Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anglojęzyczna literatura dziecięca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNP-PPW-ALDZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anglojęzyczna literatura dziecięca
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie:


PPW_W07, PPW_U18, PPW_U20,

PPW_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Lesiak-Bielawska
Prowadzący grup: Elżbieta Lesiak-Bielawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Lesiak-Bielawska
Prowadzący grup: Elżbieta Lesiak-Bielawska
Strona przedmiotu: https://pedagogika.uksw.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Metody weryfikacji efektów kształcenia obejmują:

- pracę własną studenta - przeczytanie zalecanych lektur, obecność na wykładzie, aktywność,

- praca pisemna na platformie

- końcowy test semestralny


Na ocenę końcową składają się:

- test końcowy 40 pkt;

- obecność na wykładzie, przygotowanie i aktywny udział 45 pkt;

- zaliczenie pisemne 20 pkt;


(0%-59,9%) – ocena 2,0;

(60%-70,9%) – ocena 3,0;

(71%-76,9%) – ocena 3,5;

(77%-86,9%) – ocena 4;

(87%-90,9%) – ocena 4,5;

(91%-100%) – ocena 5.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Explaining the purpose of the course & its requirements; Defining Children's Literature (2 hrs)

2. Genres in Children's Literature (2 hrs)

3. Elements of Quality in Children's Literature; Framework for Analizing Selected Works of Children's Literature (2 hrs)

4. Beginnings of Children's Literature in English; The Puritan Period & the First Age of Children's Literature: Comparison (2 hrs)

5. The First Goden Age of Children's Literature (2 hrs)

6. The Second Golden Age of Children's Literature (2 hrs)

7. Analysing Selected Works of Children's Literature - The Tale of Peter Rabbit, The Gingerbread Man, The Cat in the Hat (2 hrs)

8. The Final Test (1 hr)

Pełny opis:

interaktywny wykład obejmujący ww. zakres tematów

Literatura:

1. K. Reynold (2011) Children’s Literature: A Very Short Introduction. OUP

2. J. Newbery (1744) A Little Pretty Pocket-Book (pdf)

3. Literature accessed from:

https://www.loc.gov/free-to-use/classic-childrens-books/

4. B. Potter (1902). The Tale of Peter Rabbit pdf

5. Dr Seuss (1957). The Cat in the Hat pdf

6. S. Arengo (1930) The Gingerbread Man pdf

7. Selecting genres suitable for different age brackets from:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/dick-whittington

Inne materiały z internetu m.in.: https://study.dot.com i własne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)