Ek 3. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej;

Ek 4. posiada praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

Kompetencje:

Ek 5. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej;

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ek 1. student ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i opieki; posiada wiedzę na temat przedmiotu, zakresu i terminologii w obszarze pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 2 (ndst.) student nie potrafi w najprostszy sposób przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki;

- na ocenę 3 (dst.) potrafi przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki bez głębszej analizy problemu;

- na ocenę 4 (db.) potrafi przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki dokonując wnikliwej analizy problemu, odwołując się do literatury przedmiotu;

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi przedstawić wiedzę na temat wychowania i opieki dokonując wnikliwej analizy problemu, odwołując się do literatury przedmiotu i praktyki pedagogicznej oraz prowadzi konstruktywne dyskusje;

Ek 2. ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki; ma wiedzę na temat interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi zaprezentować wiedzy na temat różnych subdyscyplin pedagogiki; nie ma podstawowej wiedzy na temat interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 3 (dst.) potrafi zaprezentować podstawową wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki; potrafi wskazać podstawy interdyscyplinarnego charakteru pedagogiki opiekuńczej;

- na ocenę 4 (db.) potrafi zaprezentować wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, jak też potrafi wskazać interdyscyplinarny charakter pedagogiki opiekuńczej odwołując się do literatury przedmiotu;

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi zaprezentować głęboką wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, jak też potrafi wskazać i uzasadnić interdyscyplinarny charakter pedagogiki opiekuńczej odwołując się do literatury przedmiotu oraz prowadzi konstruktywne dyskusje;

Umiejętności:

Ek 3. potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej;

- na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie zdobywać i przekazywać wiedzy oraz rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności;

- na ocenę 3 (dst.) potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej;

- na ocenę 4 (db.) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej oraz racjonalnie i krytycznie rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej w obszarze opieki i wychowania;

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi samodzielnie zdobywać gruntowną wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczej, potrafi uzasadnić jej znaczenie w pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz racjonalnie i krytycznie rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; posiada umiejętności stosowania przepisów z zakresu prawa w działalności zawodowej w obszarze opieki i wychowania, jak też samodzielnego ich interpretowania.

Ek 4. posiada praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 2 (ndst.) nie posiada w stopniu podstawowym praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 3 (dst.) posiada w stopniu podstawowym praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 4 (db.) posiada praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, potrafi dobrać narzędzia adekwatne do specyfiki placówki opiekuńczo – wychowawczej, formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

- na ocenę 5 (bdb.) posiada praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami mierzenia jakości pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, potrafi dobrać narzędzia adekwatne do specyfiki placówki opiekuńczo – wychowawczej, dokonując ich uzasadnienia w oparciu o literaturę przedmiotu, posiada zdolność formułowania wniosków uogólniających i ewaluacyjnych w każdym z badanych obszarów;

Kompetencje:

Ek 5. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 2 (ndst.) nie ma podstawowej świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności; nie rozumie specyfiki pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 3 (dst.) ma podstawową świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; w stopniu podstawowym rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 4 (db.) ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności; rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej;

- na ocenę 5 (bdb.) ma głęboką świadomość poziomu swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności, potrafi dokonywać weryfikacji własnych kompetencji w świetle literatury przedmiotu oraz zdobytej praktyki; rozumie specyfikę pracy opiekuńczo-wychowawczej, uwzględniając różne formy działalności opiekuńczo - wychowawczej;

Godziny kontaktowe: wykład 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu, konsultacje 30 godz.

Liczba punktów ECTS: (85 godz) = 3 ECTS

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, dyskusja.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

EGZAMIN PISEMNY:

UDZIAŁ W DYSKUSJI:

Warunek zaliczenia przedmiotu na podstawie egzaminu pisemnego w formie 3 pytania otwarte - opisowe o charakterze problemowym.

Skala punktowa:

37-40 pkt: ocena 5

33-36 pkt: ocena 4,5

28-32 pkt: ocena 4,0

25-27 pkt: ocena 3,5

24-20 pkt: ocena 3,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Babicki
Prowadzący grup: Zbigniew Babicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część l i 2, Olsztyn 2000; Z. Dąbrowski, F. Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000; E. Hajduk, B. Hajduk, Pomoc i opieka - różne postacie, Kraków 2001; S. Lis, Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, Warszawa 1992, D. Marzec, Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych, Wrocław 1999; J. Żebrowski (red.), Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian, Gdańsk 1998; A. Olubiński (red.), Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2001; Cz. Kustra, M. Fopka-Kowalczyk, A. Bandura (red.), Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2017.

Wymagania wstępne:

pedagogika społeczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Babicki
Prowadzący grup: Zbigniew Babicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wyliczyć i opisać podstawowe teorie opieki w ogóle oraz opieki pedagogicznej, a także scharakteryzować specyfikę metodologii badań tego zjawiska społeczno - pedagogicznego. Student powinien zaprezentować rozwinięcie wyższych dyspozycji intelektualnych i umiejętności metodologicznych - diagnozowania potrzeb w zakresie opieki międzyludzkiej oraz ewaluacji działalności opiekuńczo - wychowawczej. Potrafi uzasadnić potrzebę kształtowania postawy wrażliwości humanitarnej w relacjach interpersonalnych.

Wymagania wstępne: Pedagogika personalistyczna.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Specyfika pedagogiki opiekuńczej jako dyscypliny naukowej. Wychowawczy i socjalny charakter opieki międzyludzkiej. Aspekty i kategorie opieki międzyludzkiej. Struktura opieki (potrzeby podopiecznych i ich rozpoznawanie. Postawy opiekuńcze i opiekuńczo-wychowawcze. Czynności opiekuńcze i pomocowe. Atmosfera opieki). Podstawy aksjologiczne opieki i jej podstawowe funkcje. Relacje międzyludzkie w procesie opieki (opiekun - podopieczny). Formy i metody opieki międzyludzkiej. Podstawowe zasady sprawowania opieki. Planowanie działalności w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Literatura:

Literatura podstawowa: Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Część l i 2, Olsztyn 2006; Z. Dąbrowski, F. Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000; E. Hajduk, B. Hajduk, Pomoc i opieka - różne postacie, Kraków 200l; S. Lis, Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, Warszawa 1992, D. Marzec, Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych, Wrocław 1999; Cz. Kustra, M. Fopka-Kowalczyk, A. Bandura (red.), Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe. Studia z pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2017.

Literatura uzupełniająca: J. Żebrowski (red.), Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian, Gdańsk 1998; A. Olubiński (red.), Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2001; I. Krasiejko, M. Ciczkowska - Giedziun (red.), Praca socjalno - wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji, Warszawa 2016.

Poziom przedmiotu: podstawowy

Wymagania wstępne:

pedagogika społeczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)